Finance a účetnictví (Ing.)

Podat e-přihlášku

 Základní charakteristika studijního programu

 • Navazuje na znalosti posluchačů získané bakalářským studiem studijního oboru Účetnictví a finanční řízení podniku (EFJU) nebo programu Finance a účetnictví nebo příbuzných studijních programů na jiných vysokých školách.
 • Prohlubuje znalostí v oblasti financí a účetnictví, jak z pohledu teorie, tak z pohledu praktických postupů.
 • Připravuje absolventy primárně pro uplatnění v podnikovém sektoru, zejména v útvarech financí a účetnictví, případně však také ve veřejném sektoru, např. na finančních úřadech, státem a územní samosprávou vlastněných společnostech apod., popřípadě v institucích finančního trhu.
 • Významně rozšiřuje znalostí o mezinárodní kontext, což přispívá k uplatnění studentů na mezinárodním trhu práce.
 • Nabízí obsahovou kompatibilitu s požadavky profesní organizace Svazu účetních ČR, a to prostřednictvím Systému certifikace a vzdělávání účetních v ČR a je certifikován mezinárodní profesní organizací ACCA.
 • Je možné jej studovat v prezenční i kombinované formě studia.

 

Profil absolventa

Navazující magisterské studium programu Finance a účetnictví poskytuje vzdělání potřebné pro budoucí pracovníky podniků především v oblasti finančního rozhodování a finančního a manažerského účetnictví. Předpokládá se uplatnění na pozicích vyžadujících znalosti a dovednosti metodického charakteru, schopnost samostatně analyzovat a vyhodnocovat ekonomická a finanční data, ale také schopnosti rozumět vývoji jednotlivých sektorů ekonomiky, vyhodnotit implikace tohoto vývoje pro podniky a využít tyto informace pro strategická rozhodnutí. Profil absolventa umožňuje také uplatnění v oblasti auditu (ověřování účetní závěrky), ve finanční kontrole a v oblasti účetního a finančního poradenství. Absolventi jsou svými znalostmi vhodní také pro pozice ve finančním (zejména bankovním) sektoru a ve vládním sektoru, zejména v orgánech veřejné správy, včetně ministerstev, územních finančních orgánů a státem nebo územní samosprávou zakládaných společnostech apod.

Absolventi jsou svými znalostmi a dovednostmi způsobilí zejména pro:

 • organizaci účetnictví a výkaznictví podniku nebo organizace podle českých i mezinárodních účetních standardů,
 • využití účetních informací pro řízení podniku nebo organizace, přípravu a analýzu výkazů manažerského účetnictví,
 • činnosti v oblasti finančního auditu a finanční kontroly,
 • analýzy a vyhodnocení finančních a ekonomických dat podniku nebo organizace v kontextu vývoje odvětví i národního hospodářství a s využitím příslušných matematicko-statistických metod,
 • porozumění dopadům ekonomického vývoje a hospodářských politik na podnikový sektor,
 • krátkodobé i dlouhodobé finanční rozhodování v podniku nebo organizaci.


Internetové stránky Katedry účetnictví a financí: http://www.ef.jcu.cz/o-fakulte/katedry/katedra-ucetnictvi-a-financi

 

Studijní plán pro prezenční studium

Studijní plán pro kombinované studium

Ukázkové testyDůležité termínyČím se  řídit
Ukázkové testy Důležité termíny Čím se řídit

 

Infolinka +420 387 772 510