• Úvod
 • Věda a výzkum
 • Výzkumná témata EF

Výzkumná témata EF

Zaměření vědecké a výzkumné činnosti EF JU v Českých Budějovicích

Vědecko-výzkumná činnost fakulty je soustředěna do třech základních okruhů, které odpovídají zaměření akreditovaných studijní programů (A. Ekonomika, finance a řízení podniků, B. Ekonomie, ekonomie a finance veřejného sektoru, regionální ekonomie a regionální rozvoj, environmentální ekonomie, C. Obchod, marketing a cestovní ruch).

Zaměření vědecké a výzkumné činnosti EF JU v Českých Budějovicích

Ekonomika, finance a řízení podniků

  • (1) Finance podniku a finanční trhy: finanční a ekonomická analýza podniků, predikce finanční tísně podniků, využití klasifikačních metod ve finanční analýze, interakce podnikového sektoru a finančního trhu, finanční řízení podniku s orientací na řízení nákladů.
   • (2) Insolvence, insolvence právnických osob z pohledu věřitelů i dlužníků, práva a povinnosti věřitelů a dlužníků, civilněprávní a trestněprávní odpovědnost dlužníků, insolvence fyzické osoby z pohledu věřitelů i dlužníků, komparace české právní úpravy s úpravou okolních zemí (Rakousko, Slovensko, Německo), právní úprava v EU
    • (3) Účetnictví a auditing: vypovídací schopnost účetních výkazů, kreativní metody účetnictví a účetní podvody v podmínkách českých účetních předpisů a IFRS, účetní auditing, využití účetnictví v řízení podniku.
     • (4) Ekonomika a finance zemědělských podniků: analýzy hospodaření a financování zemědělských podniků, ex-ante a ex-post dopady zemědělské politiky na podniky.
      • (5) Řízení malých a středních podniků a hledání účelného a účinného řízení podnikových procesů (tj. procesní management), a to do oblasti technologií výroby a služeb, ekonomiky a lidských zdrojů účastnících se v těchto procesech.
       • (6) Řízení procesů v nevýrobní sféře (veřejná správa, samospráva, sociální služby).
        • (7) Klasifikační, případně data miningové nástroje uplatnitelné v systémech řízení vztahů se zákazníky (CRM)
         • (8) Vývoj teoretických přístupů hodnocení dat, problematika slabé konvergence, problematika optimalizace, systémy kontroly jakosti, rozhodovací metody v managementu.
          • (9) Informačních technologie (aplikační programové vybavení a komunikační a programové prostředky, podnikové informační systémy). Rozvoj podnikové informatiky (vývoj systémů, bezpečnost, komunikace), podnikové a online systémy (e-commerce, e-business), atd.

           

           Ekonomie, ekonomie a finance veřejného sektoru, regionální ekonomie a regionální rozvoj, environmentální ekonomie.

          • (1) Ekonomie: Ekonomická produkční analýza podniků a regionů.  Aspekty a vlivy, které působí na produktivitu výrobních faktorů, souhrnná produktivita výrobních faktorů. Měření efektivity využívaných výrobních faktorů v kontextu hospodářského cyklu a dalších ekonomických jevů. Trh práce v kontextu regionálním a průřezovém.
           • (2) Odvětvové ekonomiky: ekonomika zemědělství, ekonomika dopravy a dopravní obslužnosti, náklady dopravní kongesce, ekonomika bezpečnosti státu, ekonomika lidských zdrojů v oblasti bezpečnosti státu a v neziskovém sektoru,
            • (3) Veřejné finance: fiskální decentralizace, fiskální udržitelnost a fiskální instituce, finance územní samosprávy, daňový systém, správa daní.
             • (4) Veřejné zakázky, transparentnost veřejných zakázek, zadávání veřejných zakázek z pohledu zadavatelů, výkon dohledu nad zadáváním veřejných zakázek, správní delikty, právní úprava v EU.
              • (5) Regionální ekonomie a environmentální ekonomie: regionální disparity, udržitelnost a regionální rozvoj v konkrétních krajinných typech z hlediska vzájemného propojení ekonomického, sociálního a environmentálního systému, s moderním přístupem k ekonomickému a sociálně-kulturnímu pilíři udržitelnosti s využitím paradigmatu green economy. Pojetí koncepce Corporate Social Responsibility jako mostu mezi makro úrovní strukturální politiky (ekonomické, sociální a environmentální souvislosti regionů) a mikro úrovní chování jednotlivců a firem (motivace ke společenské odpovědnosti, reálný dopad CSR, atd.). Spotřeba energie v domácnostech a ekonomické, sociologické a krajinné souvislosti energetiky.

                

               Obchod, marketing a cestovní ruch

               • (1) Franchising (forma expanze firmy, vzdělávání).
                • (2) Obchod s potravinami (dodavatelské řetězce, Fair Trade, Bio produkce).
                 • (3) Ochrana spotřebitele, odpovědnost za škodu, alternativní (mimosoudní) řešení spotřebitelských sporů, regionální značky, předváděcí akce a podomní prodej, internetové kupní smlouvy, právní úprava v EU.
                  • (4) Mezinárodní obchod (vstup na zahraniční trhy).
                   • (5) Výzkum spotřebitelských trhů a jejich chování (trendy, marketingový výzkum na konkrétních trzích, neuromarketing, značky), inovace na spotřebitelských trzích (consumer engagement, 3D tisk, renesance ječmene).
                    • (6) Systémy pro podporu marketingového rozhodování (manažerské simulátory, multiagentní přístupy, systémová dynamika, data mining).
                     • (7) Cestovní ruch, environmentální a geografické aspekty cestovního ruchu, technické atraktivity v cestovním ruchu, strategické dokumenty v cestovním ruchu, udržitelný cestovní ruch.

                     Výzkumné zaměření jednotlivých kateder a týmů EF JU

                     Výzkumný program Katedry aplikované matematiky a informatiky

                     Katedra je rozdělena na několik částí a proto i vědecký záměr budeme rozdělovat do následujících částí. Jedná se o:

                     1)      Základní výzkum v oboru pravděpodobnost a matematická statistika.

                     2)      Základní výzkum v oboru optimalizace a rozhodovací modely.

                     3)      Základní výzkum v oboru informatika.

                     4)      Aplikovaný výzkum s aplikacemi ve financích, ekonomii, geografii aj.

                     5)      Základní výzkum v oboru didaktika matematiky na vysoké škole.

                     a)      Zaměření programu

                     1)      Limitní věty a asymptotické vlastnosti, vícerozměrné a funkcionální testy a charakteristiky, statistika bodových procesů.

                     2)      Optimalizace za nejistoty.

                     3)      Podnikové informační systémy, e-bussiness, internet věcí (IoT).

                     4)      Využití simulačních metod v oblasti financí, průmyslu a zemědělství, rurální gentrifikace, prostorové obchodní modely, vztahy mezi prostorem a zdravím firmy.

                     5)      Didaktika matematiky se zaměřením na pravděpodobnost a teorii čísel.

                     b)     JEL Classification

                     1)      C1, C6, C7, C00, C01, C02,

                     2)      R11, R15, C44, C61, C67,

                     3)      C5, C6, C8, D8, L6, L8, M1,

                     4)      C1, C4, C9, C11, C15, C20, R1, R5, aj.,

                     5)      C000, C63, C60.

                     c)      Cíle programu

                     1)      Napsání řady teoretických prací v následujících tématech s výstupy v impaktových časopisech.

                     1. Limitní věty pro U-statistiky založené na slabě závislých náhodných polích.
                     2. Asymptotické vlastnosti vícerozměrných kvantilů.
                     3. Limitních věty pro slabě závislá náhodná pole.
                     4. Limitní věty pro pořádkové statistiky za předpokladů slabé závislosti.
                     5. Funkcionální ANOVA s grafickým výstupem.
                     6. Funkcionální ANOVA hlavních komponent s grafickým výstupem.
                     7. Spojení maximálních a integrálních testů v testování dobré shody založených na funkcionálních charakteristikách.
                     8. Modelování komplexních nehomogenních shlukových bodových struktur.
                     9. Modelování hloubky funkcionálních dat.

                     2)      Napsání několika teoretických prací v následujících tématech s výstupy v impaktových časopisech.

                     1. Konvexita v optimalizačních úlohách s pravděpodobnostními omezeními.
                     2. Konvergence optimálních řešení a optimálních hodnot v optimalizačních úlohách za nejistoty.
                     3. Analýza obalu dat s pravděpodobnostními omezeními.

                     3)      Napsání řady teoretických prací v následujících tématech.

                     1. Návrh, optimálního nasazení a jejich význam v podnikovém prostředí.
                     2. Návrh e-business technologií, ekonomický dopad e-business technologií.
                     3. Možnosti uplatnění IoT v oblasti podnikových systémů, procesů a
                      e-businessu.

                     4)      Napsání řady aplikovaných prací v následujících tématech.

                     1. Implemetace metod Markov Chains Monte Carlo v oblasti hodnocení úvěrových rizik.
                     2. Implemetace metod Markov Chains Monte Carlo v oblasti průmyslu a zemědělské výroby.
                     3. Hodnocení socioekonomických faktorů v regionech pomocí metody analýzy datových obalů.
                     4. Testy dobré shody na základě globálních obálek s aplikací do ekonomie.
                     5. Vzájemné vztahy mezi zdravím firmy a zdravím okolních firem.
                     6. Aplikace optimalizačních úloh s pravděpodobnostními omezeními v teorii zásob.

                     5)      Cílem této části výzkumného programu je implementace nových poznatků do výuky předmětů oborového zaměření katedry a rozvoj matematicko-statistických a informatických disciplín tak, aby tyto výsledky mohli využívat nejen všichni studenti, ale také akademičtí pracovníci Ekonomické fakulty JU. I v této oblasti očekáváme několik teoretických prací.

                     d)     Zdůvodnění programu
                     Veškerá uvedená témata jsou aktuálními tématy v oblasti výzkumu na mezinárodní úrovni, či přispívají ke zkvalitnění výuky na katedře.

                     e)      Vazba na akreditovaný studijní program nebo studijní obor
                     Ekonomická informatika, Analýza v ekonomické a finanční praxi, Strukturální politika EU a rozvoj venkova, Řízení a ekonomika podniku.

                     Řešené projekty:

                     Visegrad ID 22010034 Are countries of the Visegrad Group (V4) ready for the consequences of population aging?  (2020-2021, doc. RNDr. Renata Klufová, Ph.D.)

                     GA ČR 19-04412S Nové přístupy k modelování a statistice náhodných množin (2019-2021, doc. RNDr. T. Mrkvička, Ph.D.)

                     GAČR 16-03708/S Prostorová geometrická statistika náhodných množin v eukleidovských prostorech  (2016-2018, doc. RNDr. T. Mrkvička, Ph.D.)

                     GAČR P201/11/1558 Náhodné procházky a náhodná pole v modelech statistické fyziky (2011-2014, doc. Dr. Mgr. M. Biskup)

                     GAČR P201/11/P164 Martingalové aproximace a U-statistiky (2011-2014*, doc. RNDr. J. Klicnarová, Ph.D.)

                     GAČR P201/10/0472 Stochastická geometrie - nehomogenita, kótování, dynamika a stereologie (2010-2014, doc. Z. RNDr. T. Mrkvička, Ph.D.)¨

                     MŠMT Aktion č. 63p22 Testování a modelování rakoviny (2012, doc. RNDr. T. Mrkvička, Ph.D.)

                     GAČR 402/07/P209 Možnosti moderních vícerozměrných metod při vyhodnocování socio-ekonomického potenciálu a rozvoje (2007, odpovědný řešitel: Ing. M. Rost, Ph.D.)

                     Výzkumný program Katedry regionálního managementu a práva

                     Zaměření REGIONÁLNÍ MANAGEMENT

                     Název výzkumného programuRegionální a globální aspekty udržitelnosti a bioekonomika

                     Výzkumná činnost Katedry regionálního managementu je dále rozdělena do několika oblastí.

                     (1) Ekonomicko-sociální aspekty regionálního rozvoje

                     (2) Bioekonomika, environmentální a ekologická ekonomie

                     (3) Environmentální a rurální sociologie, udržitelnost a její podoby

                     (4) Regionální a globální aspekty spotřeby energie a změny klimatu

                     JEL Classification:

                     • G38, C93
                     • O18, Q10-50
                     • R1, R2, R5

                     Řešené projekty:

                     H2020 No. 818351 (2018-2021) emPOWERing regional stakeholders for realising the full potential of European BIOeconomy (POWER4BIO) (spoluřešitelka doc. Ing. Eva Cudlínová, CSc.)

                     COST CA16229 (2018-2021) European Network for Environmental Citizenship. (PhDr. Jan Vávra Ph.D. členem řídící komise akce COST)

                     GA ČR 19-10694S (2019-2021) Prostory tiché udržitelnosti: samozásobitelství a sdílení (spoluřešitel PhDr. Jan Vávra, Ph.D.)

                     TA ČR Éta TL02000012 (2019-2022) Udržitelný rozvoj na místní úrovni – propojení teorie a praxe (spoluřešitelka doc. Dr. Ing. Dagmar škodová Parmová)

                     NAZV QK1920391 (2019-2021) Diverzifikace vlivu biohospodářství na strategické dokumenty lesnicko-dřevařského sektoru jako podklad pro státní správu a návrh strategických cílů do roku 2030 (spoluřešitelka doc. Ing. Eva Cudlínová, CSc.)

                     COST LD14118 „Land and Art“ sociální hnutí jako součást kulturní udržitelnosti krajiny a společnosti (Kulturní udržitelnost: sociálně-ekonomické důsledky. Koncepty a příklady praxe) (2014-2015, doc. PhDr. M. Lapka, CSc.)

                     GAČR P402/10/P344 Ekonomické aspekty regenerace brownfields v Jihočeském kraji (2010-2013*, RNDr. Dvořáková - Líšková, Ph.D.)

                     7 RP GA 225383 Řízení, infrastruktura, životní styl a spotřeba energie : Evropské post-uhlíkové komunity (GILDED) (2010-2012, doc. Ing. E. Cudlínová, CSc.)

                     Interreg IVc č. 0523R2 UNICREDS - Rozvoj spolupráce univerzit s regionem (2010-2012, doc. Ing. E. Cudlínová, CSc.)

                      

                     ZAMĚŘENÍ PRÁVO

                     Název výzkumného programu: Ochrana spotřebitele a právní aspekty pozemkových úprav

                     Výzkumná činnost Katedry práva se zaměřuje zejména na následující oblasti:

                     (1) Oblast věnovaná právu v podnikání

                     (2) Simulovaná soudní řízení pro zlepšení výuky

                     (3) Právní aspekty kurzových rizik

                     (3) Hospodářská a ekonomická trestná činnost

                     JEL Classification:

                     • H57, D18
                     • K13, K29, K32, K35
                     • G33, K35

                     Řešené projekty:

                     TAČR TL01000348 (3/2018-2/2020) Systém kurzové prevence (řešitel: Ing. Martina Krásnická, Ph.D., LL.M.)

                     TAČR TL02000144 (1/2019-12/2021) Manažersko-právní simulace „Bankrot jako (vý)hra“ (řešitel: JUDr. Ing. Zdeněk Strnad, Ph.D., MPA)

                     Výzkumný program Katedry řízení

                     Název výzkumného programu: Řízení v malých a středních podnicích

                     Výzkumná činnost Katedry řízení se zaměřuje zajména na oblasti:

                     (1) Řízení procesů a inovací v malých a středních podnicích

                     (2) Management lidských zdrojů v malých a středních podnicích

                     (3) Strategické řízení a konkurenceschopnost malých a středních podniků

                     JEL Classification:

                      • L10, L20, L30
                      • M10, R50

                       

                      Řešené projekty:

                      TAČR GAMA TP01010019 Ověření inovativního technického prostředku pro efektivní manipulaci a přepravu kusových zásilek (2020-2022, Ing. R. Toušek, Ph.D.)

                      Visegrad ID 21830123 Social media and trust building (2019-2020, doc. Ing. P. Řehoř, Ph.D.)

                      GAJU 047/2019/S Řízení podniků v podmínkách Industry 4.0. (2019-2021, doc. Ing. L. Rolínek, Ph.D.)

                      Interreg V-A ATCZ16 SIP-SME (Service Innovations Prozess für Klein-und Mittelunternehmen) (2017-2019, doc. Ing. L. Rolínek, Ph.D.)

                      Visegrad 11540386 Environmental Awareness as a universal European Value (2016, Ing. J. Vrchota, Ph.D.)

                      GA JU 099/2018/S (2018-2019) Stress management v MSP (odpovědný řešitel: Ing. Nikola Soukupová)

                      GA JU 053/2016/S (2016-2018) Inovační management a konkurenceschopnost MSP (odpovědný řešitel: doc. Ing. Ladislav Rolínek, Ph.D.)

                      GA JU 079/2013/S (2013-2015) Modely řízení MSP (odpovědný řešitel: doc. Ing. Ladislav Rolínek, Ph.D.)

                      GA JU 039/2013/S (2013-2015) Management lidských zdrojů malých a středních podniků (odpovědný řešitel: doc. Ing. Darja Holátová, Ph.D.)

                      GA JU 068/2010/S (2010-2012) Procesní management a možnosti jeho zavedení v MSP. (odpovědný řešitel: doc. Ing. Ladislav Rolínek, Ph.D.)

                      NAZV QI 92A023 (2009-2012) Venkovský prostor – prostor pro žití nebo pro dožití? (Modelové strategie venkovského prostoru) (odpovědný řešitel: doc. Ivana Faltová Leitmanová, CSc.)

                      MPSV-1JO16/04 (2004-2008) Socioekonomický vývoj českého venkova a zemědělství. (odpovědný řešitel / spolupříjemce: prof. Ing. Magdalena Hrabánková, CSc., prof.h.c.)

                      II MŠMT 2E06044 (2006-2008) Manažerský audit jako nástroj podpory trvale udržitelného rozvoje malého a středního podnikání. (odpovědný řešitel: doc. Ing. Ladislav Rolínek, Ph.D.)

                      NAZV-QG60031 (2006-2007) Podmínky rozvoje lidského a sociálního kapitálu ve venkovském prostředí po vstupu ČR do EU. (odpovědný řešitel: prof. Ing. Magdalena Hrabánková, CSc., prof.h.c.)

                      MSM-6007665806 (2005-2010) Vědecký okruh 5:Faktory regionálního rozvoje a jejich vliv na sociálně ekonomický potenciál regionů. (odpovědný řešitel: prof. Ing. Magdalena Hrabánková, CSc., prof.h.c.)

                      Výzkumný program Katedry účetnictví a financí

                      Název výzkumného programu: Ekonomické dopady změn a politik v oblasti financí, účetnictví a daní

                      Výzkumná činnost Katedry účetnictví a financí je dále rozdělena do několika oblastí.

                      Finance podniku, účetnictví a auditing

                      • Finanční a ekonomická analýza podniků, predikce finanční tísně podniků, využití klasifi-kačních metod ve finanční analýze (JEL Classification: G3).
                      • Finanční risk management, reporting, finanční rizika, kreativní účetnictví, rizika účetních chyb a podvodů v podmínkách českých účetních předpisů a IFRS (JEL Classification: G3, M4)
                      • Využití nástrojů manažerského účetnictví pro řízení podniku, controlling v podmínkách českých podniků (JEL Classification: D24, M41)
                      • Analýzy hospodaření a financování zemědělských podniků, ex-ante a ex-post dopady ze-mědělské politiky na podniky (JEL Classification: M21, Q12, Q14).

                       

                      Finanční systém, veřejné finance a daňový systém

                      • Finance územní samosprávy, fiskální decentralizace, fiskální udržitelnost a fiskální insti-tuce (JEL Classification: E62, H6, H7).
                      • Daňový systém, zatížení spotřebního koše spotřebními daněmi (JEL Classification: H24, H25).
                      • Informace a efektivnost finančního trhu, mezinárodní finanční trhy (JEL Classification: G14, G15)

                       

                      Řešené projekty:

                      GA JU 111/2017/S (2017-2019) Ekonomické dopady změn a politik v oblasti financí, účetnictví a daní ( řešitelka: doc. Kouřilová)

                      GA JU 029/2011/S (2014-2016) Ekonomické dopady legislativních změn v oblasti financí, účetnictví a daní (řešitelka: doc. Kouřilová)

                      GA JU 029/2011/S (2011-2013) Institucionální přístupy k regionálnímu rozvoji (řešitel: doc. Jílek)

                      NAZV QI 92A023 (2009-2012) Venkovský prostor - prostor pro žití nebo pro dožití? Modelové strategie venkovského prostoru (problematika financování obcí)

                      NAZV QH 82162 (2008-2012) Možnosti defragmentace vlastnictví zemědělské půdy.

                      GAČR 402/06/0903 (2006-2008) Hospodářský růst regionů (se zaměřením na Jihočeský kraj) (řešitelka: doc. Faltová Leitmanová; spoluřešitel: doc. Jílek - problematika územních rozpočtů)

                      MSM-6007665806 (2005-2011) Vědecký okruh 5:Faktory regionálního rozvoje a jejich vliv na sociálně ekonomický potenciál regionů. Součást výzkumného záměru Samostatný řešitel dílčí etapy - doc. Jílek (Analýza fiskální situace regionu)

                      MSM-6007665806 (2005-2011) Trvale udržitelné způsoby zemědělského hospodaření v podhorských a horských oblastech zaměřené na vytváření souladu mezi jejich produkčním a mimoprodukčním uplatněním. Spoluřešitel Prof. Střeleček.

                      NAZV QG60042 (2006-2009) Harmonizace nástrojů Společné zemědělské politiky se specifickými podmínkami českého zemědělství vedoucí ke konkurenceschopnosti a trvale udržitelnému rozvoji. Odpovědný řešitel prof. Střeleček

                      MZE/QC,  projekt QC1037 (2001-2004) Efektivnost využití programů EU v ČR. Odpovědný řešitel prof. Střeleček.

                      MZE QD0176 (2000-2004) Intenzifikace a efektivní management chovu dojného skotu a ohledem na budoucí členství v EU. Spoluřešitel Prof. Střeleček.

                      MSM-122200001 (1999-2004) Ekonomická a zemědělská produkční struktura produkce kritických oblastí s ohledem na jejich vývoj. Odpovědný řešitel Prof. Střeleček.

                      Výzkumný program Katedry ekonomiky

                      Název výzkumného programu: Mikroekonomické a makroekonomické aspekty společenského vývoje

                      Výzkumná činnost Katedry ekonomiky bude směřovat do oblastí:

                      (1) Měření produktivity

                      (2) Ekonomika dopravy a dopravní obslužnosti

                      (3) Mikroekonomické a makroekonomické analýzy  s důrazem na trh práce, malé a střední podniky a komunální podniky

                       

                      JEL Classification:

                      • D24, E24, M21, O18

                       

                      Řešené projekty:

                      NAZV QI 92A023 (2009-2012) Venkovský prostor - prostor pro žití nebo pro dožití? Modelové strategie venkovského prostoru - problematika financování obcí (řešitelka doc. Ing. Ivana Faltová Leitmanová, CSc.)
                      GAJU 79/2013/S (2013-2015) Modely řízení malých a středních podniků, výzkum krizí v podnicích, tvorba simulačních modelů pro pochopení příčin a průběhu krizí v rámci růstu malých a středních podniků (hlavní řešitel doc. Ing. Ladislav Rolínek, Ph.D.; členové katedry členy týmu)
                      GAČR 402/06/0903 (2006-2008) Hospodářský růst regionů (se zaměřením na Jihočeský kraj) (řešitelka doc. Ing. Ivana Faltová Leitmanová, CSc.)

                      Výzkumný program Katedry obchodu a cestovního ruchu

                      Název výzkumného programu: Výzkum trhu a manažerské rozhodování

                      Výzkumná činnost Katedry obchodu a cestovního ruchu je zaměřen do čtyř oblastí:

                      (1) Výzkum spotřebitelských trhů a jejich chování

                      (2) Udržitelný cestovní ruch

                      (3) Obchod s potravinami

                      (4) Marketingové a manažerské rozhodování

                      JEL Classification:

                      • C63, C81, C83, D12, M31
                      • L81, Q13, D18, F14
                      • L83, L88

                       

                      Řešené projekty:

                      Aplikovaný výzkum (2014) Výzkum profilu návštěvníků Českých Budějovic v červnu až září 2014
                      Aplikovaný výzkum (2014) Telefonické dotazování turistických informačních center v Jihočeském kraji
                      GAJU 79/2013/S (2013-2015) Modely řízení malých a středních podniků, výzkum krizí v podnicích, tvorba simulačních modelů pro pochopení příčin a průběhu krizí v rámci růstu malých a středních podniků (hlavní řešitel doc. Ing. Ladislav Rolínek, Ph.D.; členové katedry členy týmu)
                      GA JU 019/2013/S (2013-2015) Determinanty trhu bioprodukce (Jihočeský kraj) (řešitelka Ing. Hana Doležalová, Ph.D.)
                      Aplikovaný výzkum (2012) Dlouhodobá spolupráce s firmou E.ON
                      JčK SD/OKPP/229/11 (2011) Analýza potřeb obyvatel a návštěvníků Jihočeského kraje v oblasti kultury
                      GAČR P403/09/P053 (2009-2010) Typologie vztahu turistů k atributům prostředí na příkladu vodní komponenty krajiny (řešitel doc. Navrátil)
                      JčK SD/OEZI/452/10 (2009) Rozšíření nabídky produktů CR Jihočeského kraje o atraktivity technického dědictví na Hlubocku a Vltavotýnsku
                      MŠMT MSM 6007665806 (2008-2010) „Trvale udržitelné způsoby zemědělského hospodaření v podhorských a horských oblastech zaměřené na vytváření souladu mezi jejich produkčním a mimoprodukčním uplatněním“, dílčí část „Marketingové nástroje podpory regionálních trhů“
                      JčK 13-01-037/09 (2007) Jihočeská trasa průmyslovým dědictvím
                      MMR WB-07-04 (2004-2005) Technické památky v produktech cestovního ruchu

                      Zůstaňme v kontaktu na
                      sociálních sítích

                      Studentská 13, 370 05 České Budějovice Tel.: +420 389 032 800 | Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

                      Studentská 13, 370 05 České Budějovice Tel.: +420 387 772 800 | Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

                      © 2021 Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích
                      Cookies

                      1