Katedra řízení

Katedra řízení pokrývá svým rozsahem široké spektrum oblasti managementu, za stěžejní lze považovat výuku povinných předmětů ve studijním programu prezenčního a kombinovaného bakalářského oboru Ekonomika a management, a to zaměřené na různé přístupy managementu v organizacích, řízení lidských zdrojů, logistiku a operační management, projektový, strategický a procesní management.

O katedře

Katedra řízení pokrývá svým rozsahem široké spektrum oblasti managementu, za stěžejní lze považovat výuku povinných předmětů ve studijním programu prezenčního a kombinovaného bakalářského oboru Ekonomika a management, a to zaměřené na různé přístupy managementu v organizacích, řízení lidských zdrojů, logistiku a operační management, projektový, strategický a procesní management.

Na tyto pilíře katedry navazuje řada dalších volitelných předmětů, které umožňují studentům rozšířit si svůj odborný profil, např. v oblasti řízení kvality, řízení změn, v podnikatelské etice, v komunikaci, rozvoji manažerských technik a dovedností, systematickém budování podnikové kultury, v problematice malého a středního podnikání či v motivaci a stimulaci pracovních sil. Katedra řízení se výrazným způsobem podílí i na výuce dalších oborů na Ekonomické fakultě, ale i na ostatních fakultách Jihočeské univerzity v Č. Budějovicích. Výuka je často doplňována přednáškami externích odborníků z praxe.

Výzkumné a vědecké směřování katedry Řízení je prioritně orientováno na řízení malých a středních podniků a hledání účelného a účinného řízení podnikových procesů a lidských zdrojů účastnících se v těchto procesech. Mezi současné výzkumné projekty, na kterých se členové katedry podílí, patří  TAČR GAMA TP01010019 (2020-2022) Ověření inovativního technického prostředku pro efektivní manipulaci a přepravu kusových zásilek, TAČR GAMA Ověření inovativního způsobu výroby ekologických přepravních palet upcyklací odpadové papírové lepenky (2020 - 2022), Interreg (2021-2022)- Grenzland kreativ - Kreativní příhraničí.  Dalším směrováním katedry je oblast řízení procesů v nevýrobní sféře (veřejná správa, samospráva, sociální služby a podnikání).

Výsledky výzkumu jsou součástí přednášek či případových studií, které studenti řeší v rámci cvičení. Studenti se podílí na řešení projektu GAJU, výstupy využívají ve svých závěrečných pracích. V rámci vnitřního univerzitního projektu IRP dochází k podpoře publikačních aktivit a inovaci předmětů oboru.

Výzkumná témata katedry

Tvůrčí činnost související s oborem vychází ze zaměření katedry řízení EF JU, která se orientuje na řízení v malých a středních podnicích (SME), konkrétně na:

  • Procesní řízení v malých a středních podnicích.
  • Management lidských zdrojů v malých a středních podnicích.
  • Strategické řízení a konkurenceschopnost malých a středních podniků.

Katedra každoročně organizuje odbornou sekci mezinárodní vědecké konference Inproforum s názvem Řízení MSP.

JEL classification: L10, L20, L30, M10, O30

Spolupráce

Spolupráce s podniky probíhá jednak v podobě přednášek zástupců podniků, které se týkají vybraného problému řízení jejich organizace. Dále se pořádají do vybraných podniků exkurze. Podniky rovněž předkládají návrhy témat na závěrečné práce, popř. se studentem připraví téma, které studenta zajímá a je i přínosem pro podnik.

Spolupráce s Potravinovou bankou Jihočeského kraje je v rámci předmětu Firma I, kde studenti realizují své podnikatelské aktivity a celý příjem věnují této bance. V rámci národní sbírky mají možnost se zapojit do předem smluvených aktivit, kde si mohou vyzkoušet a zlepšit své soft skills.

Spolupráce s organizací JA Czech je v rámci předmětu Firma II a III. Studenti uzavírají smlouvu s JA Czech, která je opravňuje zahájit podnikání v rámci programu JA Podnikatel. V předmětu Firma II studenti zpracují podnikatelský záměr, který ve Firmě III realizují. Na závěr vypracují Výroční zprávu, kterou předkládají vyučujícím a zároveň ji posílají na JA Czech.

V oblasti mezinárodní spolupráce katedra řízení spolupracuje:

  • s University of Belgrade, Technical faculty in Bor (Srbsko) - vydání monografie: Environmental awareness as a universal European value (2016), kapitola CSR strategy of SMEs in environmental conditions of the Czech Republic. Forma spolupráce probíhala zejména na společném grantovém projektu Visegrad 11540386 Environmental Awareness as a universal European Value. Výstupy z monografie jsou prezentovány studentům oboru.
  • se Slovenskou polnohospodářskou univerzitou v Nitře, Fakulta Ekonomiky a Manažmentu - doc. M. Šajbidorová a JUDr. M. Dobišová - přednášky o Řízení lidských zdrojů pro studenty ŘEP v předmětu Management II.
  • s Vocational School in Nowy Sacz (Polsko) - Robert Rodowski, Ph.D. - přednáška Economic Ethics pro studenty ŘEP v předmětu Etika v podnikání.
  • s University of Thessal (Řecko) – doktorské studium, na katedře řízení studuje  MSc. loannis Koukoumpliakos.
  • s Johannes Kepler University in Linz (Rakousko) - prof. H. Renöckl, přednášky Etika pro studenty ŘEP v předmětech Management, exkurze studentů a pedagogů do Vědeckého parku v Linzi.
  • s Armstrong State University USA, kde probíhá výzkum zaměřený na podnikavost studentů. Výsledky výzkumu jsou uplatňovány ve výuce.

Certifikát Manažer kvality junior

V rámci spolupráce s  Českou společností pro jakost připravujeme studenty k získání certifikátu Manažer kvality – Junior. Studenti musí absolvovat předmět Řízení kvality na EF, dále praxi v oddělení kvality vybraného podniku, kde vypracují kvalifikační práci, jejíž předložení ČSJ je součástí zkoušky. Zúčastní se doplňujících seminářů z metrologie, statistických metod v kvalitě a auditů, které vedou pracovníci vybraných firem. Zkouška probíhá v Praze na ČSJ.Kontakt

Ekonomická fakulta JU v Č. Budějovicích
Katedra řízení
Studentská 13
370 05 České Budějovice
e-mail: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

Instagram katedry řízení 

Zprávy

Kalendář

momentálně nejsou k dispozici žádné události

Zůstaňme v kontaktu na
sociálních sítích

Studentská 13, 370 05 České Budějovice Tel.: +420 389 032 800 | Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

Studentská 13, 370 05 České Budějovice Tel.: +420 387 772 800 | Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

© 2021 Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích
Cookies

1