Účetnictví a finanční řízení podniku (Ing.)

Studijní program: Ekonomika a management
Studijní obor: Účetnictví a finanční řízení podniku

Podrobnější informace o oboru, obsahu profilových předmětů a o vyučujících lze nalézt na internetové adrese Katedry účetnictví a financí EF JU (http://www.ef.jcu.cz/o-fakulte/katedry/katedra-ucetnictvi-a-financi).

Základní charakteristika studijního oboru:

Studium navazujícího magisterského oboru navazuje na znalosti posluchačů získané bakalářským studiem stejných či příbuzných studijních oborů a rozšiřuje a prohlubuje znalosti studentů jak v předmětech teoretického i aplikovaného základu, tak i v předmětech oborových. Studijní obor připravuje absolventy schopné samostatného rozhodování v oblasti finančního řízení s dostatečnou znalostí teorie i praktických postupů, s aktuálními oborovými znalostmi a profesními dovednostmi. V rámci výuky je kladen důraz i na problematiky, které významně přispívají k uplatnění studentů na evropském trhu práce. Jedná se zejména o mezinárodní účetní standardy, mezinárodní finance, finanční trhy a investování, metody finanční analýzy, analýzy podnikatelské činnosti a finančního řízení obvyklé v zemích EU. 

Pravidelná výuka je obohacena o celou řadu mimořádných přednášek významných hostujících odborníků, ať již z jiných univerzit, z podnikového sektoru nebo z České národní banky.

Významnou skutečností je kompatibilita studijního plánu oboru Účetnictví a finanční řízení podniku s požadavky profesní organizace Svazu účetních v ČR, a to prostřednictvím Systému certifikace a vzdělávání účetních v ČR. Pro úspěšné absolventy oboru ÚFŘP existuje možnost uznání vybraných zkoušek v rámci Certifikace účetních v ČR.

Koncepce studijního oboru se opírá o zkušenosti z jeho existence od roku 1994 (do roku 2006 v rámci Zemědělské fakulty JU). Obor se setkává s velmi stabilním zájmem uchazečů.

Profil absolventa studijního oboru & cíle studia

Navazující magisterské studium oboru Účetnictví a finanční řízení podniku poskytuje vzdělání potřebné pro budoucí pracovníky podniků především v oblasti finančního řízení, finančního i manažerského účetnictví, auditingu a v účetním poradenství. Profil absolventa však umožňuje uplatnění také ve finančním sektoru a ve vládním sektoru, zejména v orgánech veřejné správy, včetně ministerstev, územních finančních orgánů, finančních odborů krajů, měst a obcí, státem a územní samosprávou zakládaných společnostech apod.

Cílem studia je připravit absolventy navazujícího magisterského studia primárně pro uplatnění v podnikatelském sektoru, tedy v ekonomických odděleních firem, zejména na úseku financí a účetnictví, ale také ve vládním sektoru, např. na finančních úřadech, finančních odborech krajů a obcí, státem a územní samosprávou vlastněných společnostech apod., popřípadě v institucích finančního trhu.

Absolventi jsou připraveni zejména pro:

•             organizaci účetnictví a výkaznictví podniku podle českých i mezinárodních účetních standardů,

•             využití účetních informací pro řízení podniku,

•             analýzy finančních a ekonomických dat podniku v kontextu vývoje odvětví i národního hospodářství,

•             porozumění dopadům hospodářských politik na podnikový sektor,

•             krátkodobé i dlouhodobé finanční rozhodování v podniku,

•             porozumění právním aspektům podnikání,

•             porozumění procesu auditu.

Studijní obor lze studovat v prezenční i v kombinované formě studia.

 

Přijímací zkoušky:

Testy z předmětů Ekonomie, Finance podniku, Účetnictví a Daňový systém.

 

studijní plány:

 

Státní závěrečná zkouška:

Student musí obhájit diplomovou práci a složit státní závěrečnou zkoušku z těchto předmětů:

 • Ekonomie (zahrnuje předměty: Mikroekonomie II, Makroekonomie II);
 • Finanční řízení podniku (zahrnuje předměty: Finance podniku II, Finanční analýza plánování)
 • Účetnictví podniku (zahrnuje předměty: Mezinárodní standardy úč. výkaznictví I a II, Manažerské účetnictví, Účetní auditing);

 

  předměty státní závěrečné zkoušky povinně volitelné (volba jeden předmět):

  • Management podniku (zahrnuje předměty: Management II, Strategický management, Řízení lidských zdrojů);
  • Finance (zahrnuje předměty: Finanční trhy, Mezinárodní finance, Veřejné finance II);
  • Právo ( zahrnuje předměty: Právo v podnikání II, Občanské a spotřebitelské právo, Správní právo, Pracovní právo)