• Úvod
  • Uchazeči
  • Nejčastější dotazy

Nejčastější dotazy

Můžete si také prohlédnout níže uvedená témata a najít to, co hledáte.

Z čeho se dělají přijímací zkoušky na bakalářské studium?

Přijímací zkoušky se na bakalářské studijní programy nekonají, uchazeči jsou přijímáni na základě prospěchu ze střední školy (případně doložených certifikátů, SCIO – tyto aktivity nejsou povinné).

Jak probíhá přijímací řízení do bakalářských studijních programů?

a) Přijímací zkoušky se nekonají, uchazeči povinně dokládají studijní průměry ze střední školy. Průměry ze střední školy může uchazeč doložit jednotlivými vysvědčeními nebo katalogovým listem, o který může uchazeč zažádat na své střední škole. Katalogový list musí být zástupcem střední školy potvrzen razítkem a podpisem. Následně tyto dokumenty musí uchazeč vložit do své elektronické přihlášky ke studiu. Pokud bude uchazeč vkládat jednotlivá vysvědčení, musí vložit vždy obě strany každého dokumentu.

b) Nepovinné jsou aktivity ze střední školy a SCIO. Aktivity ze střední školy (certifikáty, olympiády atd.), certifikát SCIO musí uchazeč vložit také do elektronické přihlášky

Jaká vysvědčení musím doložit? Musí být úředně ověřená?

U aktuálně maturujících uchazečů o studium se průměr za 4. ročník studia na střední škole počítá z 1. pololetí aktuálního školního roku a z výročních vysvědčení (tj. vysvědčení z konce školního roku) třech jemu bezprostředně předcházejících roků středoškolského studia. U ostatních uchazečů o studium (např. nástavbové studium) je průměr počítán z výročních vysvědčení posledních čtyř ročníků studia. Ročníková vysvědčení za jednotlivé ročníky mohou být naskenovaná a nemusí být úředně ověřená. Kopie maturitního vysvědčení musí být úředně ověřena a zaslána poštou, nebo ji lze opatřit autorizovanou konverzí a zaslat e-mailem.

Z jakých pololetí se počítají průměry?

U aktuálně maturujících uchazečů o studium se průměr počítá z 1. pololetí aktuálního školního roku a výročních vysvědčení (tj. vysvědčení z konce školního roku) třech jemu bezprostředně předcházejících roků studia. U ostatních uchazečů o studium je průměr počítán z výročních vysvědčení posledních čtyř ročníků studia.

Do jakého průměru budu přijat(a)?

Toto nelze stanovit. Průměrný prospěch bude hodnocen v rozmezí 0 - 50bodů (průměr 1,0 – 50 bodů, průměr 3,0 – 0 bodů). Studenti však mohou dokládat různé certifikáty a výsledky ze SCIA, a tím získat další body navíc, čímž se může jejich celkové pořadí změnit a zvětšit šance na přijetí ke studiu.

Jsem absolvent(ka) dvouletého nástavbového studia, jaké vysvědčení mám doložit?

Uchazeč musí doložit vysvědčení, která vedla k získání maturity. Většinou jsou to vysvědčení dvě.

Vyžádá si EF JU mé výsledky ze SCIO testů sama nebo musím doložit certifikát?

Studenti musí SCIO testy doložit sami. Musí se tedy obrátit na společnost SCIO a výsledky si vyžádat a následně vložit do přihlášky, případně zaslat na EF poštou do mezního termínu podání přihlášek.

Kolik bodů mohu získat doložením jakéhokoliv certifikátu?
Uchazečům o studium v bakalářských studijních programech může být, po zvážení relevantnosti pro studium ve vybraném studijním programu, za řádně doložené a úspěšně absolvované aktivity nad rámec běžného studia střední školy (ASS) přiznáno v součtu až 20 bodů (zkouška z cizího jazyka na úrovni B2 – max. 5 bodů, zkouška z cizího jazyka na úrovni C1 či C2 – max. 10 bodů, mezinárodní olympiády – max. 10 bodů, ostatní doložené aktivity dle rozhodnutí posuzovatele).

Do kdy, jak a jaké certifikáty mohu doložit? Musí to být originál nebo stačí kopie? Musí být kopie ověřená?

Certifikáty (další činnosti uchazeče – Aktivity SŠ (ASS)) je možné dokládat do mezního termínu podání přihlášek ke studiu na Ekonomickou fakultu JU. Certifikáty nemusí být úředně ověřené, stačí je vložit do přihlášky, případně zaslat na EF poštou do mezního termínu podání přihlášek. Přiznány budou takové další činnosti uchazeče – Aktivity SŠ (ASS), které jsou v souladu se zaměřením vybraného studijního programu (státní jazykové zkoušky, jazykové certifikáty, úspěšná účast v celostátních a mezinárodních soutěžích či olympiádách). Kopie dokladů o absolvování  těchto aktivit musí uchazeč doložit společně s přihláškou ke studiu (vložit do webového portálu spolu s elektronickou přihláškou).

Kolik uchazečů se přijímá?

Předpokládané nejvyšší počty přijímaných uchazečů jsou zveřejněny v aktuálním Opatření děkanky k přijímacímu řízení pro daný akademický rok.

Zajišťuje EF pro své studenty ubytování a jak je to se stravováním?

Koleje a menzy jsou součástí Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích:
http://kam.jcu.cz/cs/ a poskytují ubytovaní, kvalitní stravování a další služby studentům, zaměstnancům univerzity, ale i široké veřejnosti. Výhodou Ekonomické fakulty je, že se koleje i menza nachází přímo v areálu kampusu.

Je výuka angličtiny povinná?

Ano, ve všech bakalářských studijních programech na Ekonomické fakultě JU je povinný předmět: Vstupní jazykový test zAJ, Anglický jazyk 1, Anglický jazyk 2, Anglický jazyk prezentace. Bližší informace ohledně výuky a zápisu jazykových předmětů najdete v sekci pro prváky zde: https://www.ef.jcu.cz/cz/studium/informace-pro-prvaky

Na střední škole jsem neměl angličtinu, zvládnu to?

Pro studenty, kteří neměli na střední škole anglický jazyk, nabízí Ekonomická fakulta JU předměty úrovně A1, které připraví studenty na úspěšné zvládnutí předmětu Vstupní jazykový test AJ.

Mohu na EF JU studovat i jiné cizí jazyky, než je anglický jazyk?

Ano, studenti mohou studovat německý, ruský, francouzský a ruský jazyk. Studentům, kteří mají zájem o studium těchto předmětů, se doporučuje podstoupit vstupní test z daného jazyka VTEF na úrovni cca A1+ (není předmětem, pouze na základě výsledků VTEF doporučí vyučující zvolit vhodnou úroveň jazykového kurzu).

Musí studenti podstoupit Vstupní jazykové testy (VTEFA) hned v 1. ročníku?

Nemusí. Se vstupními jazykovými testy VTEFA mohou začít později během studia, kdy na základě ukázkových testů dostupných na stránkách Katedry obchodu, cestovního ruchu a jazyků dosáhnou dostatečné úrovně. Nicméně je vhodné podstoupit test nejpozději před zahájením zimního semestru 2. ročníku z důvodu splnění všech navazujících povinných (příp. povinně volitelných) jazykových předmětů.

Je povinná výuka matematiky?

Ano, matematika je v programech EF povinná, podobně jako na jiných fakultách vysokých školách stejného zaměření. Pod tímto odkazem je možné si prohlédnout studijní plány jednotlivých programů. EF nabízí pro studenty prvních ročníků předmět Vyrovnávací matematický seminář, na kterém si mají studenti možnost zopakovat a případně doplnit znalosti středoškolské matematiky.

Jak často probíhá výuka v kombinované formě studia?

Výuka v kombinované formě studia probíhá o pátcích a na ně navazujících sobotách. Jedná se zhruba o pět pátků a sobot za semestr.

Jsou konzultace v kombinovaném studiu povinné?

Pro jednotlivé předměty existují sylaby a v nich se studenti dozví, zda jsou konzultace povinné či ne. Zpravidla je vždy povinná první konzultace, na které se studenti dozví požadavky k předmětům a hesla pro přístup ke studijním materiálům. Na poslední konzultaci se pak většinou píší zápočtové testy.

Kolik se platí poplatky za studium (školné)?

V bakalářském studiu jsou 3+1 rok zdarma (do této doby se započítávají dříve neúspěšně nedokončená studia na libovolné VŠ). V případě překročení této doby se platí za další semestry.

Již jsem studoval(a) na jiné vysoké škole, uznáte mi nějaké předměty?

Na začátku prvního semestru si s žádostí o uznání předmětů obejdete garanty jednotlivých předmětů a ti zváží, zda Vám bude předmět uznán. Předměty jsou uznávány do známky 2. Žádost o uznání předmětů musíte odevzdat na studijní oddělení nejpozději do 31. 10. daného akademického roku.

Již jsem studoval(a) na EF. Uznáte mi dříve absolvované předměty?

Předměty se uznávají do 5 let od jejich vykonání a uznávají se do známky 2. Žádost o uznání předmětů studenti vyplní a podají na studijní oddělení, kde se k ní vyjádří proděkan(ka) pro studium nebo děkan(ka). Žádost o uznání předmětů musí být odevzdána na studijní oddělení nejpozději do 31. 10. daného akademického roku. Na uznání předmětů z navazujícího studia, které student absolvuje v bakalářském studiu, není právní nárok a o uznání či neuznání rozhoduje děkan(ka).

Mohu v průběhu bakalářského studia studovat také v zahraničí?

Ano, studenti mohou strávit v rámci studia 1 nebo 2 semestry na partnerské univerzitě v zahraničí. Seznam partnerských univerzit:
https://www.ef.jcu.cz/cz/mezinarodni-spoluprace/partnerske-univerzity

Je na Vaší fakultě povinná praxe?

Ano, praxe je povinná, avšak u jednotlivých programů se liší její délka.

Musím si praxi hledat sám (sama)?

Praxi si může student najít sám nebo se obrátit na Kariérní centrum EF JU, které je schopné díky fakultním partnerům studentům praxi zajistit.

Kdy a kde můžu obdržet potvrzení o studiu?

První potvrzení o studiu získá student(ka) až po provedení online zápisu do studia. V průběhu studia je pak možno potvrzení o studiu na daný akademický rok vyzvednout v úředních hodinách na Studijním oddělení EF. Potvrzení o celé době studia v případě (ne)úspěšného ukončení studia vydají též referentky Studijního oddělení EF JU. 

Zůstaňme v kontaktu na
sociálních sítích

Studentská 13, 370 05 České Budějovice Tel.: +420 389 032 800 | Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

Studentská 13, 370 05 České Budějovice Tel.: +420 387 772 800 | Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

© 2021 Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích
Cookies

1