Účetnictví a finanční řízení podniku (Bc.)

Studijní program: Ekonomika a management
Studijní obor: Účetnictví a finanční řízení podniku

Podrobnější informace o oboru, obsahu profilových předmětů a o vyučujících lze nalézt na internetové adrese Katedry účetnictví a financí EF JU (http://www.ef.jcu.cz/o-fakulte/katedry/katedra-ucetnictvi-a-financi).

Základní charakteristika studijního oboru:

Studijní obor Účetnictví a finanční řízení podniku je uskutečňován v souladu s potřebami podnikatelské sféry i veřejného sektoru. V rámci výuky je kladen důraz na problematiky, které významně přispívají k uplatnění absolventů na trhu práce. Jedná se zejména o v praxi používané postupy financování, účetnictví, výkaznictví, zdanění a analýz hospodaření obvyklé v zemích EU, a v neposlední řadě i o právo, informatiku a výuku cizích jazyků. V rámci bloku volitelných předmětů má posluchač možnost rozšířit studium o vybranou oblast podle svého zájmu. Pravidelná výuka je obohacována o celou řadu mimořádných přednášek významných hostujících odborníků, ať již z jiných univerzit, z podnikového sektoru či z České národní banky.

Obsah studijního oboru je kompatibilní s požadavky profesní organizace Svazu účetních ČR, a to prostřednictvím Systému certifikace a vzdělávání účetních v ČR. Spolupráce EF JU s touto profesní organizací se odráží v možnosti uznání vybraných zkoušek pro studenty úspěšně absolvující obor Účetnictví a finanční řízení podniku v rámci uvedené Certifikace účetních v ČR. Studijní plán je dále koncipován tak, aby vytvořil předpoklady pro pokračování v navazujícím magisterském studiu stejného oboru na EF JU, který navazuje zejména v oblastech pokročilých metod finančního řízení, manažerského účetnictví, mezinárodních financí, IFRS a auditingu.

Koncepce studijního oboru se opírá o zkušenosti z jeho existence od roku 1994 (do roku 2006 v rámci Zemědělské fakulty JU). Obor se setkává se zájmem uchazečů. Ke studiu je každoročně přijímáno v průměru 100 studentů do prezenční formy studia a 40 do kombinované formy studia.

Profil absolventa studijního oboru & cíle studia

Bakalářské studium poskytuje studentům, vedle potřebného všeobecného teoretického a aplikovaného základu vysokoškolsky vzdělaného ekonoma, zejména znalosti a dovednosti v oblasti financí podniku, finančních analýz, finančního účetnictví a výkaznictví a daňového systému, ale také ze souvisejících oblastí veřejných financí, finančních trhů a bankovnictví.

Cílem studia je připravit absolventy bakalářského studia pro uplatnění v podnikatelském sektoru, tedy v ekonomických odděleních privátních firem, zejména na úseku financí a účetnictví, v oblasti individuálního podnikání, ale také ve vládním sektoru, např. na finančních úřadech, finančních odborech krajů a obcí, státem a územní samosprávou vlastněných společnostech apod., popřípadě v institucích finančního trhu (zejména v bankovním sektoru).

Absolventi oboru disponují znalostí anglického jazyka na úrovni B1, doloženou nezávislým testem certifikovaného pracoviště Britského centra JU.

 

studijní plán

 

Státní závěrečná zkouška:

Student musí obhájit bakalářskou práci (zadání ve druhém roce studia) a složit státní závěrečnou zkoušku z předmětů:

  • Ekonomie (zahrnuje předměty: Mikroekonomie 1 a Makroekonomie 1);
  • Účetnictví (zahrnuje předměty: Základy účetnictví, Finanční účetnictví, Účetní závěrka, Manažerské účetnictví);
  • Podnikové finance (zahrnuje předměty: Finance podniku I, Cenné papíry, Finanční analýza);
  • Daňový systém (zahrnuje předměty: Daňový systém I a II).

 

volitelný předmět SZZ - zvolit 1 předmět z:

  • Právo (zahrnuje předměty: Základy práva, Obchodní právo);