Katedra účetnictví a financí

Pro studenty

Charakteristika bakalářského studijního programu Finance a účetnictví

Koncepce studijního programu se opírá o zkušenosti z existence studijního oboru  Účetnictví a finanční řízení podniku na Jihočeské univerzitě od roku 1994 a tento obor od roku akademického roku 2020/2021 nahrazuje.

Základní charakteristika studijního programu

 • Program je zaměřený na praktické využití postupů financování, účetnictví, výkaznictví, zdanění a analýzy hospodaření obvyklé v zemích EU.
 • Připravuje absolventy pro uplatnění zejména v podnikovém sektoru, tedy v ekonomických odděleních privátních firem, zejména na úseku financí a účetnictví, ale také ve vládním sektoru, např. na finančních úřadech, finančních odborech krajů a obcí, státem a územní samosprávou vlastněných společnostech, a v neposlední řadě také v institucích finančního trhu, zejména v bankovním sektoru, leasingových společnostech, pojišťovnách aj.
 • Odborný obsah je kompatibilní s požadavky profesní organizace Svazu účetních ČR, a to prostřednictvím Systému certifikace a vzdělávání účetních v ČR
 • Program Finance a účetnictví je akreditován také mezinárodní komorou certifikovaných účetních (Association of Chartered Certified Accountants - ACCA)
 • Studovat je možné v prezenční i kombinované formě, na získané znalosti lze navázat v magisterském studiu na EF JU ve stejně zaměřeném studijním programu.

Profil absolventa podrobně

Studijní program Finance a účetnictví je uskutečňován v souladu s potřebami sektoru nefinančních podniků, finančních institucí i vládního sektoru. V rámci výuky je kladen důraz na problematiky, které významně přispívají k uplatnění absolventů na trhu práce. Jedná se zejména o v praxi používané postupy financování, investování, finančních analýz, zdanění, účetnictví a výkaznictví obvyklé v zemích EU. Pravidelná výuka je obohacována o celou řadu mimořádných přednášek významných hostujících odborníků, ať již z jiných univerzit, z podnikového sektoru či z České národní banky (viz přehled konaných mimořádných přednášek). Studijní plán je kompatibilní s požadavky profesní organizace Svazu účetních ČR, a to prostřednictvím Systému certifikace a vzdělávání účetních v ČR a také s požadavky mezinárodní komory certifikovaných účetních ACCA (Association of Chartered Certified Accountants).

Studijní program poskytuje všem absolventům:

 • znalost všeobecného teoretického a aplikovaného základu vysokoškolsky vzdělaného ekonoma (předměty Mikroekonomie I, Makroekonomie I, Matematika, Ekonomika podniku, Management, Manažerská informatika 1, Základy práva),
 • znalosti obecné finanční a účetní problematiky a znalosti fungování finančního systému a mezisektorových vazeb (Základy účetnictví, Finanční systém a finanční instituce, Cenné papíry, Veřejné finance),
 • profilující znalosti a dovednosti v oblasti financí podniku, podnikového účetnictví, daní a práva obchodních korporací (Finanční účetnictví, Účetní závěrka, Manažerské účetnictví, Speciální seminář k finančnímu účetnictví, Finance podniku I, Finanční analýza, Daňový systém, Obchodní právo I),
 • schopnost použít relevantní matematicko-statistické metody pro podporu rozhodování (Teorie pravděpodobnosti a statistika, Finanční matematika, Statistické modelování a analýza časových řad, Operační výzkum),
 • znalost anglického jazyka na úrovni B1 ověřená Placement testem Britského centra JU (Vstupní jazykový test z AJ, Anglický jazyk 1, Anglický jazyk 2, Anglický jazyk – prezentace, možnost absolvování některých odborných předmětů v AJ spolu se se studenty přijíždějícími v rámci programu Erasmus).

V rámci povinně volitelných předmětů studijní program poskytuje absolventům, v návaznosti na volbu příslušných předmětů:

 • profilující znalosti a dovednosti v problematice financí a účetnictví územních samosprávných celků a neziskových organizací (Finance územní samosprávy, Účetnictví neziskových organizací, Hodnocení veřejných zakázek),
 • profilující znalosti a dovednosti v problematice personálních činností a odměňování pracovníků (Personální činnosti, Mzdové soustavy),
 • profilující znalosti a dovednosti v problematice pojišťovnictví (Pojišťovnictví, Pojistná matematika),
 • profilující dovednosti v problematice využití ICT pro vedení účetnictví (Praktikum z účetnictví na PC),
 • profilující znalosti a dovednosti v problematice oceňování podniku a majetku (Oceňování podniku a majetku),
 • profilující znalosti problematiky obchodu (Základy obchodu),
 • rozšiřující znalosti v oblasti informatiky, demografie, ekonomické geografie a dějin ekonomického myšlení,
 • rozšiřující znalost a dovednost druhého cizího jazyka (výběr z FJ, NJ, RJ, ŠJ).

Absolventi jsou svými znalostmi a dovednostmi způsobilí zejména pro:                        

 • vedení účetnictví a výkaznictví podniku nebo organizace podle českých účetních standardů, včetně využití ICT,
 • přípravu a základní analýzu účetních informací pro řízení podniku nebo organizace, jak pro krátkodobé, tak dlouhodobé finanční rozhodování,
 • základní analýzy a vyhodnocení finančních a ekonomických dat podniku nebo organizace v kontextu vývoje odvětví i národního hospodářství a s využitím příslušných matematicko-statistických metod,
 • činnosti v oblasti finanční kontroly,
 • plnění povinností daňových subjektů ve vztahu ke správci daně,
 • porozumění implikacím a omezením vyplývajícím z legislativních norem upravujících fungování právnických osob.

Navrhovaný bakalářský studijní program tedy poskytuje vzdělání potřebné pro uplatnění absolventů ve finančních, účetních a analytických útvarech nefinančních podniků, ale také na obdobných pozicích ve vládním sektoru, např. na finančních úřadech, včetně specializovaných finančních úřadů, na finančních odborech krajů a obcí, ve státem a územní samosprávou vlastněných společnostech, a v neposlední řadě také v institucích finančního trhu, zejména v bankovním sektoru, leasingových společnostech, pojišťovnách apod. Studijní program, jak potvrzují stávající zkušenosti, umožňuje sektorově i odvětvově průřezové uplatnění absolventů.

Studijní program zároveň poskytuje dostatečný znalostní základ pro pokračování v navazujícím magisterském studijním programu Finance a účetnictví.

Charakteristika navazujícího magisterského studijního programu Finance a účetnictví

Koncepce studijního programu se opírá o zkušenosti z existence studijního oboru  Účetnictví a finanční řízení podniku na Jihočeské univerzitě od roku 1994 a tento obor od roku akademického roku 2020/2021 nahrazuje.

Studijní program je akreditován do roku 2024.

Základní charakteristika studijního programu

 • Navazuje na znalosti posluchačů získané bakalářským studiem studijního oboru Účetnictví a finanční řízení podniku (EFJU) nebo programu Finance a účetnictví nebo příbuzných studijních programů na jiných vysokých školách.
 • Prohlubuje znalostí v oblasti financí a účetnictví, jak z pohledu teorie, tak z pohledu praktických postupů.
 • Připravuje absolventy primárně pro uplatnění v podnikovém sektoru, zejména v útvarech financí a účetnictví, případně však také ve veřejném sektoru, např. na finančních úřadech, státem a územní samosprávou vlastněných společnostech apod., popřípadě v institucích finančního trhu.
 • Významně rozšiřuje znalostí o mezinárodní kontext, což přispívá k uplatnění studentů na mezinárodním trhu práce.
 • Nabízí obsahovou kompatibilitu s požadavky profesní organizace Svazu účetních ČR, a to prostřednictvím Systému certifikace a vzdělávání účetních v ČR a je certifikován mezinárodní profesní organizací ACCA.
 • Je možné jej studovat v prezenční i kombinované forma studia.

 

Profil absolventa

Navazující magisterské studium programu Finance a účetnictví poskytuje vzdělání potřebné pro budoucí pracovníky podniků především v oblasti finančního rozhodování a finančního a manažerského účetnictví. Předpokládá se uplatnění na pozicích vyžadujících znalosti a dovednosti metodického charakteru, schopnost samostatně analyzovat a vyhodnocovat ekonomická a finanční data, ale také schopnosti rozumět vývoji jednotlivých sektorů ekonomiky, vyhodnotit implikace tohoto vývoje pro podniky a využít tyto informace pro strategická rozhodnutí. 

Profil absolventa umožňuje také uplatnění v oblasti auditu (ověřování účetní závěrky), ve finanční kontrole a v oblasti účetního a finančního poradenství. Absolventi jsou svými znalostmi vhodní také pro pozice ve finančním (zejména bankovním) sektoru a ve vládním sektoru, zejména v orgánech veřejné správy, včetně ministerstev, územních finančních orgánů a státem nebo územní samosprávou zakládaných společnostech apod.

Absolventi jsou svými znalostmi a dovednostmi způsobilí zejména pro:

 • organizaci účetnictví a výkaznictví podniku nebo organizace podle českých i mezinárodních účetních standardů,
 • využití účetních informací pro řízení podniku nebo organizace, přípravu a analýzu výkazů manažerského účetnictví,
 • činnosti v oblasti finančního auditu a finanční kontroly,
 • analýzy a vyhodnocení finančních a ekonomických dat podniku nebo organizace v kontextu vývoje odvětví i národního hospodářství a s využitím příslušných matematicko-statistických metod,
 • porozumění dopadům ekonomického vývoje a hospodářských politik na podnikový sektor,
 • krátkodobé i dlouhodobé finanční rozhodování v podniku nebo organizaci.
Uznávání zkoušek absolventů programu Finance a účetnictví Svazem účetních v rámci Certifikace účetní profese

Svaz účetních (http://www.svaz-ucetnich.cz/) je dobrovolnou, nezávislou profesní organizací s celostátní působností, která pod tímto názvem od roku 1990 sdružuje účetní, auditory, daňové poradce a ostatní zájemce, kteří souhlasí s programovými zásadami definovanými ve stanovách Svazu a v dalších dokumentech. Nejvýznamnějším úkolem Svazu je přispět k rozvoji a zkvalitnění účetní profese v ČR a dosažení její úrovně srovnatelné se zeměmi Evropské unie. Tento cíl je naplňován zejména realizací systému Certifikace účetní profese v ČR, vytvořeného ve spolupráci se zahraničními experty a zejména britskou The Association of Chartered Certified Accountans – ACCA.

Podrobnosti o systému Certifikace účetní profese v ČR lze nalézt https://www.certifikace-ucetnich.cz/

Katedra účetnictví a financí spolupracuje s Institutem certifikace účetních a.s., který systém certifikace zajišťuje. Výstupem spolupráce je uznávání předmětů absolvovaných v rámci oboru Účetnictví a finanční řízení podniku v rámci certifikace. Komitét pro certifikaci a vzdělávání Svazu účetních rozhodl na svých zasedáních ve dnech 2. 2. 2009, 12. 6. 2009, 1. 3. 2011, 13. 12. 2013, 11. 4. 2015 a 14. 4. 2015 uznat tyto zkoušky dle systému certifikace:

 • Účetnictví – principy a techniky, pro roky ukončení: 2004–2021
 • Manažerská ekonomika, pro roky ukončení: 2004–2021
 • Kvantitativní metody a informační technologie, pro roky ukončení: 2004–2021
 • Právo, pro roky ukončení: 2004–2021 (pokud bylo součástí SZZ, a to za předpokladu, že zkouška byla složena dle legislativy platné od 1.1.2014 – viz Rozhodnutí Komitétu z 11.4.2014).
 • Manažerské finance, pro roky ukončení: 2004–2014, 2015 až 2019.
Uznávání zkoušek absolventů programu Finance a účetnictví asociací ACCA

ACCA (Association of Chartered Certified Accountants, Asociace certifikovaných účetních) je uznávána ve 170 zemích a v současné době má více než 500 000 členů a studentů. Účelem kvalifikace ACCA je poskytnout jejím absolventům účetní a finanční znalosti a dovednosti a také profesní hodnoty, které jim umožní stát se uznávanými finančními odborníky a vybudovat si úspěšnou kariéru v jakémkoliv odvětví, v poradenství, ve veřejné instituci či v soukromém sektoru. Kvalifikace ACCA vychází ze světových standardů pro vzdělávání účetních stanovených Mezinárodní federací účetních (International Federation of Accountants, IFAC). 

Rok 2022 – úspěšně obhájená reakreditace certifikace ACCA

Koncem roku 2021 přistoupila Katedra účetnictví a financí k procesu reakreditace certifikace ACCA (Association of Chartered Certified Accountants), který podle pravidel této organizace probíhá v pravidelných intervalech. Účelem mezinárodní kvalifikace ACCA je poskytnout jejím absolventům dostatečné profesní účetní a finanční znalosti, které jim umožní stát se uznávanými finančními odborníky a vybudovat si úspěšnou kariéru v tomto oboru. Kvalifikace ACCA vychází ze světových standardů pro vzdělávání účetních stanovených Mezinárodní federací účetních (International Federation of Accountants, IFAC).

Katedra účetnictví a financí tuto certifikaci v roce 2022 úspěšně obhájila. Zkoušky, které byly do minulého roku uznávané pro absolventy oboru Účetnictví a finanční řízení podniku, jsou nyní uznatelné pro pokračující program/obor Finance a účetnictví.

Proces akreditace prošel i určitou změnou, certifikace jsou rozděleny ve vztahu ke stupňům studia. V současné době jsou uznávány následující zkoušky:

 • Bakalářský stupeň programu a oboru Finance a účetnictví:
  • Business and Technology
  • Management Accounting
  • Financial Accounting
  • Corporate and Business Law
  • Taxation
 • Navazující magisterský stupeň programu a oboru Finance a účetnictví:
  • Financial Management

Zástupci ACCA – David Kopecký (Business Development Manager) a Pavel Procházka (Business Relationship Manager) předali oficiální certifikáty dne 31. 3. 2022. Certifikace pro oba stupně jsou platné do 31. 12. 2026, viz certifikát ACCA Bachelor Programme Finance and Accounting a ACCA Master of Finance and Accounting.

Studenti mohou do tohoto systému certifikace vstoupit již v době svého studia prostřednictvím tzv. Programu Accelerate, který jim může přinést výhody ještě v době studia.

Zůstaňme v kontaktu na
sociálních sítích

Studentská 13, 370 05 České Budějovice Tel.: +420 389 032 800 | Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

Studentská 13, 370 05 České Budějovice Tel.: +420 387 772 800 | Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

© 2021 Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích
Cookies

1