Tiskové zprávy z konference INPROFORUM

Informace a sborníky z konference INPROFORUM 2007-2010

Konference INPROFORUM 2017

Ve dnech 9. až 10. listopadu 2017 se uskutečnil na Ekonomické fakultě Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích tradiční 11. ročník mezinárodní vědecké konference INPROFORUM 2017 s podtitulem: „Innovations, Enterprises, Regions and Management “, pod záštitou děkana Ekonomické fakulty Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích, doc. Ing. Ladislava Rolínka, Ph.D. Konference se zaměřila na výměnu informací a diskusi nad vědeckými výsledky z již tradičních oblastí inovací, podniků, regionů a managementu.

Vědecká konference byla rozdělena do osmi odborných sekcí: Řízení malých a středních podniků; Regionální a globální aspekty udržitelnosti; Matematicko-statistické modelování a optimalizace v praxi; Mikroekonomické a makroekonomické aspekty sociálního a ekonomického rozvoje; Ekonomika zemědělství; Ekonomické dopady změn a politik v oblasti financí, účetnictví a daní; Výzkum trhu a udržitelný marketing v obchodě a turismu; Kriminální aspekty podnikání v evropském kontextu. Konference se zúčastnilo 140 odborníků (66 odborných příspěvků). Hlavním řečníkem na plenárním zasedání byl RNDr. Vladimír Albrecht, CSc., z Technologického centra AV ČR s příspěvkem: „ Is participation of Czech Republic in European Programmes for Research and Innovation Succesful or Problematic?" Konference byla jako každoročne velice dobře přijata a hodnocena ze strany účastníků.

Konference INPROFORUM 2016

Ve dnech 3. až 4. listopadu 2016 se uskutečnil na Ekonomické fakultě Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích jubilejní 10. Ročník mezinárodní vědecké konference INPROFORUM 2016 s podtitulem: „Ohrožená Evropa? Ekonomicko-sociální a environmentální změny“ pod záštitou děkana Ekonomické fakulty Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích, doc. Ing. Ladislava Rolínka, Ph.D. Cílem setkání bylo reagovat na současnou situaci v Evropě a podnítit odborný diskurs, který ukáže vyjmenované změny v souvislostech.

Vědecká konference byla rozdělena do osmi odborných sekcí: Řízení změn a inovací; Ohrožená Evropa - ohrožený region? Nové výzvy, nová řešení; Kauzalita sociálně-ekonomických změn; Matematicko-statistické modelování a optimalizace v praxi; Ekonomika zemědělství; Ekonomické dopady změn a politik v oblasti financí, účetnictví a daní; Nové výzvy pro mezinárodní obchod a cestovní ruch; Aplikace soukromého práva po změnách legislativy v ČR. Konference se zúčastnilo téměř 100 odborníků (48 odborných příspěvků). Hlavními řečníky na plenárním zasedání byli: plk. v. v. Ing. Stanislav Simbartl (Ministerstvo obrany ČR): „National Security at a Crossroad“, Dr Rhys Evans (Norwegian University College of Agriculture and Rural Development): „Repurposing of Cultural Heritage Assets a Philippe Gay (Université de Haute-Alsace, France): European standards: a protection for all or a destruction of country's culture?". Konference byla v pátek zakončena diskusí nad kulatým stolem na téma: „Predátorské časopisy a jejich vliv na hodnocení a odměňování ve vědě a výzkumu".

Konference INPROFORUM 2015

Ve dnech 5. až 6. listopadu 2015 se uskutečnila na Ekonomické fakultě Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích mezinárodní vědecká konference INPROFORUM 2015: „Common challenges - Different solutions - Mutual dialogue“ pod záštitou děkana Ekonomické fakulty Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích, doc. Ing. Ladislava Rolínka, Ph.D. Konference byla zaměřena na vzájemné se informování o výzkumných záměrech, projektech a výsledcích vědecko-výzkumné činnosti. Nový formát konference nabídl platformu pro definování nových výzkumných otázek a seznámení se současnými výzvami. Současně přinesl diskusi a vzájemnou výměnu zkušeností s možností spolupráce do budoucnosti.

Vědecká konference byla rozdělena do osmi odborných sekcí: Řízení v malých a středních podnicích; Regionální a globální aspekty udržitelnosti a bioekonomika; Multimodalita v kontextu společensko-ekonomického vývoje; Matematicko-statistické modelování a optimalizace v praxi; Ekonomika zemědělství; Ekonomické dopady změn a politik v oblasti financí, účetnictví a daní; Výzkum trhu a marketingové rozhodování v obchodě a cestovním ruchu; Ochrana spotřebitele a právní aspekty pozemkových úprav. Konference se zúčastnilo téměř 90 odborníků (67 odborných příspěvků). Hlavními řečníky na plenárním zasedání byli: Dr. Roberto Bergami, PhD (Victoria University, Melbourne, Australia): „Free trade agreements: How Free?" a dr. hab. Leszek Preisner (AGH University of Science and Technology, Krakow, Poland): „Challenges in Global Economy". Poté byly prezentovány vybrané příspěvky zástupci jednotlivých kateder Ekonomické fakulty. Konference byla v pátek zakončena diskusí nad kulatým stolem na téma: „Vnitřní a vnější překážky výzkumu, výuky a komunikace s praxí".

Konference INPROFORUM 2014

Ve dnech 6. až 7. listopadu 2014 se uskutečnila na Ekonomické fakultě Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích mezinárodní vědecká konference INPROFORUM 2014: „Investment decision-making in the period of economic recovery“ pod záštitou děkana Ekonomické fakulty Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích, doc. Ing. Ladislava Rolínka, Ph.D. Konference byla zaměřena na investiční rozhodování v době oživení. Oživení ekonomiky a nový hospodářský růst s sebou přináší mnoho rozhodovacích problémů v privátním i vládním sektoru. Proto stojí podniky, vláda i centrální banka před rozhodováním o optimální formě a načasování nových investičních strategií.

Vědecká konference byla rozdělena do sedmi odborných sekcí: Oživení ekonomiky? Environmentální, ekonomické a společenské dopady na rozvoj regionů; Ekonomické a finanční přístupy k investicím; Manažerské rozhodování a management změny; Kvantitativní metody v ekonomii; Ekonomika zemědělství; Obchod, cestovní ruch a marketing; Vzdělávání v účetnictví a financích podniku, teorie a praxe. Konference se zúčastnilo téměř 70 odborníků (56 odborných příspěvků). Na plenárním zasedání vystoupil k problematice ekonomického modelu ČR Jan Jedlička (Česká Spořitelna, a.s.), dále pak doc. RNDr. Ing. Hana Scholleová, Ph.D. (VŠE Praha) zabývající se otázkou investic a inovací a Dr. George Sakellaris (AV ČR) s příspěvkem o Bioekonomii, nástroje regionálního rozvoje.

Konference INPROFORUM 2013

Ve dnech 7. až 8. listopadu 2013 se uskutečnila na Ekonomické fakultě Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích mezinárodní vědecká konference INPROFORUM 2013: „Zdroje a limity ekonomického růstu a předpoklady vývoje české ekonomiky“ pod záštitou děkana Ekonomické fakulty Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích, doc. Ing. Ladislava Rolínka, Ph.D. Konference byla zaměřena na otázku oživení hospodářského růstu. Toto téma je po několika obdobích recese nebo jen velmi slabého hospodářského růstu zásadní z hlediska zvyšování životní úrovně obyvatel, snižování nezaměstnanosti, akcelerace investic a růstu potenciálního produktu i konsolidace veřejných financí.

Vědecká konference byla rozdělena do čtyř odborných sekcí: Ekonomické a environmentální limity regionálního rozvoje; Finance, účetnictví a daně; Rozvoj podniků a lidské zdroje; Změny v soukromém právu ČR od roku 2014. Konference se zúčastnilo téměř 80 odborníků (61 odborných příspěvků otištěno ve sborníku). Na plenárním zasedání vystoupil k problematice hospodářského růstu prof. Ing. Petr Marek, CSc., dále pak doc. Ing. Lubor Lacina, Ph.D. zabývající se otázkou budoucnosti Eurozóny a doc. Ing. Eva Cudlínová, Ph.D. a PhDr. Miloslav Lapka, CSc. s vizí zeleného růstu a zelené ekonomie.

Konference INPROFORUM Junior 2012

Ve dnech 9. listopadu 2012 se uskutečnila na Ekonomické fakultě Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích mezinárodní doktorská vědecká konference Inproforum Junior 2010 pod záštitou děkana Ekonomické fakulty Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích, doc. Ing. Ladislava Rolínka, Ph.D. Cílem konference bylo setkání studentů doktorských programů a výměna zkušeností a poznatků z oblastí řízení a ekonomiky podniku a oblastí s touto problematikou souvisejících. Mottem konference bylo Řízení a ekonomika malých a středních podniků.

Doktorská konference byla rozdělena do čtyř odborných sekcí: Podnikové strategie a procesy, malé a střední podniky; Marketing, management, lidské zdroje a konkurenceschopnost; Ekonomie a ekonomika neziskového sektoru; Ekonomika, finance a účetnictví. Na jednání v sekcích bylo přihlášeno celkem 33 příspěvků. Studenti doktorského studia měli možnost prezentovat výsledky a témata svých disertačních prací a zapojit se do vědecké diskuse nad hlavními tématy konference. Pro účastníky konference bylo kromě oběda připraveno také občerstvení formou rautu.

Konference INPROFORUM 2011

Ve dnech 10.-11. listopadu 2011 se uskutečnila na Ekonomické fakultě Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích mezinárodní vědecká konference Inproforum 2011 pod záštitou děkana Ekonomické fakulty Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích, doc. Ing. Ladislava Rolínka, Ph.D. Konference poskytla prostor pro diskusi dopadů ekonomické krize na reálnou ekonomiku, finanční trhy či finanční instituce, včetně témat na tuto problematiku navazujících.

Konference se zúčastnilo téměř 80 odborníků (70 odborných příspěvků, 63 otištěno ve sborníku). K aktuálním otázkám dopadu krize vystoupil Mgr. Michal Skořepa, Ph.D., prezident České společnosti ekonomické. Z prezentací i příspěvků na konferenci bylo zřejmé, že ekonomická krize zůstává hlavním tématem diskusí akademických i praktických ekonomů, ať již z pohledu příčin jejího vzniku, jejích dopadů, adekvátních hospodářských politik či návrhů změn existujících institucí.

Konference INPROFORUM Junior 2010

Dne 26. listopadu 2010 se uskutečnila na Ekonomické fakultě Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích mezinárodní doktorská vědecká konference Inproforum Junior 2010. Cílem konference bylo setkání studentů doktorských programů a výměna zkušeností a poznatků z oblastí řízení, ekonomiky podniku a regionálního rozvoje. Mottem konference byly podniky - regiony - organizace. Hlavním garantem konference byla prof. Ing. Magdalena Hrabánková, CSc., děkanka Ekonomické fakulty.

Doktorská konference byla rozdělena do dvou odborných sekcí (sekce řízení podníků a inovace; sekce ekonomika a regiony), v kterých probíhala jednání a prezentace příspěvků. Před členy odborných komisí bylo prezentováno 28 příspěvků (z celkového počtu 36 přihlášených příspěvků). Studenti doktorského studia měli možnost prezentovat výsledky a témata svých disertačních prací a zapojit se do vědecké diskuse nad hlavními tématy konference. Pro účastníky konference bylo kromě oběda připraveno také občerstvení formou rautu.

Konference INPROFORUM 2009

Ve dnech 5. až 6. listopadu 2009 byla uspořádána Ekonomickou fakultou Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích mezinárodní vědecká konference INPROFORUM 2009. Cílem konference bylo reagovat na aktuální problémy, které souvisí s ekonomickou krizí a analyzovat jejich vliv na regionální rozvoj v souladu s mottem: „Ekonomická krize – výzva pro regiony“.

Odborným garantem konference byla prof. Ing. Magdalena Hrabánková, CSc., děkanka Ekonomické fakulty. Konference se zúčastnilo téměř 80 odborníků (72 odborných příspěvků), a to jak ze zahraničí, tak i z renomovaných institucí z celé České republiky a z podnikové sféry. V rámci plenárního zasedání se k otázkám dopadu krize na Jihočeský kraj také vyjádřil prorektor pro zahraniční vztahy RNDr. Jan Zahradník. Výstupy konference jsou výjimečné tím, že propojují klíčové prvky řešení hospodářské recese na úrovni podniků, regionů a institucí a kladou důraz na jejich vzájemnou synergii při tvorbě nových strategických plánů pro překlenutí krizového období.

Konference INPROFORUM Junior 2008

Ve dnech od 27. - 28. listopadu 2008 se uskutečnila na Ekonomické fakultě Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích mezinárodní doktorská vědecká konference Inproforum Junior 2008. Cílem konference bylo setkání studentů doktorských programů a výměna jejich zkušeností a znalostí z oblastí řízení, ekonomiky podniku a regionálního rozvoje. Garantem konference byla prof. Ing. Magdalena Hrabánková, CSc., děkanka Ekonomické fakulty. Hlavním sponzorem konference byla společnost ČEZ, a.s.

Jednání a prezentace příspěvků proběhla ve dvou odborných sekcích, a to v sekci řízení, obchod, právo a strukturální politika a sekci finance, ekonomie, matematika a informatika. V těchto sekcích bylo prezentováno a diskutováno před členy odborných komisí 30 příspěvků (z celkového počtu 43 přihlášených příspěvků). Zaměření jednotlivých příspěvků vycházelo z poznatků a výsledků výzkumů, které studenti doktorského studia provádějí v rámci svých disertačních prací. Příspěvky byly oponovány členy vědeckého výboru. Součástí programu byla kromě společenského večera i závěrečná odborná diskuse vědeckého výboru s účastníky a organizátory konference. Společenský večer pro účastníky konference se uskutečnil v místnosti minutkové jídelny menzy Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích.

Konference INPROFORUM 2007

Ekonomická fakulta Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích uspořádala první ročník mezinárodní vědecké konference INPROFORUM ve dnech 27. - 28. listopadu 2007. Konference byla určena ekonomům a řídícím pracovníkům z podnikatelské sféry, pracovníkům středních a vysokých škol, výzkumných ústavů, státní správy a bankovního sektoru. Hlavním mottem konference byly inovace, podniky, regiony a organizace. Garantem konference byla prof. Ing. Magdalena Hrabánková, CSc., děkanka Ekonomické fakulty.

Na základě zaměření jednotlivých příspěvků proběhla na konferenci jednání v pěti sekcích (finance, řízení podniků a inovace, venkovské regiony, franchising, kvantitativní metody a informační technologie). Přihlášení účastníci prezentovali v jednotlivých sekcích vybrané příspěvky z celkového počtu 124. V rámci plenárního zasedání zazněly příspěvky Dr. Frank Hoy z The University of Texas at El Paso, prof. Dr. Ph.D. László Villányi z Szent István University, Hungary a náměstka ministra financí ČR pana Ing. Jana Málka. Součástí programu konference byla exkurze do národního podniku Budvar, které se zúčastnilo přes 50 hostů. Na exkurzi volně navazoval společenský večer, který proběhl v prostorách Budvaru.

Zůstaňme v kontaktu na
sociálních sítích

Studentská 13, 370 05 České Budějovice Tel.: +420 389 032 800 | Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

Studentská 13, 370 05 České Budějovice Tel.: +420 387 772 800 | Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

© 2021 Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích
Cookies

1