• Home
  • Study at the Faculty
  • FAQs

Most frequently searched "Study at the Faculty"

Other things to browse.

Z čeho se dělají přijímací zkoušky na bakalářské studium?

Přijímací zkoušky se na bakalářské studijní programy nekonají, uchazeči jsou přijímáni na základě prospěchu ze střední školy (případně doložených certifikátů, VSP, SCIO – tyto aktivity nejsou povinné).

Jak probíhá přijímací řízení na bakalářské studijní programy?

a) Přijímací zkoušky se nekonají, uchazeči povinně dokládají studijní průměry ze střední školy.
Průměry ze střední školy může uchazeč doložit jednotlivými vysvědčeními nebo katalogovým listem, o který může uchazeč zažádat na své střední škole. Katalogový list musí být potvrzen razítkem a podpisem zástupcem střední školy.
Následně tyto dokumenty musí uchazeč vložit do své elektronické přihlášky ke studiu. Pokud bude uchazeč vkládat jednotlivá vysvědčení, musí vložit vždy obě strany každého dokumentu.

b) Nepovinné jsou aktivity ze střední školy, SCIO, VSP. Aktivity ze střední školy (certifikáty, olympiády atd.), certifikát SCIO musí uchazeč vložit také do elektronické přihlášky.

Jaká vysvědčení musím doložit? Musí být úředně ověřená?

U aktuálně maturujících uchazečů o studium se průměr počítá z 1. pololetí aktuálního školního roku a výročních vysvědčení (tj. vysvědčení z konce školního roku) třech jemu bezprostředně předcházejících roků studia. U ostatních uchazečů o studium je průměr počítán z výročních vysvědčení posledních 4 ročníků studia.

Ročníková vysvědčení za jednotlivé ročníky mohou být naskenovaná a nemusí být úředně ověřená, maturitní vysvědčení úředně ověřeno být musí, to tedy uchazeč zašle poštou.

Z jakých pololetí se průměry počítají?

U aktuálně maturujících uchazečů o studium se průměr počítá z 1. pololetí aktuálního školního roku a výročních vysvědčení (tj. vysvědčení z konce školního roku) třech jemu bezprostředně předcházejících roků studia. U ostatních uchazečů o studium je průměr počítán z výročních vysvědčení posledních 4 ročníků studia.

Do jakého průměru budu přijat?

Toto nelze stanovit. Průměrný prospěch bude hodnocen v rozmezí 0-50 bodů (průměr 1,0 – 50 bodů, průměr 3, 0 – 0 bodů). Studenti však mohou dokládat různé certifikáty, výsledky ze SCIA a absolvovat testy VSP a tím získat další body, čímž se může jejich celkové pořadí změnit a zvětšit šance na přijetí ke studiu.

Jsem absolvent dvouletého nástavbového studia, jaké vysvědčení mám doložit?

Uchazeč musí doložit vysvědčení, která vedla k získání maturity. Většinou jsou to vysvědčení dvě.

Vyžádá si Ekonomické fakulta JU moje výsledky ze SCIO testů sama nebo musím doložit certifikát?

Studenti musí SCIO testy doložit sami. Musí se tedy obrátit na společnost SCIO a výsledky si vyžádat a následně vložit do přihlášky, případně zaslat na EF poštou do mezního termínu podání přihlášek.

Jsou testy Všeobecných studijních předpokladů (VSP) povinné? Jak se na ně mohu přihlásit a kdy? Můžu získat záporné body a pohoršit si?

Testy VSP jsou zdarma a jsou nepovinné. Přihlásit se na ně uchazeč může až v okamžiku, kdy má řádně doplněnou a převedenou přihlášku. Uchazeči mohou získat pouze body navíc a mohou se VSP účastnit dvakrát.

Mám-li SCIO i VSP budou se mi započítávat oba testy?

Uchazeč může absolvovat test VSP na EF JU nebo předložit certifikát SCIO. Pokud absolvuje obojí, bude mu do hodnocení započítán lepší bodový výsledek.

Kolik bodů mohu získat doložením jakéhokoliv certifikátu?

Uchazečům o studium v bakalářských studijních programech může být, po zvážení relevantnosti pro studium ve vybraném studijním programu, za řádně doložené a úspěšně absolvované aktivity nad rámec běžného studia střední školy (ASS) přiznáno v součtu až 20 bodů (zkouška z cizího jazyka na úrovni B2 – max. 5 bodů, zkouška z cizího jazyka na úrovni C1 či C2 – max. 10 bodů, mezinárodní olympiády – max. 10 bodů, ostatní doložené aktivity dle rozhodnutí posuzovatele).

Do kdy, jak a jaké mohu certifikáty doložit? Musí to být originál nebo stačí kopie? Kopie musí být ověřená?

Certifikáty (další činnosti uchazeče – Aktivity SŠ (ASS)) je možné dokládat do mezního termínu podání přihlášek ke studiu na Ekonomickou fakultu JU. Certifikáty nemusí být úředně ověřené, stačí je vložit do přihlášky, případně zaslat na EF poštou do mezního termínu podání přihlášek.

Přijímací komisí budou uznány takové další činnosti uchazeče – Aktivity SŠ (ASS), které jsou v souladu se zaměřením vybraného studijního programu (státní jazykové zkoušky, jazykové certifikáty, úspěšná účast v celostátních a mezinárodních soutěžích či olympiádách). Tyto aktivity, resp. kopie o nich, musí uchazeč doložit společně s přihláškou ke studiu (vložit do webového portálu spolu s elektronickou přihláškou).

Kolik uchazečů se přijímá?

Předpokládané nejvyšší počty přijímaných uchazečů jsou zveřejněny v aktuálním Opatření děkanky k přijímacímu řízení pro daný akademický rok.

Zajišťuje Ekonomická fakulta pro své studenty ubytování a jak je to se stravováním?

Koleje a menzy jsou součástí Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích http://kam.jcu.cz/cs/10-stranky/46-o-kam a poskytují levné ubytovaní, kvalitní stravování a mnohé další služby studentům, zaměstnancům univerzity, ale i široké veřejnosti. Výhodou Ekonomické fakulty je, že se koleje i menza nachází přímo v areálu kampusu.

Je povinná angličtina?

Ano, ve všech bakalářských studijních programech na Ekonomické fakultě JU je povinný předmět: Vstupní jazykový test z AJ, Anglický jazyk 1, Anglický jazyk 2, Anglický jazyk prezentace.

Bližší informace ohledně výuky a zápisu jazykových předmětů najdete na stránkách Katedry obchodu, cestovního ruchu a jazyků, zde: https://www.ef.jcu.cz/o-fakulte/katedry/katedra-obchodu-a-cestovniho-ruchu/informace-sekce-jazyku

Na střední škole jsem neměl angličtinu, zvládnu to?

Pro studenty, kteří neměli na střední škole anglický jazyk, nabízí Ekonomická fakulta JU předměty úrovně A1, které připraví studenty na úspěšné zvládnutí předmětu Vstupní jazykový test AJ.

Mohu na Vaší fakultě studovat i jiné cizí jazyky než je anglický jazyk?

Ano, studenti mohou studovat německý, ruský, francouzský a ruský jazyk. Studentům, kteří mají zájem o studium těchto předmětů, se doporučuje, podstoupit Vstupní test z daného jazyka VTEF na úrovni cca A1+ (není předmětem, pouze na základě výsledků VTEF doporučí vyučující zvolit vhodnou úroveň jazykového kurzu).

Musí studenti podstoupit Vstupní jazykové testy (VTEFA) hned v 1. ročníku?

Nemusí. Se vstupními jazykovými testy VTEFA mohou začít později během studia, kdy na základě ukázkových testů dostupných na stránkách Katedry jazyků dosáhnou dostatečné úrovně. Nicméně je vhodné podstoupit test nejpozději před zahájením zimního semestru 2. ročníku z důvodu splnění všech navazujících povinných (příp. povinně volitelných) jazykových předmětů.

Je povinná matematika?

Ano, matematika je v programech EF povinná. Pod následujícím odkazem je možné si prohlédnout studijní plány jednotlivých programů https://www.ef.jcu.cz/chci-studovat/bakalarske-studium. EF nabízí v první pro studenty prvních ročníků předmět Vyrovnávací matematický seminář, na kterém si mají studenti možnosti zopakovat, případně doplnit, znalosti středoškolské matematiky.

Jak často probíhá výuka v kombinované formě studia?

Výuka v kombinované formě probíhá o pátcích a na ně navazujících sobotách. Jedná se zhruba o 5 pátků a sobot za semestr.

Jsou konzultace povinné?

Pro jednotlivé předměty existují sylaby a v nich se studenti dozví, zda jsou konzultace povinné či ne. Zpravidla je vždy povinná první konzultace, na které se studenti dozví požadavky k předmětům a hesla pro přístup ke studijním materiálům. Na poslední konzultaci se pak většinou píší zápočtové testy.

Kolik se platí školné?

Pro bakalářské studium platí, že je 3+1 rok zdarma. V případě překročení této doby se platí za další semestry.

Mohu pokračovat do navazujícího studia?

Ano, Ekonomická fakulta nabízí řadu navazujících studijních programů: https://www.ef.jcu.cz/chci-studovat/navazujici-magisterske-studium

Již jsem studoval na jiné vysoké škole, uznáte mi nějaké předměty?

Záleží na tom, jakého zaměření Vaše minulá škola byla. Na začátku prvního semestru si s žádostí o uznání předmětů obejdete garanty jednotlivých předmětů a ti zváží, zda Vám bude předmět uznán. Předměty jsou uznávány do známky 2. Žádost o uznání předmětů musíte odevzdat na studijní oddělení nejpozději do 31. 10. daného akademického roku.

Již jsem studoval na Vaší fakultě, uznáte mi nějaké předměty?

Předměty se uznávají do 5ti let od jejich vykonání a uznávají se do známky 2. Žádost o uznání předmětů studenti vyplní a podají na studijní oddělení, kde se k ní vyjádří proděkanka o studium / děkanka. Žádost o uznání předmětů musí být odevzdána na studijní oddělení nejpozději do 31. 10. daného akademického roku.

Mohu v průběhu bakalářského studia studovat také v zahraničí?

Ano, studenti mohou strávit v rámci studia 1 nebo 2 semestry na partnerské univerzitě v zahraničí. Seznam partnerských univerzit: https://www.ef.jcu.cz/mezinarodni-vztahy/partnerske-univerzity

Je na Vaší fakultě povinná praxe?

Ano, praxe je povinná, avšak u jednotlivých programů se liší její délka.

Musím si praxi hledat sám?

Praxi si může student najít sám nebo se obrátit na Kariérní centrum EF JU, které je schopné díky fakultním partnerům, studentům praxi zajistit.

Kdy a kde můžu obdržet potvrzení o studiu?

První potvrzení o studiu student/ka obdrží u zápisu do prvního semestru studia. V průběhu studia je pak možno potvrzení o studiu na daný akademický rok vyzvednout v úředních hodinách u své studijní referentky v kanceláři Studijního oddělení EF JU. Potvrzení o celé době studia v případě ne/úspěšného ukončení studia vydají též referentky Studijního oddělení EF JU.

Stay in touch
social media

Studentská 13, 370 05 České Budějovice Tel.: +420 387 772 800 | This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Studentská 13, 370 05 České Budějovice Tel.: +420 387 772 800 | This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

© 2021 University of South Bohemia
Cookies

Dear visitors, we have just launched the new website of the University including all faculties, departments and constituent parts. You can still access the old version before you get used to the new website.

1