Katedra účetnictví a financí

 

 

            

Odborné zaměření katedry

Výzkumná témata katedry

Charakteristika bakalářského studijního oboru ÚFŘP

Charakteristika navazujícího magisterského studijního oboru ÚFŘP

Certifikace účetní profese v ČR - ICU- uznávání zkoušek absolventům oboru ÚFŘP

Mezinárodní certifikace ACCA - uznávání zkoušek absolventům oboru ÚFŘP

Účetní poradce - softwarový poradenský systém

IDEA - Auditorský analytický software

Česká společnost ekonomická - pobočka České Budějovice

Přehled seminářů ČSE - od r. 2002

Aktuálně

  • Informace pro uchazeče - prezentace ze dne otevřených dveří  18.1.2019 - obor Účetnictví a finanční řízení podniku- zde
  • Seminář pro studenty Účetního auditingu zaměřený na práci se sw IDEA (pondělí 4. února 2019 od 9:00 – 15:00 hod. v prostorách Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích, učebna F3) - leták 
  • Investiční fórum 10.1.2018 od 16.00 - přijďte se podívat na akci spolupořádanou Katedrou účetnictví a financí. Akce je přístupná veřejnosti, tedy i pro ZÁJEMCE O STUDIUM. Informační leták zde.
  • Program ACCA Accelerate pro studenty financí a účetnictví na EF JU - zde

   

   

  Odborné zaměření katedry

  • Finance podniku, včetně finančního řízení, finančních analýz a plánování a investičního rozhodování.
  • Finanční trhy a jejich instituce, včetně bankovnictví, platebního styku a úvěrových operací, cenných papírů a  mezinárodních financí.
  • Veřejné finance a finance územní samosprávy.
  • Daňový systém.
  • Účetnictví, včetně finančního a manažerského účetnictví, účetnictví neziskových organizací, finančního auditingu  a mezinárodních účetních standardů.

  Pedagogická i vědecko výzkumná činnost katedry odráží její odborné zaměření.

  Katedra je odborným garantem bakalářského a navazujícího magisterského studijního oboru Účetnictví a finanční řízení podniku.

   

  Výzkumná témata katedry

  Aktualizováno 1. dubna 2015

  Výzkum členů katedry je zaměřen na Ekonomické dopady změn a politik v oblasti financí, účetnictví a daní. V podrobnějším členění se jedná o následující témata:

  Finance podniku, účetnictví a auditing

  • Finanční a ekonomická analýza podniků, predikce finanční tísně podniků, využití klasifikačních metod ve finanční analýze (JEL Classification: G3).
  • Vypovídací schopnost účetních výkazů, kreativní účetnictví a účetní podvody v podmínkách českých účetních předpisů a IFRS, účetní auditing, využití účetnictví v řízení podniku (JEL Classification: M4)
  • Analýzy hospodaření a financování zemědělských podniků, ex-ante a ex-post dopady zemědělské politiky na podniky (JEL Classification: M21, Q12, Q14).


   Finanční systém, veřejné finance a daňový systém

  • Finance územní samosprávy, fiskální decentralizace, fiskální udržitelnost a fiskální instituce (JEL Classification: E62, H6, H7).
  • Daňový systém, zatížení spotřebního koše spotřebními daněmi (JEL Classification: H24, H25).
  • Měření a analýza chudoby, mikrofinanční instituce, finanční gramotnost (JEL Classification: I32, G14).
  • Informace a efektivnost finančního trhu, mezinárodní finanční trhy (JEL Classification: G14, G15)

  zpět

  Charakteristika bakalářského studijního oboru Účetnictví a finanční řízení podniku

  Studijní obor Účetnictví a finanční řízení podniku je uskutečňován v souladu s potřebami podnikatelské sféry i veřejného sektoru. V rámci výuky je kladen důraz na problematiky, které významně přispívají k uplatnění absolventů na trhu práce. Jedná se zejména o v praxi používané postupy financování, účetnictví, výkaznictví, zdanění a analýz hospodaření obvyklé v zemích EU, a v neposlední řadě i o právo, informatiku a výuku cizích jazyků. V rámci bloku volitelných předmětů má posluchač možnost rozšířit studium o vybranou oblast podle svého zájmu. Pravidelná výuka je obohacována o celou řadu mimořádných přednášek významných hostujících odborníků, ať již z jiných univerzit, z podnikového sektoru či z České národní banky.

  Obsah studijního oboru je kompatibilní s požadavky profesní organizace Svazu účetních ČR, a to prostřednictvím Systému certifikace a vzdělávání účetních v ČR. Spolupráce EF JU s touto profesní organizací se odráží v možnosti uznání vybraných zkoušek pro studenty úspěšně absolvující obor Účetnictví a finanční řízení podniku v rámci uvedené Certifikace účetních v ČR. Studijní plán je dále koncipován tak, aby vytvořil předpoklady pro pokračování v navazujícím magisterském studiu stejného oboru na EF JU, který navazuje zejména v oblastech pokročilých metod finančního řízení, manažerského účetnictví, mezinárodních financí, IFRS a auditingu.

  Od roku 2017 je Obor účetnictví a finanční řízení podniku akreditován mezinárodní komorou certifikovaných účetních (Association of Chartered Certified Accountants - ACCA). Tato akreditace zajišťuje uznání vybraných zkoušek této v rámci systému profesního vzdělávání ACCA. (viz http://www.accaglobal.com/crsh/en.html

  Koncepce studijního oboru se opírá o zkušenosti z jeho existence od roku 1994 (do roku 2006 v rámci Zemědělské fakulty JU). Obor se setkává se zájmem uchazečů. Ke studiu je každoročně přijímáno přibližně 100 studentů do prezenční formy studia a 40 do kombinované formy studia.

  Profil absolventa studijního oboru & cíle studia

  Bakalářské studium poskytuje studentům, vedle potřebného všeobecného teoretického a aplikovaného základu vysokoškolsky vzdělaného ekonoma, zejména znalosti a dovednosti v oblasti financí podniku, finančních analýz, finančního účetnictví a výkaznictví a daňového systému, ale také ze souvisejících oblastí veřejných financí, finančních trhů a bankovnictví.

  Cílem studia je připravit absolventy bakalářského studia pro uplatnění v podnikatelském sektoru, tedy v ekonomických odděleních privátních firem, zejména na úseku financí a účetnictví, v oblasti individuálního podnikání, ale také ve vládním sektoru, např. na finančních úřadech, finančních odborech krajů a obcí, státem a územní samosprávou vlastněných společnostech apod., popřípadě v institucích finančního trhu (zejména v bankovním sektoru).

  Absolventi oboru disponují znalostí anglického jazyka na úrovni B1, doloženou nezávislým testem certifikovaného pracoviště Britského centra JU.

  zpět

  Charakteristika navazujícího magisterského studijního oboru Účetnictví a finanční řízení podniku

  Studium navazujícího magisterského oboru navazuje na znalosti posluchačů získané bakalářským studiem stejných či příbuzných studijních oborů a rozšiřuje a prohlubuje znalosti studentů jak v předmětech teoretického i aplikovaného základu, tak i v předmětech oborových. Studijní obor připravuje absolventy schopné samostatného rozhodování v oblasti finančního řízení s dostatečnou znalostí teorie i praktických postupů, s aktuálními oborovými znalostmi a profesními dovednostmi. V rámci výuky je kladen důraz i na problematiky, které významně přispívají k uplatnění studentů na evropském trhu práce. Jedná se zejména o mezinárodní účetní standardy, mezinárodní finance, finanční trhy a investování, metody finanční analýzy, analýzy podnikatelské činnosti a finančního řízení obvyklé v zemích EU. Studijní obor lze studovat v prezenční i v kombinované formě studia.

  Pravidelná výuka je obohacena o celou řadu mimořádných přednášek významných hostujících odborníků, ať již z jiných univerzit, z podnikového sektoru nebo z České národní banky.

  Významnou skutečností je kompatibilita studijního plánu oboru Účetnictví a finanční řízení podniku s požadavky profesní organizace Svazu účetních v ČR, a to prostřednictvím Systému certifikace a vzdělávání účetních v ČR. Pro úspěšné absolventy oboru ÚFŘP existuje možnost uznání vybraných zkoušek v rámci Certifikace účetních v ČR.

  Od roku 2017 je Obor účetnictví a finanční řízení podniku akreditován mezinárodní komorou certifikovaných účetních (Association of Chartered Certified Accountants - ACCA). Tato akreditace zajišťuje uznání vybraných zkoušek této v rámci systému profesního vzdělávání ACCA. (viz http://www.accaglobal.com/crsh/en.html

  Koncepce studijního oboru se opírá o zkušenosti z jeho existence od roku 1994 (do roku 2006 v rámci Zemědělské fakulty JU). Obor se setkává s velmi stabilním zájmem uchazečů, kteří po absolutoriu nacházejí velmi dobré uplatnění.

  Profil absolventa studijního oboru & cíle studia

  Navazující magisterské studium oboru Účetnictví a finanční řízení podniku poskytuje vzdělání potřebné pro budoucí pracovníky podniků především v oblasti finančního řízení, finančního i manažerského účetnictví, auditingu a v účetním poradenství. Profil absolventa však umožňuje uplatnění také ve finančním sektoru a ve vládním sektoru, zejména v orgánech veřejné správy, včetně ministerstev, územních finančních orgánů, finančních odborů krajů, měst a obcí, státem a územní samosprávou zakládaných společnostech apod.

  Cílem studia je připravit absolventy navazujícího magisterského studia primárně pro uplatnění v podnikatelském sektoru, tedy v ekonomických odděleních firem, zejména na úseku financí a účetnictví, ale také ve vládním sektoru, např. na finančních úřadech, finančních odborech krajů a obcí, státem a územní samosprávou vlastněných společnostech apod., popřípadě v institucích finančního trhu.

  Absolventi jsou připraveni zejména pro:

  • organizaci účetnictví a výkaznictví podniku podle českých i mezinárodních účetních standardů,
  • využití účetních informací pro řízení podniku,
  • analýzy finančních a ekonomických dat podniku v kontextu vývoje odvětví i národního hospodářství,
  • porozumění dopadům hospodářských politik na podnikový sektor,
  • krátkodobé i dlouhodobé finanční rozhodování v podniku,
  • porozumění právním aspektům podnikání,
  • porozumění procesu auditu.

  zpět

  Uznávání zkoušek absolventů oboru Účetnictví a finanční řízení podniku Svazem účetních v rámci Certifikace účetní profese

  Svaz účetních (http://www.svaz-ucetnich.cz/) je dobrovolnou, nezávislou profesní organizací s celostátní působností, která pod tímto názvem od roku 1990 sdružuje účetní, auditory,  daňové poradce a ostatní zájemce, kteří souhlasí s programovými zásadami definovanými ve stanovách Svazu a v dalších dokumentech. Nejvýznamnějším úkolem Svazu je přispět k rozvoji a zkvalitnění účetní profese v ČR a dosažení její úrovně srovnatelné se zeměmi Evropské unie. Tento cíl je naplňován zejména realizací systému Certifikace účetní profese v ČR,  vytvořeného ve spolupráci se zahraničními experty a zejména britskou The Association of Chartered Certified Accountans - ACCA.

  Podrobnosti o systému Certifikace účetní profese v ČR lze nalézt zde: http://www.icu-praha.cz/certifikace/certifikace-ucetni-profese-v-cr

  Katedra účetnictví a financí spolupracuje s Institutem certifikace účetních a.s. (http://www.svaz-ucetnich.cz/isu/), který systém certifikace zajišťuje. Výstupem spolupráce je uznávání předmětů absolvovaných v rámci oboru Účetnictví a finanční řízení podniku v rámci certifikace. Komitét pro certifikaci a vzdělávání Svazu účetních rozhodl na svých zasedáních ve dnech 2.2.2009, 12.6.2009, 1.3.2011, 13.12.2013, 11.4.2015 a 14.4.2015 uznat tyto zkoušky dle systému certifikace:

  • Účetnictví - principy a techniky, pro roky ukončení: 2004 - 2021
  • Manažerská ekonomika, pro roky ukončení: 2004 - 2021
  • Kvantitativní metody a informační technologie, pro roky ukončení: 2004 - 2021
  • Právo, pro roky ukončení: 2004 - 2021 (pokud bylo součástí SZZ, a to za předpokladu, že zkouška byla složena dle legislativy platné od 1.1.2014  - viz Rozhodnutí Komitétu z 11.4.2014).
  • Manažerské finance, pro roky ukončení: 2004 - 2014, 2015 až 2019.

  Bližší informace o uznávání zkoušek v rámci systému certifikace účetních poskytne tajemník Katedry účetnictví a financí EF JU Ing. Jaroslav Svoboda, Ph.D.

  zpět

  Uznávání zkoušek absolventů oboru Účetnictví a finanční řízení podniku asociací ACCA


  Program Účetnictví a finanční řízení podniku je oficiálně akreditovaným programem ACCA. (certifikace)

  Na základě akreditace oboru ÚFŘP mezinárodní profesní organizací ACCA mají absolventi oboru od roku 2017 uznány následující zkoušky v rámci systému ACCA:

  F1 - The Accountant in Business

  F2 - Management Accounting

  F3 - Financial Accounting

  F4 - Corporate and Business Law

  F5 - Performance Management

  ACCA (Association of Chartered Certified Accountants, Asociace certifikovaných účetních) je uznávána ve 170 zemích a v současné době má více než 500 000 členů a studentů. Účelem kvalifikace ACCA je poskytnout jejím absolventům účetní a finanční znalosti a dovednosti a také profesní hodnoty, které jim umožní stát se uznávanými finančními odborníky a vybudovat si úspěšnou kariéru v jakémkoliv odvětví, v poradenství, ve veřejné instituci či v soukromém sektoru. Kvalifikace ACCA vychází ze světových standardů pro vzdělávání účetních stanovených Mezinárodní federací účetních (International Federation of Accountants, IFAC). 

  Program ACCA Accelerate pro EF JU - zde

  zpět

  Účetní poradce - softwarový poradenský systém

  Softwarový poradenský systém Účetní poradce je na Ekonomické fakultě k dispozici studentům i pedagogům v rámci smlouvy uzavřené mezi firmou MBM Trans s.r.o. a EF JU.

  Obsah systému (stručně): Výklady a metodika, účetní legislativa, daňová legislativa, pojištění zdravotní a sociální, obchodní a hospodářské předpisy, obecně platné předpisy, mezinárodní regulace účetnictví a daní, smlouvy o zamezení dvojího zdanění, účetní & daňová judikatura……., majetek a cenové předpisy, kapitálový trh……, zdravotní a sociální, obchodní a hospodářské předpisy, obecně platné předpisy, mezinárodní regulace účetnictví a daní, smlouvy o zamezení dvojího zdanění, účetní & daňová judikatura……., majetek a cenové předpisy, kapitálový trh……(podrobněji na http://www.mp-soft.cz/)

  Studenti EF JU si mohou, v rámci smlouvy uzavřené mezi EF JU a firmou MBM Trans, objednat uvedený systém na dobírku pro soukromé využití přímo od distributora (MBM Trans s.r.o.) v ceně 200 Kč včetně DPH. Distribuční náklady činí 80 Kč. Licence je studentům poskytována vždy na akademický rok.

  Systém je k dispozici v počítačových učebnách Výpočetního ústavu. V případě zájmu je možné provést instalaci i na jiné počítače v síti EF.

  Objednávkový formulář pro studenty ke stažení ZDE.

  zpět

  Auditorský analytický software IDEA

  Katedra účetnictví a financí ve spolupráci s firmou J + Consult s.r.o. pravidelně nabízí studentům předmětu Účetní auditing absolvování certifikovaného kurzu na práci s analytickým auditorským software IDEA.

  Obsah kurzu

  Informace o software IDEA

  zpět