Analýza v ekonomické a finanční praxi

 • Fakulta: Ekonomická
 • Typ studia: navazující
 • Doba studia: 2 roky
 • Jazyk výuky: čeština
 • Forma studia: prezenční
 • Kód programu: N0311A050030

Popis programu

Cílem studia je vzdělávání studentů vedoucí k získání těchto schopností a znalostí:? Schopnost volby adekvátních metod pro získávání ekonomických, demografických a dalších vhodných dat aschopnost volby metod jejich zpracování, vč. schopnosti využití specializovaných či univerzálníchstatistických softwarů. Znalost práce s databázemi a schopnost pokročilého zpracování dat a reportingu.? Schopnost pokročilého programování softwarových manažerských systémů.? Schopnost řízení pracovníků resp. týmů a schopnost aplikovat řízení lidských zdrojů.? Znalost základních ekonomických teorií? Znalost právních předpisů pro výkon podnikatelské činnosti/pro veřejnou správu.? Znalost manažerských přístupů s důrazem na procesní management, znalost finančního managementu.? Schopnost aplikovat risk management na úrovni podniku či instituce.? Schopnost pokročilého plánování a projektování v regionu.

Informace o studiu

Studijní plán je koncipován následujícím způsobem: Povinné předměty v objemu 93 kreditů jsou orientovány nadatabázové systémy, modelování ekonomických jevů, praktickou statistiku. Jednotlivá zaměření pak profilujístudenty v předmětech týkajících se managementu, financí podniku a regionalistiky v jejich různých aplikacíchvolbou jednoho povinně volitelného bloku. Pro ostatní povinně volitelné předměty není stanoveno povinnéminimum a pro volitelné předměty je stanoveno minimum 3 kreditů.Předměty státní závěrečné zkoušky se skládají ze dvou povinných: Ekonomie (kde dílčími předměty jsouMikroekonomie II, Makroekonomie II) a Statistické metody v ekonomii (kde dílčími předměty jsou Statistickémodelování a analýza časových řad, Stochastické modely v ekonomii). Povinně volitelné předměty státnízávěrečné zkoušky dle studijního zaměření jsou následující: Řízení podniku, Finanční rizika a Regionálnímanagement. Student si volí vždy jeden z těchto povinně volitelných předmětů státní závěrečné zkoušky. Dílčímisoučástmi předmětu Řízení podniku jsou Procesní management, Řízení změn a inovací. Dílčími součástmipředmětu Finanční rizika jsou Finance podniku II, Mezinárodní finance. Dílčími součástmi předmětu Regionálnímanagement jsou Regionální management 2, Demografické metody a analýzy.

Profil absolventa

Naučíte se:
 • Absolvent prohloubí znalosti, schopnosti a dovednosti získané v bakalářském studijním programu, ovládá tedymanažerské metody řízení příslušných zdrojů (finančních, lidských, materiálních), je schopen zvolit a aplikovatpříslušné analytické a statistické metody pro sběr a zpracování dat vč. využití patřičných informačních systémů atechnologií (ICT). Je schopen samostatně naplánovat činnost pracovních týmů a řídit realizaci projektů, resp.provádět kontrolní činnost, navrhovat opatření pro dané organizační jednotky a řídit příslušné projekty v rámcimanagementu změn..
Uplatníte se například jako:
 • risk manažer,
 • business analytik,
 • analytik ve státní správě,
 • vedoucí správy aplikačních systémů.

Přijímací řízení

Přijímací zkouška se uskuteční ústní formou. Předměty: Matematika a statistika (rozsah odpovídá náplnipředmětů: Finanční matematika, Rozhodovací modely, Teorie pravděpodobnosti a statistika), Anglický jazyk(předpokládá se úroveň znalostí B1 dle společného evropského referenčního rámce pro jazyky).

Něco navíc

 • výběr ze 3 zaměření dle budoucího uplatnění (zaměření risk manažer, business analytik nebo analytik ve státní správě)

Kontakt

doc. RNDr. Tomáš Mrkvička Ph.D.

Tel.: 385514308

E-mail: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

Zůstaňme v kontaktu na
sociálních sítích

Studentská 13, 370 05 České Budějovice Tel.: +420 387 772 800 | Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

Studentská 13, 370 05 České Budějovice Tel.: +420 387 772 800 | Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

© 2021 Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích

Vážení návštěvníci, právě jsme spustili nové internetové stránky naší univerzity včetně všech fakult, kateder a součástí univerzity. Než se u nás na novém webu rozkoukáte, můžete kliknout na zobrazení starých internetových stránek.