Economics and Management

 • Fakulta: Ekonomická
 • Typ studia: doktorský
 • Doba studia: 4 roky
 • Jazyk výuky: angličtina
 • Forma studia: kombinovaná
 • Kód programu: P0413D050022

Popis programu

Studijní program má za cíl připravit studenty pro jejich budoucí působení na pozicích akademických nebo vědecko-výzkumných pracovníků v oblasti ekonomiky a managementu a na manažerskou činnost v organizacích soukromého nebo veřejného sektoru. Studiní plán zde.

Informace o studiu

 • Studijní program je zaměřen na rozvoj samostatné tvůrčí vědecké práce a kritického myšlení v oblasti ekonomiky a managementu.
 • Studenti budou schopni samostatně a systémově řešit výzkumné úkoly, následně prezentovat jejich výsledky ve vědeckých a odborných časopisech, na vědeckých konferencích, a to i v anglickém jazyce.
 • V rámci studia budou studenti zapojeni do vědeckovýzkumných aktivit školícího pracoviště, kde si osvojí základní dovednosti a schopnosti spolupracovat ve výzkumných týmech na obsahově rozsáhlejších vědeckovýzkumných projektech v různých projektových pozicích.
 • Studenti budou schopni samostatně podávat a řešit výzkumné projekty.

 • Profil absolventa

  Naučíte se:
  • znalostem z oblasti ekonomiky a managementu včetně trendů jejich vývoje,
  • znát postupy použití výzkumných metod a problematiku metodologie výzkumu,
  • navrhnout a naplánovat design výzkumných záměrů,
  • realizovat vlastní výzkum při dodržování etických zásad výzkumné práce, zveřejňování poznatků a výsledků výzkumu.
  Uplatníte se například jako:
  • vysokoškolský pedagog,
  • výzkumný pracovník.

  Přijímací řízení

  Termín přihlášek: 31. 5. 2024
  Příjem přihlášek: od 1. 2. 2024
  Termín přijímacího řízení: 6. 6. 2024
  Bližší informace naleznete zde.
  Poplatek za přijímací řízení: CZK 500

  K přihlášce, kterou uchazeč zasílá na Oddělení VaV EF JU, připojí:
 • a) úředně ověřenou kopii dokladu o absolvování magisterského, nebo navazujícího magisterského studia vysoké školy (diplom a osvědčení o státní závěrečné zkoušce). V případě, že uchazeč nemá v době přijímacího řízení ukončené magisterské, nebo navazující magisterské studium, je případné přijetí ke studiu podmíněno předložením uvedených dokumentů k datu zápisu do doktorského studia; Pokud bylo magisterské studium ukončeno na zahraniční vysoké škole, je nutné doložit podklady k nostrifikaci studia dle platných podmínek v ČR.

 • b) strukturovaný životopis na 1 stranu textu;

 • c) přehled dosavadní odborné činnosti a citací publikací s využitím citační normy APA 6th;

 • d) doklad o zaplacení poplatku za přijímací řízení.


 • Obsahem přijímací zkoušky je zjištění předpokladů uchazeče pro vědeckou práci v daném vědním oboru. Důraz je kladen na:

 • a) znalost obecné a aktuální problematiky vědního oboru;

 • b) znalost metodologie vědního oboru;

 • c) znalost stavu poznání v úzké problematice vybraného rámcového tématu disertační práce;

 • d) znalost odborného anglického jazyka.
 • Kontakt

  doc. Ing. Ladislav Rolínek Ph.D.

  Tel.: 389032539

  E-mail: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

  Zůstaňme v kontaktu na
  sociálních sítích

  Studentská 13, 370 05 České Budějovice Tel.: +420 389 032 800 | Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

  Studentská 13, 370 05 České Budějovice Tel.: +420 387 772 800 | Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

  © 2021 Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích
  Cookies

  1