Analýza v ekonomické a finanční praxi (Ing.)

Podat e-přihlášku

 Základní charakteristika studijního programu

Cílem studia je vzdělávání studentů vedoucí k získání těchto schopností a znalostí:

  • Schopnost volby adekvátních metod pro získávání ekonomických, demografických a dalších vhodných dat a schopnost volby metod jejich zpracování, vč. schopnosti využití specializovaných či univerzálních statistických softwarů. Znalost práce s databázemi a schopnost pokročilého zpracování dat a reportingu.
  • Schopnost pokročilého programování softwarových manažerských systémů.
  • Schopnost řízení pracovníků resp. týmů a schopnost aplikovat řízení lidských zdrojů.
  • Znalost základních ekonomických teorií
  • Znalost právních předpisů pro výkon podnikatelské činnosti/pro veřejnou správu.
  • Znalost manažerských přístupů s důrazem na procesní management, znalost finančního managementu.
  • Schopnost aplikovat risk management na úrovni podniku či instituce.
  • Schopnost pokročilého plánování a projektování v regionu.

 

Profil absolventa

Absolvent navazujícího magisterského studijního programu Analýza v ekonomické a finanční praxi se může uplatnit jako risk manažer, nebo jako business analytik, nebo jako analytik ve státní správě, podle zvoleného zaměření. Podle svého zaměření může pracovat jako vedoucí analytik nebo konzultant v oblasti bankovnictví a pojišťovnictví (risk manažer), v obchodě (business analytik), ve státní správě a územní samosprávě (analytik ve státní správě). Může se také zabývat provozem a rozvojem informačních systémů a technologií, může pracovat jako vedoucí správy aplikačních systémů.

Absolvent prohloubil znalosti, schopnosti a dovednosti získané v bakalářském studijním programu, ovládá tedy manažerské metody řízení příslušných zdrojů (finančních, lidských, materiálních), je schopen zvolit a aplikovat příslušné analytické a statistické metody pro sběr a zpracování dat vč. využití patřičných informačních systémů a technologií (ICT). Je schopen samostatně naplánovat činnost pracovních týmů a řídit realizaci projektů, resp. provádět kontrolní činnost, navrhovat opatření pro dané organizační jednotky a řídit příslušné projekty v rámci managementu změn.

Po ukončení navazujícího magisterského studia může absolvent pokračovat ve studiu doktorského studijního programu Ekonomika a management ve studijním oboru Řízení a ekonomika podniku na Ekonomické fakultě Jihočeské univerzity (v české i anglické verzi) a na dalších univerzitách.

 

Studijní plán pro prezenční studiumUkázkové testyDůležité termínyČím se  řídit
Ukázkové testy Důležité termíny Čím se řídit

 

Infolinka +420 387 772 510