Mezinárodní spolupráce

7. rámcový program EU
Nový balíček výzev k předkládání projektů do 7. RP na rok 2009

Evropská komise uveřejnila dnes balíček výzev k předkládání projektů do 7. RP. Výzvy pro rok 2009 byly uveřejněny v následujících prioritách specifického programu SPOLUPRÁCE: Zdraví; Potraviny, zemědělství, rybářství a biotechnologie; Životní prostředí; Bezpečnost; Socio-ekonomické a humanitní vědy.

Současně byla uveřejněna i interdisciplinární výzva Biorafinérie.

V rámci specifického programu KAPACITY byly uveřejněny výzvy pro rok 2009 v následujících programech: Výzkum pro MSP, Regiony znalostí a Věda ve společnosti. Více informací najdete


Aktivity projektu USEandDIFFUSE (7. Rámcového programu)

Cílem projektu USEandDIFFUSE je zejména podpora šíření a praktického využití výsledků výzkumu a výměna dobré praxe a mezinárodních zkušeností v oblasti inovací. Projekt se proto zaměřuje na analýzu výzkumných projektů financovaných ze zdrojů Evropského společenství, které jsou realizovány mezinárodními konsorcii s účastí malých a středních podniků (MSP).

Jedná se zejména o projekty kooperativního výzkumu (CRAFT), projekty cílově orientovaného výzkumu (STREP) a Integrované projekty, ve kterých hrají malé a střední podniky aktivní roli nositelů nebo koncových uživatelů výsledků výzkumu.


Sekce CORDIS pro mladé výzkumníky (7. rámcový program)

Regionální kontaktní organizace pro jižní Čechy upozornila na vznik nové sekce CORDIS pro mladé výzkumníky v sekci Marie Curie pro mladé výzkumíky

Bližší informace k 7. rámcovému programu

Rámcové programy (RP) ES jsou hlavním nástrojem financování evropského výzkumu a vývoje. V současné době již probíhá sedmý z nich, který je stanoven pro období 2007 – 2013.

Finanční příručka Evropské komise

Byla publikovaná nová verze finanční příručky Evropské komise, která objasňuje finanční ustanovení Modelové grantové dohody a obsahuje praktické příklady - "Guide to Financial Issues relating to FP7 Indirect Actions". Finanční pravidla nebyla změněna, jen je snaha lépe existující požadavky Evropské komise formulovat tak, aby byly řešiteli projektu 7.RP bezchybně vykládány.

Finální verze příručky po úpravách

Dokument s vyznačením změn

Dvoustranná spolupráce

Programy EUPRO

EUPRO - programy na podporu účasti ČR v rámcových programech.

Program INGO

Cílem programu je podpořit možnost členství institucí výzkumu a vývoje v mezinárodních nevládních organizacích, které se zabývají výzkumem a jeho podporou.

Program KONTAKT

Program umožňuje podporu účasti českých výzkumných a vývojových pracovníků v mnohostranných programech výzkumu ESA, SEI (Středoevropská iniciativa) a NATO a v některých významných dvoustranných programech se státy, se kterými má Česká republika sjednanou Dohodu o spolupráci ve výzkumu a vývoji a dále v programech NSF.

Cílem projektu Kontakt je zajistit odpovídající podmínky pro rozvoj vědeckotechnické spolupráce českých organizací výzkumu, vývoje a inovací s jejich partnery a podpořit tak začlenění vědeckého výzkumu uvedených zemí do Evropského výzkumného a inovačního prostoru a do projektů rámcových programů Evropské unie.

Ostatní dvoustranné spolupráce

Spolupráce se zeměmi EU, zeměmi střední a východní Evropy a dalšími zeměmi.

Výzva AMVIS k podávání žádostí o podporu česko-americké vědeckotechnické spolupráce

Americké vědecké informační středisko, o.p.s. vyhlásilo výzvu k podávání žádostí o podporu česko-americké vědeckotechnické spolupráce. Uzávěrka přihlášek je 10. července 2009.


Americké vědecké informační středisko, o.p.s. je na základě dohody s MŠMT pověřeno shromažďováním žádostí o podporu bilaterální spolupráce, zabezpečováním jejich hodnocení pro rozhodování Společné rady a vypracováváním podkladů pro jednání Společné rady Dohody. Na základě posudků jednotlivých návrhů doporučí Společná rada projekty k projednání v rámci veřejné soutěže ve VaV do programu mezinárodní spolupráce ve výzkumu a vývoji KONTAKT (ME).

Kontakt:
AMVIS, o. p. s. Uzávěrka přihlášek je 10. července 2009.
Senovážné nám. 24
110 00 Praha 1 e-mail: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

Bližší informace: http://www.amvis.cz/granty.htm

Aktion

Kancelář programu AKTION administruje dva programy: a)Program AKTION byl zřízen v roce 1992 jako společný program ministerstev školství obou zemí. AKTION Česká republika - Rakousko - program pro podporu bilaterální spolupráce ve vzdělávání a vědě v terciárním sektoru (v ČR pouze pro veřejné VŠ). b) Program vědecko-technické spolupráce mezi Českou republikou a Rakouskem byl přičleněn v květnu 1997.

Výzva AKTION Česká republika - Rakousko, spolupráce ve vědě a vzdělávání

Program AKTION podporuje rozvoj dvoustranné spolupráce ve vědě a vzdělávání ve všech vědních oborech. Podporovány budou především projekty menšího rozsahu, které slouží k navázání nové spolupráce i rozvoji stávající, je do nich zapojen vědecký dorost, a které mají vyhlídky na pokračování z jiných finančních zdrojů (programů EU apod.).

Podpora je poskytována ve dvou kategoriích:

  • individuální - stipendia na studijní a vědecké pobyty v druhé zemi a k účasti na letních jazykových a odborných školách
  • institucionální - podpora projektů spolupráce českých a rakouských vzdělávacích institucí terciárního sektoru

Termíny pro podávání projektů: 15. dubna, 15. září a 30. Listopadu (elektronicky i poštou - nejpozději s poštovním razítkem příslušného termínu). Interní termín oddělení Vědy a výzkumu EF:

Pokyny pro podávání projektů:

Spolupracující instituce vypracují jeden společný návrh projektu a ve dvojím vyhotovení jej podají v kanceláři jednatelství AKTION v Praze - 1 x originál (prosíme nesešívat) + 1 x kopie (+1x kopie na oddělení VaV EF, včetně vyjádření tajemnice EF k financování) a zároveň elektronicky na adresu: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript. (vlastní návrh s přílohami č. 1. - 4. v jednom souboru, přílohy č. 5. a 6. - životopisy a přehledy publikací pouze e-mailem). Doplňující informace sdělí jednatelství programu AKTION (tel.: 221 850 506 / 513, 602 169 216).
V návrhu projektu musí být srozumitelným způsobem uvedeny vlastní předpokládané finanční prostředky pro navrhované aktivity a jejich využití.
Neúplné, chybně vypracované či pozdě zaslané návrhy projektů nebudou řídícím grémiem AKTION posuzovány.
Podpora aktivit v rámci projektů spolupráce se zpětnou platností není možná, realizace projektů může být započata nejdříve 2 měsíce po termínu pro podání projektů.
Místo podání návrhů projektů: DZS - AKTION, Na Poříčí 1035/4, 110 00 Praha 1

Mnohostranná mezivládní spolupráce

Program COST

Mnohostranná evropská spolupráce ve vědeckém a technickém výzkumu.

Program EUREKA

Evropská spolupráce v oblasti aplikovaného a průmyslového výzkumu a vývoje. Projekty EUREKA slouží civilním účelům a jsou zaměřeny na oblasti soukromého i veřejného sektoru.

Další programy mnohostranné spolupráce

Národní program výzkumu I.

Souhrnné informace MŠMT o dílčích programech Národního programu výzkumu.

Národní program výzkumu se realizuje na základě usnesení vlády České republiky č. 417 ze dne 28. dubna 2003.

Součástí Národního programu výzkumu I je - Průřezový programu 3 - Regionální a mezinárodní spolupráce ve výzkumu a vývoji (PP3) a jeho dílčí program "Programy mezinárodní spolupráce (PP3-DP2) , jehož realizaci zajišťuje MŠMT - odbor 32 - Mezinárodní spolupráce ve výzkumu a vývoji.


V rámci Dílčího programu "Programy mezinárodní spolupráce" jsou podporovány:

1. aktivity mezinárodní dvoustranné spolupráce se státy, se kterými má Česká republika sjednánu platnou mezivládní dohodu o vědeckotechnické spolupráci vč. Aktivit NSF - USA a v mnohostranných aktivitách výzkumu ESA, SEI a NATO

2. aktivity mnohostranné spolupráce v rámci COST , které splňují tyto cíle:

  • podporují zapojení českých vědeckých pracovišť do evropských týmů za účelem konkurenceschopných výzkumných a vývojových aktivit financovaných na národní úrovni.


3. aktivity mnohostranné vědecké spolupráce za účelem zvyšování vědeckotechnického potenciálu členských zemí EUREKA , které splňují tyto cíle:

  • trvale posilují konkurenceschopnost české ekonomiky a zvyšování jejího technologického potenciálu podporou evropské spolupráce podniků a výzkumných organizací v oblasti progresivních technologií, kde výstupem řešení projektů jsou nové špičkové výrobky, technologie a služby s vysokým stupněm inovace, schopné prosadit se na světovém trhu a splňující specifická kritéria programu EUREKA.


4. aktivity, které podporují a rozvíjejí národní informační infrastrukturu rámcových programů EU a podporují přípravu a předkládání návrhů české účasti v 6RP EU a v programu EURATOM a splňují tyto cíle:

  • přispívají k integraci českého výzkumu a vývoje do sítí vědecko výzkumných pracovišť EU a optimalizaci účasti ČR v rámcových programech výzkumu a vývoje Evropské unie a EURATOM.a podporují Národní informační infrastrukturu, tvořenou Národní kontaktní organizací a sítí regionálních a oborových kontaktních organizací
  • a podporují přípravu pro předkládání návrhů na českou účast v 6.RP EU a programu EURATOM.


5. aktivity, které umožňují vědecké veřejnosti přístup do mezinárodních nevládních organizací zabývajících se výzkumem a vývojem včetně české účasti v CERN a SÚJV a splňují tyto cíle:

  • usnadňují širokému spektru vědeckovýzkumné obce přístup k aktivitám mezinárodních nevládních organizací. Podporu je možno konkrétně poskytnout na: usnadnění financování členských závazků organizací výzkumu a vývoje v mezinárodních nevládních vědeckých organizacích a na aktivní účast vědců z ČR v řídicích orgánech mezinárodních nevládních vědeckých organizacích.
  • podporuje projekty účasti ČR v mezinárodních organizacích CERN a SÚJV Dubna (na základě usnesení vlády č. 560/2003 Sb.)
9. vlna žádostí o dofinancování projektů mezinárodní spolupráce

Devátá vlna žádostí o poskytnutí institucionální podpory na podporu účasti v projektech mezinárodní spolupráce ve výzkumu a vývoji bude předána MŠMT ke zpracování ke dni 14. dubna 2011 do 14:30:00 hod. Do tohoto termínu je třeba dodat i předepsané podklady v listinné podobě.

Zůstaňme v kontaktu na
sociálních sítích

Studentská 13, 370 05 České Budějovice Tel.: +420 389 032 800 | Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

Studentská 13, 370 05 České Budějovice Tel.: +420 387 772 800 | Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

© 2021 Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích
Cookies

1