Katedra regionálního managementu a práva

 

Aktuálně


  • Od září 2020 jsme Katedra regionálního managementu a práva. Spojením dvou tradičních kateder tak vznikl nový multidisciplinární tým zajišťující výuku, výzkum i spolupráci s praxí nejen v Jihočeském kraji.
  • Připravujeme prosincovou „návštěvu“ zahraničních partnerů v rámci H2020 projektu POWER4BIO (tzv. cross-visit). Vzhledem k současným podmínkám proběhne online.
  • V září proběhla schůze Jihočeského spolku pro bioekonomiku, jehož předsedkyní je Eva Cudlínová a jehož vznik iniciovala naše katedra v návaznosti na projekt POWER4BIO. Web spolku se nyní připravuje.
  • První výsledky z výzkumu vztahu k jídlu během pandemie Covid-19 byly zveřejněny na webu. Jan Vávra hovořil nejen o nich, ale i o zahrádkaření na začátku září v pořadu Náš host Českého rozhlasu Karlovy Vary.
  • Martina Krásnická představila aplikaci pro kurzovou prevenci E-start v červencovém rozhovoru pro BusinessInfo.cz. V září proběhly webináře pro podnikatele a zahraniční pracovníky CzechTrade.
  • Monotematické číslo časopisu Sustainability na téma městského zemědělství, které spoluedituje Jan Vávra, bude brzy hotové.

   KRM-table-final

   

  Úvod 

  Výuka

  Uplatnění absolventů

  Věda a výzkum

  Projekty

  Publikace

  Konference a semináře

  Spolupráce s praxí

  Katedra v médiích

  Kontakt

  Zápisy z porad

  (nutné přihlášení)

   

  Úvod

  Katedra regionálního managementu a práva je důležitou součástí Ekonomické fakulty JU. Reprezentuje zde mezioborový přístup k výuce a výzkumu, formovaný myšlenkami regionálního a udržitelného rozvoje, environmentální a ekologické ekonomie a pluralistickým pojetím ekonomie (tzn. pluralita v teorii i metodologii a interdisciplinarita). Na katedře spojujeme teoretický mezioborový přístup s praktickým zaměřením na regiony a jejich potřeby, jež má podobu spolupráce se starosty, tvorby plánů rozvoje obcí, přípravu projektů a konzultací se zástupci národního a krajských sdružení Místních akčních skupin.

  Sekce práva zajišťuje výuku předmětů a rozvoj témat z oboru právních disciplín se zaměřením na ekonomické, i na technologické obory. Nadále je rozvíjeno právo civilní a obchodní (s důrazem na korporátní právo a ekonomice nejbližší právo insolvenční), správní, živnostenské, finanční i pracovní. Zvláštní pozornost je věnována rozvoji výuky evropského práva.

  Rozmanitost přístupů je dána i personálním složením katedry, jejíž členové mají, kromě ekonomie, práva a regionalistiky, zázemí i v sociologii, geografii, politologii, kulturologii a aplikované ekologii.

  zpět

   

  Výuka

  Katedra garantuje dva studijní programy. Bakalářský program Management regionálního rozvoje (garantuje Zuzana Dvořáková Líšková) poskytuje ucelené znalosti řízení organizací, institucí a jejich ekonomiky ve veřejných službách a státní správě. Standardní ekonomické vzdělání je doplněno o prostorový, sociální, environmentální a správní kontext. Tento obor je praktičtěji zaměřený s konkrétními vazbami na region a jeho rozvoj, včetně koncepce SMART regionu. Více v prezentaci pro zájemce o studium.

  Navazující magisterský program Strukturální politika EU a rozvoj venkova (garantuje Eva Cudlínová) obohacuje znalosti získané v bakalářském studiu a klade větší důraz na teoretické souvislosti regionálních, sociálních a environmentálních aspektů ekonomických jevů. Oba programy jsou nabízeny v prezenční i kombinované formě.

  Členové katedry se podílejí i na výuce dalších studijních programů, včetně magisterského Regional and European Project Management, který je vyučován jako joint degree v anglickém a francouzském jazyce ve spolupráci s Université de Bretagne Sud (Francie) a Westsächsiche Hochschule Zwickau (Německo). Program poskytuje znalosti týkající se regionálního managementu v praxi a unikátní možnost získat zkušenosti ze tří zemí EU.

  Všechny nabízené programy seznamují studenty s myšlenkami udržitelného rozvoje, vyvažujícího ekonomický, sociální a environmentální pilíř společnosti a s jejich aplikacemi v regionálním rozvoji i s právním kontextem.

  zpět

   

  Uplatnění absolventů

  Absolventi se uplatní zejména ve veřejné správě, ale i neziskovém sektoru a firmách na nejrůznějších pozicích. V současnosti působí naši absolventi např. na Ministerstvu životního prostředí, Ministerstvu místního rozvoje, ve Státním fondu životního prostředí, Státním zemědělském intervenčním fondu, Místní akční skupině Sdružení Růže, Městském úřadu Milevsko, Finančním úřadu Třeboň, rektorátu Jihočeské univerzity, Eurocentru České Budějovice a ve firmách E.On, Bosch Komerční banka nebo Agrico.

  Pracují, mimo jiné, na těchto pozicích: analytik, kontrolor dotací, administrátor projektů, manažer, pracovník regionální rady, samostatný pracovník rozvoje regionu, samostatný pracovník pro cestovní ruch, koordinátor informačních aktivit o ESI fondech, referent fondů EU na Úřadu práce, samostatný hospodářsko-správní referent, referent péče o hmotný majetek nebo referent pro hodnocení vlivů na životní prostředí.

  zpět

   

  Věda a výzkum

  Regionalisticky a ekonomicky orientovanou vědecko-výzkumnou činnost katedry lze rozdělit do tří hlavních oblastí:

   • Vyvážený a udržitelný rozvoj v regionech
   • Bioekonomika, environmentální a ekologická ekonomie
   • Socio-ekonomické aspekty změn klimatu

  Mezi hlavní současná řešená témata patří bioekonomika, socio-ekonomické aspekty degradace půdy (eroze), neformální produkce potravin, problematika brownfieldů, hodnocení Místních akčních skupin v Česku a EU, komparace strategických dokumentů na národní i regionální úrovni, opatření na podporu ekosystémových služeb v krajině, či udržitelný rozvoj urbánních oblastí.

  Právní vědecko-výzkumná činnost se zaměřuje zejména na tyto čtyři oblasti:

   • Oblast věnovaná právu v podnikání
   • Simulovaná soudní řízení jako nástroj pro modernizaci výuky
   • Právní aspekty kurzových rizik
   • Ekonomická trestná činnost

  zpět


  Projekty

  Kompletní seznam projektů realizovaných členy katedry jde zde. Mezi nejvýznamnější aktuální výzkumné projekty, na nichž se členové katedry podílejí, patří projekt Horizon 2020 POWER4BIO, projekty TA ČR Bankrot jako (vý)hra, Udržitelný rozvoj na místní úrovni, GA ČR Prostory tiché udržitelnosti, NAZV Diverzifikace vlivu biohospodářství na strategie v lesnicko-dřevařském sektoru nebo účast v řídící komisi akce COST European Network on Environmental Citizenship.

  Nedávno ukončené projekty zahrnovaly např. projekt GILDED (7. RP EU), Land and Art jako sociální hnutí (COST/MŠMT), UNICREDS (Interreg), výzkum prevence kurzového rizika (TA ČR) nebo regenerace brownfieldů (GA ČR). 

  zpět

   

  Publikace

  Seznam všech publikací členů katedry naleznete zde nebo u profilů jednotlivých členů.

  Z nedávných publikací si můžete přečíst např. články o bioekonomice a land grabbing v Brazílii, erozi půdy na jižní Moravě, produkci potravin ve městech, konkurenceschopnosti malých a středních firem nebo kapitolu o environmentálním vzdělávání.

  zpět

   

  Konference a semináře

  Katedra organizuje mezinárodní kurz Bioekonomiky a cyklus přednášek Pluralismus v ekonomii, dále spoluorganizuje seminář Kvalitativních metod, fakultní konferenci INPROFORUM a fakultní soutěž Studentské vědecké a odborné činnosti. Do nedávna se podílela na organizaci semináře Budějovické ekonomické dny a mezioborové konferenci Naše společná přítomnost. Sekce práva pravidelně organizuje blokovou výuku internetového práva vedenou zahraničními lektory EU and Global Internet Law and Governance.

  zpět

   

  Spolupráce s praxí

  Katedra klade velký důraz na spolupráci s praxí a vztah akademické sféry k regionu. Spolupracujeme též s Ministerstvem průmyslu a obchodu a CzechTrade, Krajským soudem v Českých Budějovicích, Justiční akademií nebo Platformou pro transformaci Karlovarského kraje. V rámci nově založeného Jihočeského spolku pro bioekonomiku spolupracujeme také se zástupci řady jihočeských firem. V rámci projektu POWER4BIO spolupracujeme s firmami, neziskovým sektorem i veřejnou správou, viz zápisy ze schůzí expertních skupin.

  Kromě pracovníků katedry se na spolupráci s praxí podílejí i studenti, kteří v seminárních pracích řeší úkoly pro konkrétní obce a absolvují často v obcích nebo Místních akčních skupinách praxe. Studenti se také podílejí v rámci výuky na tvorbě strategických dokumentů spolupracujících měst a obcí.

   zpět

   

  Katedra v médiích

  Přečíst si můžete rozhovor s Martinou Krásnickou o aplikaci pro kurzovou prevenci na webu BusinessInfo.cz, nebo se Zdeňkem Strnadem o insolvencích na webu ceska-justice.cz a stránkách Unie spolků insolvenčních správců. Je možné poslechnout si na stanici Český rozhlas Leonardo Evu Cudlínovou hovořící o bioekonomice, na Českém rozhlasu Karlovy Vary Jana Vávru v rozhovoru o zahrádkaření a vztahu k jídlu během pandemie koronaviru, či Zdeňka Strnada popisujícího boj s tzv. oddlužovacími agenturami na Českém rozhlasu České Budějovice. A pokud Vám zvuk nestačí, zde je i obraz: Eva Cudlínová a Miloslav Lapka v rozhovorech ve Studiu Z Jihočeské televize.

  zpět

   

  Kontakt

  Katedra regionálního managementu a práva

  Ekonomická fakulta Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích

  Studentská 13

  370 05 České Budějovice

  tel.: +420 38903 2515

  e-mail: 

  zpět