Katedra účetnictví a financí

 

 

             

Odborné zaměření katedry

Výzkumná témata katedry

Charakteristika bakalářského studijního oboru ÚFŘP

Charakteristika navazujícího magisterského studijního oboru ÚFŘP

Certifikace účetní profese v ČR - ICU- uznávání zkoušek absolventům oboru ÚFŘP

Mezinárodní certifikace ACCA - uznávání zkoušek absolventům oboru ÚFŘP

Účetní poradce - softwarový poradenský systém

IDEA - Auditorský analytický software

Česká společnost ekonomická - pobočka České Budějovice

Přehled seminářů ČSE - od r. 2002

Informace pro uchazeče a studenty

  • Soutěž Komory daňových poradců o nejlepší diplomovou práci - zde
  • Informace pro uchazeče - prezentace ze dne otevřených dveří  18.1.2019 - obor Účetnictví a finanční řízení podniku- zde
  • Program ACCA Accelerate pro studenty financí a účetnictví na EF JU - zde


  !25 let studia financí a účetnictví na JU!

  Obor Účetnictví a finanční řízení podniku byl poprvé otevřen v roce 1994 a slaví 25. výročí! Katedra účetnictví a financí věnuje tomuto výročí několik zajímavých akcí:

  • Přednáška člena Národní rozpočtové daty prof. Jana Pavla na téma "Národní rozpočtová data: nezávislý a odborný dohled nad dodržováním rozpočtových pravidel, 11. dubna 2019, 13.15, F1.
  • Přednáška  guvernéra České národní banky pana Jiřího Rusnoka  na téma  Hospodářský a měnový vývoj dva roky od ukončení kurzového závazku. Uskuteční se  3.4.2019, 9.45, - 11.20 v  Aule JU.
  •  ABCD začínajícího a mírně pokročilého investora. Tradiční akce společně Investičním webem tentokrát zajímavě inovovaná. Česko-kanadský publicista a konzultant Roman Chlupatý a jeho hosté Štěpán Uherík (Save & Capital), Jiří Kovařík (Burza cenných papírů Praha), Miroslav Novák (Akcenta  CZ), a Tomáš Ivanič (TrustWorthy Investment CZ) poskytnou účastníků informace o aktuálním dění  na finančních trzích a nabídnou praktické rady a tipy pro správu osobního portfolia. (pondělí, 4. března 2019 od 16.45  - registrace nutná  - podrobnosti zde.
  • Proč mají Slováci rádi euro a Češi ne? O zkušenosti s eurem se podělí slovenská Madam Euro a bývalá viceguvernérka Národní banky Slovenska Elena Kohútiková, o české debatě okolo eura bude mluvit bývalý státní tajemník pro evropské záležitosti Tomáš Prouza. Svůj pohled na euro představí Miloslav Kamiš, generální ředitel společnosti Viscofan CZ. (čtvrtek 28.2. 2019 od 9.45 na F3) podrobnosti zde
  • Tradiční akce pořádaná již od roku 2006 studenty oboru Účetnictví a finanční řízení podniku - ÚFŘP párty 27.2.2019 - pozvánka zde
  • Seminář pro studenty Účetního auditingu zaměřený na práci se sw IDEA (pondělí 4. února 2019 od 9:00 – 15:00 hod. v prostorách Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích, učebna F3) - leták 

   

  Odborné zaměření katedry

  • Finance podniku, včetně finančního řízení, finančních analýz a plánování a investičního rozhodování.
  • Finanční trhy a jejich instituce, včetně bankovnictví, platebního styku a úvěrových operací, cenných papírů a  mezinárodních financí.
  • Veřejné finance a finance územní samosprávy.
  • Daňový systém.
  • Účetnictví, včetně finančního a manažerského účetnictví, účetnictví neziskových organizací, finančního auditingu  a mezinárodních účetních standardů.

  Pedagogická i vědecko-výzkumná činnost katedry odráží její odborné zaměření.

  Katedra je odborným garantem bakalářského a navazujícího magisterského studijního oboru Účetnictví a finanční řízení podniku.

   

  Výzkumná témata katedry

  Aktualizováno 1. dubna 2015

  Výzkum členů katedry je zaměřen na Ekonomické dopady změn a politik v oblasti financí, účetnictví a daní. V podrobnějším členění se jedná o následující témata:

  Finance podniku, účetnictví a auditing

  • Finanční a ekonomická analýza podniků, predikce finanční tísně podniků, využití klasifikačních metod ve finanční analýze (JEL Classification: G3).
  • Vypovídací schopnost účetních výkazů, kreativní účetnictví a účetní podvody v podmínkách českých účetních předpisů a IFRSetní auditing, využití účetnictví v řízení podniku (JEL Classification: M4)
  • Analýzy hospodaření a financování zemědělských podniků, ex-ante a ex-post dopady zemědělské politiky na podniky (JEL Classification: M21, Q12, Q14).


   Finanční systém, veřejné finance a daňový systém

  • Finance územní samosprávy, fiskální decentralizace, fiskální udržitelnost a fiskální instituce (JEL Classification: E62, H6, H7).
  • Daňový systém, zatížení spotřebního koše spotřebními daněmi (JEL Classification: H24, H25).
  • Měření a analýza chudoby, mikrofinanční instituce, finanční gramotnost (JEL Classification: I32, G14).
  • Informace a efektivnost finančního trhu, mezinárodní finanční trhy (JEL Classification: G14, G15)

  zpět

  Charakteristika bakalářského studijního oboru Účetnictví a finanční řízení podniku

  Studijní obor Účetnictví a finanční řízení podniku je uskutečňován v souladu s potřebami podnikatelské sféry i veřejného sektoru. V rámci výuky je kladen důraz na problematiky, které významně přispívají k uplatnění absolventů na trhu práce. Jedná se zejména o v praxi používané postupy financování, účetnictví, výkaznictví, zdanění a analýz hospodaření obvyklé v zemích EU, a v neposlední řadě i o právo, informatiku a výuku cizích jazyků. V rámci bloku volitelných předmětů má posluchač možnost rozšířit studium o vybranou oblast podle svého zájmu. Pravidelná výuka je obohacována o celou řadu mimořádných přednášek významných hostujících odborníků, ať již z jiných univerzit, z podnikového sektoru či z České národní banky.

  Obsah studijního oboru je kompatibilní s požadavky profesní organizace Svazu účetních ČR, a to prostřednictvím Systému certifikace a vzdělávání účetních v ČR. Spolupráce EF JU s touto profesní organizací se odráží v možnosti uznání vybraných zkoušek pro studenty úspěšně absolvující obor Účetnictví a finanční řízení podniku v rámci uvedené Certifikace účetních v ČR. Studijní plán je dále koncipován tak, aby vytvořil předpoklady pro pokračování v navazujícím magisterském studiu stejného oboru na EF JU, který navazuje zejména v oblastech pokročilých metod finančního řízení, manažerského účetnictví, mezinárodních financí, IFRS a auditingu.

  Od roku 2017 je Obor účetnictví a finanční řízení podniku akreditován mezinárodní komorou certifikovaných účetních (Association of Chartered Certified Accountants - ACCA). Tato akreditace zajišťuje uznání vybraných zkoušek této v rámci systému profesního vzdělávání ACCA. (viz http://www.accaglobal.com/crsh/en.html

  Koncepce studijního oboru se opírá o zkušenosti z jeho existence od roku 1994 (do roku 2006 v rámci Zemědělské fakulty JU). Obor se setkává se zájmem uchazečů. Ke studiu je každoročně přijímáno přibližně 100 studentů do prezenční formy studia a 40 do kombinované formy studia.

  Profil absolventa studijního oboru & cíle studia

  Bakalářské studium poskytuje studentům, vedle potřebného všeobecného teoretického a aplikovaného základu vysokoškolsky vzdělaného ekonoma, zejména znalosti a dovednosti v oblasti financí podniku, finančních analýz, finančního účetnictví a výkaznictví a daňového systému, ale také ze souvisejících oblastí veřejných financí, finančních trhů a bankovnictví.

  Cílem studia je připravit absolventy bakalářského studia pro uplatnění v podnikatelském sektoru, tedy v ekonomických odděleních privátních firem, zejména na úseku financí a účetnictví, v oblasti individuálního podnikání, ale také ve vládním sektoru, např. na finančních úřadech, finančních odborech krajů a obcí, státem a územní samosprávou vlastněných společnostech apod., popřípadě v institucích finančního trhu (zejména v bankovním sektoru).

  Absolventi oboru disponují znalostí anglického jazyka na úrovni B1, doloženou nezávislým testem certifikovaného pracoviště Britského centra JU.

  zpět

  Charakteristika navazujícího magisterského studijního oboru Účetnictví a finanční řízení podniku

  Studium navazujícího magisterského oboru navazuje na znalosti posluchačů získané bakalářským studiem stejných či příbuzných studijních oborů a rozšiřuje a prohlubuje znalosti studentů jak v předmětech teoretického i aplikovaného základu, tak i v předmětech oborových. Studijní obor připravuje absolventy schopné samostatného rozhodování v oblasti finančního řízení s dostatečnou znalostí teorie i praktických postupů, s aktuálními oborovými znalostmi a profesními dovednostmi. V rámci výuky je kladen důraz i na problematiky, které významně přispívají k uplatnění studentů na evropském trhu práce. Jedná se zejména o mezinárodní účetní standardy, mezinárodní finance, finanční trhy a investování, metody finanční analýzy, analýzy podnikatelské činnosti a finančního řízení obvyklé v zemích EU. Studijní obor lze studovat v prezenční i v kombinované formě studia.

  Pravidelná výuka je obohacena o celou řadu mimořádných přednášek významných hostujících odborníků, ať již z jiných univerzit, z podnikového sektoru nebo z České národní banky.

  Významnou skutečností je kompatibilita studijního plánu oboru Účetnictví a finanční řízení podniku s požadavky profesní organizace Svazu účetních v ČR, a to prostřednictvím Systému certifikace a vzdělávání účetních v ČR. Pro úspěšné absolventy oboru ÚFŘP existuje možnost uznání vybraných zkoušek v rámci Certifikace účetních v ČR.

  Od roku 2017 je Obor účetnictví a finanční řízení podniku akreditován mezinárodní komorou certifikovaných účetních (Association of Chartered Certified Accountants - ACCA). Tato akreditace zajišťuje uznání vybraných zkoušek této v rámci systému profesního vzdělávání ACCA. (viz http://www.accaglobal.com/crsh/en.html

  Koncepce studijního oboru se opírá o zkušenosti z jeho existence od roku 1994 (do roku 2006 v rámci Zemědělské fakulty JU). Obor se setkává s velmi stabilním zájmem uchazečů, kteří po absolutoriu nacházejí velmi dobré uplatnění.

  Profil absolventa studijního oboru & cíle studia

  Navazující magisterské studium oboru Účetnictví a finanční řízení podniku poskytuje vzdělání potřebné pro budoucí pracovníky podniků především v oblasti finančního řízení, finančního i manažerského účetnictví, auditingu a v účetním poradenství. Profil absolventa však umožňuje uplatnění také ve finančním sektoru a ve vládním sektoru, zejména v orgánech veřejné správy, včetně ministerstev, územních finančních orgánů, finančních odborů krajů, měst a obcí, státem a územní samosprávou zakládaných společnostech apod.

  Cílem studia je připravit absolventy navazujícího magisterského studia primárně pro uplatnění v podnikatelském sektoru, tedy v ekonomických odděleních firem, zejména na úseku financí a účetnictví, ale také ve vládním sektoru, např. na finančních úřadech, finančních odborech krajů a obcí, státem a územní samosprávou vlastněných společnostech apod., popřípadě v institucích finančního trhu.

  Absolventi jsou připraveni zejména pro:

  • organizaci účetnictví a výkaznictví podniku podle českých i mezinárodních účetních standardů,
  • využití účetních informací pro řízení podniku,
  • analýzy finančních a ekonomických dat podniku v kontextu vývoje odvětví i národního hospodářství,
  • porozumění dopadům hospodářských politik na podnikový sektor,
  • krátkodobé i dlouhodobé finanční rozhodování v podniku,
  • porozumění právním aspektům podnikání,
  • porozumění procesu auditu.

  zpět

  Uznávání zkoušek absolventů oboru Účetnictví a finanční řízení podniku Svazem účetních v rámci Certifikace účetní profese

  Svaz účetních (http://www.svaz-ucetnich.cz/) je dobrovolnou, nezávislou profesní organizací s celostátní působností, která pod tímto názvem od roku 1990 sdružuje účetní, auditory,  daňové poradce a ostatní zájemce, kteří souhlasí s programovými zásadami definovanými ve stanovách Svazu a v dalších dokumentech. Nejvýznamnějším úkolem Svazu je přispět k rozvoji a zkvalitnění účetní profese v ČR a dosažení její úrovně srovnatelné se zeměmi Evropské unie. Tento cíl je naplňován zejména realizací systému Certifikace účetní profese v ČR,  vytvořeného ve spolupráci se zahraničními experty a zejména britskou The Association of Chartered Certified Accountans - ACCA.

  Podrobnosti o systému Certifikace účetní profese v ČR lze nalézt zde: http://www.icu-praha.cz/certifikace/certifikace-ucetni-profese-v-cr

  Katedra účetnictví a financí spolupracuje s Institutem certifikace účetních a.s., který systém certifikace zajišťuje. Výstupem spolupráce je uznávání předmětů absolvovaných v rámci oboru Účetnictví a finanční řízení podniku v rámci certifikace. Komitét pro certifikaci a vzdělávání Svazu účetních rozhodl na svých zasedáních ve dnech 2.2.2009, 12.6.2009, 1.3.2011, 13.12.2013, 11.4.2015 a 14.4.2015 uznat tyto zkoušky dle systému certifikace:

  • Účetnictví - principy a techniky, pro roky ukončení: 2004 - 2021
  • Manažerská ekonomika, pro roky ukončení: 2004 - 2021
  • Kvantitativní metody a informační technologie, pro roky ukončení: 2004 - 2021
  • Právo, pro roky ukončení: 2004 - 2021 (pokud bylo součástí SZZ, a to za předpokladu, že zkouška byla složena dle legislativy platné od 1.1.2014  - viz Rozhodnutí Komitétu z 11.4.2014).
  • Manažerské finance, pro roky ukončení: 2004 - 2014, 2015 až 2019.

  Bližší informace o uznávání zkoušek v rámci systému certifikace účetních poskytne tajemník Katedry účetnictví a financí EF JU Ing. Jaroslav Svoboda, Ph.D.

  zpět

  Uznávání zkoušek absolventů oboru Účetnictví a finanční řízení podniku asociací ACCA


  Program Účetnictví a finanční řízení podniku je oficiálně akreditovaným programem ACCA. (certifikace)

  Na základě akreditace oboru ÚFŘP mezinárodní profesní organizací ACCA mají absolventi oboru od roku 2017, resp. od roku 2019 uznány následující zkoušky v rámci systému ACCA:

  F1 - The Accountant in Business

  F2 - Management Accounting

  F3 - Financial Accounting

  F4 - Corporate and Business Law

  F5 - Performance Management

  F6 - Taxation

  ACCA (Association of Chartered Certified Accountants, Asociace certifikovaných účetních) je uznávána ve 170 zemích a v současné době má více než 500 000 členů a studentů. Účelem kvalifikace ACCA je poskytnout jejím absolventům účetní a finanční znalosti a dovednosti a také profesní hodnoty, které jim umožní stát se uznávanými finančními odborníky a vybudovat si úspěšnou kariéru v jakémkoliv odvětví, v poradenství, ve veřejné instituci či v soukromém sektoru. Kvalifikace ACCA vychází ze světových standardů pro vzdělávání účetních stanovených Mezinárodní federací účetních (International Federation of Accountants, IFAC). 

  Program ACCA Accelerate pro EF JU - zde

  zpět

  Účetní poradce - softwarový poradenský systém

  Softwarový poradenský systém Účetní poradce je na Ekonomické fakultě k dispozici studentům i pedagogům v rámci smlouvy uzavřené mezi firmou MBM Trans s.r.o. a EF JU.

  Obsah systému (stručně): Výklady a metodika, účetní legislativa, daňová legislativa, pojištění zdravotní a sociální, obchodní a hospodářské předpisy, obecně platné předpisy, mezinárodní regulace účetnictví a daní, smlouvy o zamezení dvojího zdanění, účetní & daňová judikatura……., majetek a cenové předpisy, kapitálový trh……, zdravotní a sociální, obchodní a hospodářské předpisy, obecně platné předpisy, mezinárodní regulace účetnictví a daní, smlouvy o zamezení dvojího zdanění, účetní & daňová judikatura……., majetek a cenové předpisy, kapitálový trh……(podrobněji na http://www.mp-soft.cz/)

  Studenti EF JU si mohou, v rámci smlouvy uzavřené mezi EF JU a firmou MBM Trans, objednat uvedený systém na dobírku pro soukromé využití přímo od distributora (MBM Trans s.r.o.) v ceně 200 Kč včetně DPH. Distribuční náklady činí 80 Kč. Licence je studentům poskytována vždy na akademický rok.

  Systém je k dispozici v počítačových učebnách Výpočetního ústavu. V případě zájmu je možné provést instalaci i na jiné počítače v síti EF.

  Objednávkový formulář pro studenty ke stažení ZDE.

  zpět

  Auditorský analytický software IDEA

  Katedra účetnictví a financí ve spolupráci s firmou J + Consult s.r.o. pravidelně nabízí studentům předmětu Účetní auditing absolvování certifikovaného kurzu na práci s analytickým auditorským software IDEA.

  Obsah kurzu

  Informace o software IDEA

  zpět