• Úvod
  • Studium
  • Doktorské studium

Doktorské studium

Doktorský studijní program Ekonomika a management se uskutečňuje ve smyslu § 47 zákona č. 111/1998 Sb. o vysokých školách.

Na Ekonomické fakultě JU je možné studovat doktorský studijní program Ekonomika a management, který je akreditován do roku 2025.

Standardní doba studia jsou 4 roky. Doktorský studijní program je nabízen v prezenční a kombinované formě studia v českém a anglickém jazyce.

Cílem doktorského studijního programu Ekonomika a management je kvalitně připravit studenty pro jejich budoucí působení na pozicích akademických nebo vědecko-výzkumných pracovníků v oblasti ekonomiky a managementu a na manažerskou činnost v nejvyšších pozicích organizací v soukromého nebo veřejného sektoru.

Absolvent doktorského studijního programu je, na základě získaných znalostí a dovedností, schopen samostatně řešit výzkumné problémy z oblasti ekonomiky a managementu s využitím kritického myšlení a metod vědecké práce s ohledem na etický kontext a s tím spojené souvislosti. Absolvent je schopný analyzovat, vyhodnocovat a projektovat systémy související s řízením a ekonomikou podniků a institucí s využitím pokročilých kvantitativních a kvalitativních metod business research. Řízení podniků chápe jako systém, který je determinován faktory vnějšího a vnitřního prostředí, které je schopný vymezit a poskytnout tak podklady pro rozhodování managementu. Při nastavování systémů řízení využívá soudobé teoretické poznatky z oblasti ekonomiky a managementu a rovněž i zohledňuje trendy ovlivňující prostředí podniků jako je Průmysl 4.0, procesní řízení, digitalizace, inovační podnikání, globalizace, transformace světové ekonomiky, principy udržitelnosti apod. Problémy řeší systémově a získané výsledky dokáže prezentovat před odbornou veřejností, a to i v anglickém jazyce. Je kompetentní samostatně získávat a řešit výzkumné a další projekty.

Absolvent má osvojeny hluboké znalosti z oblasti ekonomie, managementu, kvantitativních a kvalitativních metod, metodologie vědecké práce a v návaznosti na téma disertační práce rovněž i z oblasti ekonomiky, finančního řízení, marketingu, obchodu, stochastických modelů, managementu regionálního rozvoje a informačních systémů.

Pro uchazeče k přijímacímu řízení do DSP pro AR 2024/2025

  • Termín pro podání přihlášek je od 1. února 2024 do 31. května 2024

PRAVIDLA PRO PŘIJÍMACÍ ŘÍZENÍ DO AR 2024/2025 A NÁVRHY TÉMAT DISERTAČNÍCH PRACÍ

  • Poplatek za studium v anglickém doktorském studijním programu Ekonomika a management činí 3.300 EUR/akademický rok a s každým úspěšně přijatým studentem je uzavřena individuální smlouva.
  • Podrobnější informace lze získat u doc. Ing. Ladislava Rolínka, Ph.D.

Pro studující

Studijní plán DSP ŘEP

- končící akreditace (na tento obor již nelze podávat přihlášky)

Studijní plán DSP EaM

- aktuální obor (možnost podávat přihlášky k přijímacímu řízení)

Personální zabezpečení doktorského studijního oboru Řízení a ekonomika podniku (v návaznosti na udělenou akreditaci platné od zimního semestru 2012)

Garant studijního oboru

doc. Ing. Ladislav Rolínek, Ph.D. (EF JU České Budějovice)

Složení oborové rady

doc. Ing. Ladislav Rolínek, Ph.D. (EF JU v Českých Budějovicích) - předseda oborové rady

doc. Ing. Ladislav Beránek (EF JU v Českých Budějovicích)

doc. Ing. Eva Cudlínová, CSc. (EF JU v Českých Budějovicích)

doc. Ing. Ivana Faltová Leitmanová, CSc. (EF JU v Českých Budějovicích)

prof. Dr. Ing. Libor Grega (FRRMS Mendelova univerzita v Brně)

prof. Ing. Ľubomír Gurčík, CSc. (EF JU v Českých Budějovicích; FEM SPU Nitra)

doc. Ing. Darja Holátová, Ph.D. (EF JU v Českých Budějovicích)

doc. Ing. Jaroslava Holečková, Ph.D. (FFU VŠE Praha)

doc. Ing. Milan Jílek, Ph.D. (EF JU v Českých Budějovicích)

doc. RNDr. Jana Klicnarová, Ph.D. (EF JU v Českých Budějovicích)

doc. Ing. Kamil Pícha, Ph.D. (EF JU v Českých Budějovicích)

doc Dr. Ing. Dagmar Škodová Parmová (EF JU v Českých Budějovicích)

Přehled zkoušejících

prof. Ing. Ľubomír Gurčík, CSc. (Katedra účetnictví a financí EF JU; FEM SPU Nitra) – Finanční řízení podniku

doc. Ing. Darja Holátová, Ph.D. (Katedra řízení EF JU) - Teorie managementu

doc. Ing. Milan Jílek, Ph.D. (Katedra účetnictví a financí EF JU) – Metodologie vědecké práce

doc. Ing. Jindřiška Kouřilová, CSc. (Katedra účetnictví a financí EF JU) – Účetnictví, Finanční řízení podniku

doc. Ing. Ivana Faltová Leitmanová, CSc. (Katedra ekonomiky EF JU) - Ekonomie

doc. Ing. Martin Macháček, Ph.D. et Ph.D. (Katedra ekonomiky EF JU, EF VŠB-TU Ostrava) - Ekonomie

prof. RNDr. Tomáš Mrkvička, Ph.D. (Katedra aplikované matematiky a informatiky EF JU) - Metodologie vědecké práce, Kvantitativní metody v ekonomii

doc. Ing. Ladislav Rolínek, Ph.D. (Katedra řízení EF JU) – Teorie managementu

prof. Ing. Drahoš Vaněček, Ph.D. (Katedra řízení EF JU) – Teorie managementu

doc. Ing. Jiřina Bokšová, Ph.D. (Katedra finančního účetnictví a auditingu VŠE v Praze) – Účetnictví

prof. Ing. Ludmila Nagyová, Ph.D. (Katedra marketingu a obchodu, SPU v Nitre) – Marketing

doc. Ing. Pavol Kita, Ph.D. (Katedra marketingu a obchodu) – Marketing

Školitelé

doc. Ing. Ladislav Beránek, CSc. (EF JU České Budějovice)

doc. Ing. Eva Cudlínová, CSc. (EF JU České Budějovice)

doc. Ing. Ivana Faltová Leitmanová, CSc. (EF JU České Budějovice)

doc. Ing. Darja Holátová, Ph.D. (EF JU České Budějovice)

doc. Ing. Milan Jílek, Ph.D. (EF JU České Budějovice)

prof. Ing. Eva Kislingerová, CSc. (EF JU České Budějovice)

prof. Ing. Pavol Kita, Ph.D. (EF JU České Budějovice)

doc. RNDr. Jana Klicnarová, Ph.D. (EF JU České Budějovice)

doc. Ing. Jindřiška Kouřilová, CSc. (EF JU České Budějovice)

doc. Ing. Růžena Krninská, CSc. (EF JU České Budějovice)

prof. RNDr. Tomáš Mrkvička, Ph.D. (EF JU České Budějovice)

prof. JUDr. Ludmila Novacká, Ph.D. (EF JU České Budějovice)

doc. Ing. Kamil Pícha, Ph.D. (EF JU České Budějovice)

doc. Ing. Ladislav Rolínek, Ph.D. (EF JU České Budějovice)

doc. Ing. Petr Řehoř, Ph.D. (EF JU České Budějovice)

doc. RNDr. Josef Navrátil, Ph.D. (EF JU České Budějovice)

prof. Ing. Luboš Smutka, Ph.D. (EF JU České Budějovice)

doc. Dr. Ing. Dagmar Škodová Parmová (EF JU České Budějovice)

Personální zabezpečení doktorského studijního programu Ekonomika a management (v návaznosti na udělenou akreditaci platné od prosince 2020)

Garant studijního programu:

Garant studijního oboru

doc. Ing. Ladislav Rolínek, Ph.D. (EF JU České Budějovice)

Složení oborové rady

doc. Ing. Ladislav Rolínek, Ph.D. (EF JU v Českých Budějovicích) - předseda oborové rady

prof. Ing. Eva Kislingerová, CSc. (EF JU v Českých Budějovicích)

doc. Ing. Eva Cudlínová, CSc. (EF JU v Českých Budějovicích)

doc. Ing. Ivana Faltová Leitmanová, CSc. (EF JU v Českých Budějovicích)

doc. RNDr. Jana Klicnarová, Ph.D. (EF JU v Českých Budějovicích)

prof. RNDr. Tomáš Mrkvička, Ph.D. (EF JU v Českých Budějovicích)

doc. Ing. Kamil Pícha, Ph.D. (EF JU v Českých Budějovicích)

doc. Ing. Petr Řehoř, Ph.D. (EF JU v Českých Budějovicích)

doc Dr. Ing. Dagmar Škodová Parmová (EF JU v Českých Budějovicích)

prof. Ing. Pavol Kita, Ph.D. (EF JU v Českých Budějovicích)

prof. Ing. Luboš Smutka, Ph.D. (EF JU v Českých Budějovicích)

prof. Ing. Miroslav Žižka, Ph.D. (EF TUL v Liberci)

doc. Ing. Svatopluk Kapounek, Ph.D. (PEF MENDELU v Brně)

prof. PhDr. Miloslav Lapka, CSc. (EF JU v Českých Budějovicích)

doc. Ing. Tomáš Kincl, Ph.D. (FM VŠE v Jindřichově Hradci)

doc. RNDr. Zuzana Dvořáková Líšková, Ph.D. (EF JU v Českých Budějovicích)

Přehled zkoušejících

doc. Ing. Ivana Faltová Leitmanová, CSc. (Katedra aplikované ekonomie a ekonomiky EF JU) - Ekonomie

doc. Ing. Martin Macháček, Ph.D. et Ph.D. (Katedra aplikované ekonomie a ekonomiky EF JU, EF VŠB-TU Ostrava) - Ekonomie, Metodologie vědecké práce

doc. Ing. Ladislav Rolínek, Ph.D. (Katedra řízení EF JU) – Management, Management inovací

doc. Ing. Petr Řehoř, Ph.D. (Katedra řízení EF JU) – Management, Management inovací

doc. Ing. Eva Cudlínová, CSc. (Katedra regionálního managementu a práva EF JU) – Metodologie vědecké práce

doc. RNDr. Jana Klicnarová, Ph.D. (Katedra aplikované matematiky a informatiky EF JU) - Kvantitativní metody v ekonomice a managementu, Stochastické modely v teorii rozhodování

prof. RNDr. Tomáš Mrkvička, Ph.D. (Katedra aplikované matematiky a informatiky EF JU) - Kvantitativní metody v ekonomice a managementu, Stochastické modely v teorii rozhodování

doc. Ing. Milan Jílek, Ph.D. (Katedra účetnictví a financí EF JU) – Finanční řízení podniku

doc. Ing. Radek Zdeněk, Ph.D. (Katedra účetnictví a financí EF JU) – Finanční řízení podniku

prof. Ing. Ludmila Nagyová, Ph.D. (Katedra obchodu, cestovního ruchu a jazyků EF JU) - Marketing a obchod

doc. Ing. Kamil Pícha, Ph.D. (Katedra obchodu, cestovního ruchu a jazyků EF JU) - Marketing a obchod

prof. Ing. Pavol Kita, Ph.D. (Katedra obchodu, cestovního ruchu a jazyků EF JU) - Marketing a obchod

doc. Ing. Petr Řehoř, Ph.D. (Katedra řízení EF JU) – Management, Management inovací

doc. Ing. Ladislav Beránek, CSc. MBA (Katedra aplikované matematiky informatiky EF JU) - Informační technologie pro podporu rozhodování

prof. PhDr. Miloslav Lapka, CSc. (Katedra regionálního managementu a práva EF JU) - Management regionálního rozvoje

prof. Ing. Martin Pělucha, Ph.D. (Katedra regionálního managementu a práva EF JU) - Management regionálního rozvoje

doc. Dr. Ing. Dagmar Škodová Parmová (Katedra aplikované ekonomie a ekonomiky EF JU) - Management regionálního rozvoje

prof. Karl Bruckmeier (Katedra regionálního managementu a práva EF JU) - Management regionálního rozvoje

Školitelé

doc. Ing. Ladislav Beránek, CSc. (EF JU České Budějovice)

prof. Karl Bruckmeier (EF JU České Budějovice)

doc. Ing. Eva Cudlínová, CSc. (EF JU České Budějovice)

doc. Ing. Hana Doležalová, Ph.D. (EF JU České Budějovice)

doc. Ing. Ivana Faltová Leitmanová, CSc. (EF JU České Budějovice)

doc. Ing. Milan Jílek, Ph.D. (EF JU České Budějovice)

prof. Ing. Eva Kislingerová, CSc. (EF JU České Budějovice)

prof. Ing. Pavol Kita, Ph.D. (EF JU České Budějovice)

doc. RNDr. Jana Klicnarová, Ph.D. (EF JU České Budějovice)

doc. RNDr. Renata Klufová, Ph.D. (EF JU České Budějovice)

prof. PhDr. Miloslav Lapka, CSc. (EF JU České Budějovice)

prof. Ing. Martin Macháček, Ph.D. et Ph.D. (EF JU České Budějovice)

prof. RNDr. Tomáš Mrkvička, Ph.D. (EF JU České Budějovice)

prof. Ing. Ludmila Nagyová, Ph.D. (EF JU České Budějovice)

doc. Ing. Josef Navrátil, Ph.D. (ZF JU České Budějovice)

prof. JUDr. Ludmila Novacká, Ph.D. (EF JU České Budějovice)

doc. Ing. Kamil Pícha, Ph.D. (EF JU České Budějovice)

prof. Ing. Martin Pělucha, Ph.D. (EF JU České Budějovice)

prof. James Sandford Rikoon (EF JU České Budějovice)

doc. Ing. Ladislav Rolínek, Ph.D. (EF JU České Budějovice)

doc. Ing. Petr Řehoř, Ph.D. (EF JU České Budějovice)

prof. Ing. Luboš Smutka, Ph.D. (EF JU České Budějovice)

doc. Dr. Ing. Dagmar Škodová Parmová (EF JU České Budějovice)

doc. Ing. Jaroslav Vrchota, Ph.D. (EF JU České Budějovice)

doc. Ing. Martina Novotná, Ph.D. (EF JU České Budějovice)

doc. Ing. Radek Zdeněk, Ph.D. (EF JU České Budějovice)

doc. RNDr. Zuzana Dvořáková Líšková, Ph.D. (EF JU České Budějovice)

Platná opatření děkana k doktorskému studiu

Platná opatření k doktorskému studijnímu programu v českém jazyce

K zajištění studia v doktorském studijním programu

Povinnosti studentů doktorského studijního programu - obor ŘEP

Povinnosti studentů doktorského studijního programu EaM

Platná opatření k doktorskému studijnímu programu v anglickém jazyce

Study in the doctoral study programs 

Study in the doctoral study program - Management and Business Economics 

             Study in the doctoral study program EaM 

Výše a podmínky pro přiznání stipendia studentům prezenční formy doktorského studijního programu pro AR 2023/2024

Formuláře:

Zůstaňme v kontaktu na
sociálních sítích

Studentská 13, 370 05 České Budějovice Tel.: +420 389 032 800 | Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

Studentská 13, 370 05 České Budějovice Tel.: +420 387 772 800 | Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

© 2021 Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích
Cookies

1