Podniková informatika

 • Fakulta: Ekonomická
 • Typ studia: bakalářský
 • Doba studia: 3 roky
 • Jazyk výuky: čeština
 • Forma studia: prezenční
 • Kód programu: B0688A140010

Popis programu

Cílem studia je připravit absolventy především pro uplatnění v podnikovém sektoru. Absolventi budou schopni podílet se na vytváření informační strategie organizace, navrhovat informatické služby, které optimálně podporují podnikové procesy, navrhovat aplikační a technologickou architekturu IS, navrhovat a implementovat informatické aplikace, navrhovat a řídit informatické projekty, informatické služby a procesy a aplikovat vhodné matematické či statistické metody. Cíle a zaměření studia vycházejí z potřeb, které souvisejí s pokračující digitalizací v průmyslu, službách i státních organizacích včetně navazujících potřeb informační podpory všech procesů těchto organizací.

Informace o studiu

Akademická orientace studijního programu se projevuje v důrazu kladeném na teoretické předměty, jako jsou Matematika 1, Matematika 2, Diskrétní matematika, Teoretická informatika, Teorie pravděpodobnosti a statistika 1, Teorie pravděpodobnosti a statistika 2, Operační systémy, Databázové systémy, Objektově orientované programování, Mikroekonomie 1, Makroekonomie 1 a další. Kromě této teoretické výuky jsou však zařazeny i profesně orientované předměty, které rozšiřují a zdokonalují dovednosti studentů především v oblasti podnikových informačních systémů ale i v oblasti podnikového prostředí. Tyto předměty jsou zařazeny v návaznosti na potřeby zaměstnavatelů a umožňují pružně reagovat na dynamický vývoj v oblasti informačních systémů. Pravidelná výuka je obohacována o celou řadu mimořádných přednášek významných hostujících odborníků z jiných univerzit, včetně zahraničních, a z podnikového nebo státního sektoru. Důležité místo ve studijním plánu zaujímá výuka anglického jazyka. Řada předmětů je nabízena jak v české, tak i v anglické mutaci.

Profil absolventa

Naučíte se:
 • Znalosti a dovednosti, které absolvent získá studiem v bakalářském studijním programu Podniková informatika, jsou klíčové pro různé pracovní pozice v oblasti podnikové informatiky, ve kterých jsou kromě důkladného informatického vzdělání vyžadovány též specifické znalosti z oblasti fungování podnikového prostředí a podnikových procesů. Tyto průřezové dovednosti a znalosti se dnes stávají pro podnikatelské subjekty zásadními pro jejich úspěšné fungování na trhu.Jedná se o znalosti a dovednosti v oblastech:? Informačních technologií včetně jejich teoretického základu. Jedná se zejména především o předměty Teoretická informatika, Diskrétní matematika, Operační systémy, Objektově orientované programování, Informační a komunikační sítě a další, přičemž potřebný matematický základ pro studium těchto informatických předmětů získají absolventi v předmětech Matematika 1 a 2, a Teorie pravděpodobnosti a statistika 1 a 2,
 • ? Informačních systémů podniku, aplikací pro podporu podnikatelských činností podniku včetně e-businessu, architektury ICT systémů, řízení IT projektů, zpracování dat a dalších. Absolventi navazují na znalosti získané z předmětů z oblasti informačních technologií včetně příslušné teorie, a v předmětech týkajících se informačních systémů podniku získají příslušné znalosti a dovednosti pro návrh, implementaci a řízení informatických služeb a procesů různých organizací. Příslušné znalosti získají zejména v předmětech: Databázové systémy, Základy podnikových informačních systémů, Analýza a návrh informačních systémů, IT služby a provoz informačních systémů,
 • ? Ekonomiky a řízení podniku. Jedná se o znalosti podnikového prostředí a schopnost řešit informatické problémy v širších souvislostech tohoto prostředí a zejména o základní přehled v oblastech metod řízení organizace, primárním cíle informatických úloh v podniku je podpora řízení a procesů. Absolventi získají příslušné znalosti a dovednosti zejména v předmětech Management, Ekonomika podniku, Projektový management. Potřebný teoretický základ pro studium těchto předmětů získají absolventi zejména v předmětech Mikroekonomie 1, Makroekonomie 1 a Operační výzkum a dalších,
 • .
Uplatníte se například jako:
 • Uplatnění absolventa na trhu práce se očekává například v následujících oblastech a typových profesích:? Business Analytik: analyzuje, dokumentuje a navrhuje optimalizaci (popř. zlepšení a automatizaci) podnikových procesů v kontextu informačních a komunikačních technologií. Zajišťuje implementaci standardizovaného podnikového software a navrhuje jeho přizpůsobení podnikovým procesům.? Návrhář podnikových procesů: analyzuje, navrhuje a optimalizuje procesy systému řízení podniku a v jeho rámci podnikové procesy, případně procesy pro dodržení kvality ICT služeb. Změny implementuje prostřednictvím informačních technologií, zabývá se vymezením efektů navrhovaných změn procesů, nastavuje a zlepšuje metriky vedoucí ke kontinuálnímu zvyšování jejich efektivity tak, aby se naplnili cíle a poslání organizace, jejíž je zaměstnancem.? Návrhář databází: v konkrétním databázovém systému na základě analýzy vytváří návrh databáze od konceptuálního modelu po fyzický model, programuje navrženou databázovou vrstvu aplikace a podílí se na optimalizaci jejího provozu.? Analytik IT: analyzuje požadavky procesů a potřeb a na základě analýzy navrhuje schematické diagramy částí softwarových aplikací i jejich celků.? Nákupčí informačních a komunikačních technologií: připravuje a realizuje nákup produktů a služeb v oblasti informačních a komunikačních technologií (ICT), podílí se na tvorbě koncepce zajištění nákupu produktů a služeb v oblasti ICT (strategie outsourcingu), na přípravě smluv pro nákup ICT produktů a služeb a sleduje vývoj trhu ICT jak z pohledu technologií, tak i cen.? a další různé pozice v oblasti informatiky v organizacích nejrůznějšího typu..

Přijímací řízení

Přijímací řízení bez nutnosti vykonat přijímací zkoušku. Pořadí uchazečů je stanoveno na základě studijního průměru ze střední školy. Informace k aktuálnímu přijímacímu řízení k dispozici na http://www.ef.jcu.cz/chci-studovat.

Kontakt

doc. Ing. Ladislav Beránek CSc.

E-mail: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

Zůstaňme v kontaktu na
sociálních sítích

Studentská 13, 370 05 České Budějovice Tel.: +420 387 772 800 | Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

Studentská 13, 370 05 České Budějovice Tel.: +420 387 772 800 | Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

© 2021 Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích

Vážení návštěvníci, právě jsme spustili nové internetové stránky naší univerzity včetně všech fakult, kateder a součástí univerzity. Než se u nás na novém webu rozkoukáte, můžete kliknout na zobrazení starých internetových stránek.