Zaměření vědecké a výzkumné činnosti EF JU v Českých Budějovicích

 

Ekonomika, finance a řízení podniků

  • (1) Finance podniku a finanční trhy: finanční a ekonomická analýza podniků, predikce finanční tísně podniků, využití klasifikačních metod ve finanční analýze, interakce podnikového sektoru a finančního trhu, finanční řízení podniku s orientací na řízení nákladů.
   • (2) Insolvence, insolvence právnických osob z pohledu věřitelů i dlužníků, práva a povinnosti věřitelů a dlužníků, civilněprávní a trestněprávní odpovědnost dlužníků, insolvence fyzické osoby z pohledu věřitelů i dlužníků, komparace české právní úpravy s úpravou okolních zemí (Rakousko, Slovensko, Německo), právní úprava v EU
    • (3) Účetnictví a auditing: vypovídací schopnost účetních výkazů, kreativní metody účetnictví a účetní podvody v podmínkách českých účetních předpisů a IFRS, účetní auditing, využití účetnictví v řízení podniku.
     • (4) Ekonomika a finance zemědělských podniků: analýzy hospodaření a financování zemědělských podniků, ex-ante a ex-post dopady zemědělské politiky na podniky.
      • (5) Řízení malých a středních podniků a hledání účelného a účinného řízení podnikových procesů (tj. procesní management), a to do oblasti technologií výroby a služeb, ekonomiky a lidských zdrojů účastnících se v těchto procesech.
       • (6) Řízení procesů v nevýrobní sféře (veřejná správa, samospráva, sociální služby).
        • (7) Klasifikační, případně data miningové nástroje uplatnitelné v systémech řízení vztahů se zákazníky (CRM)
         • (8) Vývoj teoretických přístupů hodnocení dat, problematika slabé konvergence, problematika optimalizace, systémy kontroly jakosti, rozhodovací metody v managementu.
          • (9) Informačních technologie (aplikační programové vybavení a komunikační a programové prostředky, podnikové informační systémy). Rozvoj podnikové informatiky (vývoj systémů, bezpečnost, komunikace), podnikové a online systémy (e-commerce, e-business), atd.

           

            

            Ekonomie, ekonomie a finance veřejného sektoru, regionální ekonomie a regionální rozvoj, environmentální ekonomie.

           • (1) Ekonomie: Ekonomická produkční analýza podniků a regionů.  Aspekty a vlivy, které působí na produktivitu výrobních faktorů, souhrnná produktivita výrobních faktorů. Měření efektivity využívaných výrobních faktorů v kontextu hospodářského cyklu a dalších ekonomických jevů. Trh práce v kontextu regionálním a průřezovém.
            • (2) Odvětvové ekonomiky: ekonomika zemědělství, ekonomika dopravy a dopravní obslužnosti, náklady dopravní kongesce, ekonomika bezpečnosti státu, ekonomika lidských zdrojů v oblasti bezpečnosti státu a v neziskovém sektoru,
             • (3) Veřejné finance: fiskální decentralizace, fiskální udržitelnost a fiskální instituce, finance územní samosprávy, daňový systém, správa daní.
              • (4) Veřejné zakázky, transparentnost veřejných zakázek, zadávání veřejných zakázek z pohledu zadavatelů, výkon dohledu nad zadáváním veřejných zakázek, správní delikty, právní úprava v EU.
               • (5) Regionální ekonomie a environmentální ekonomie: regionální disparity, udržitelnost a regionální rozvoj v konkrétních krajinných typech z hlediska vzájemného propojení ekonomického, sociálního a environmentálního systému, s moderním přístupem k ekonomickému a sociálně-kulturnímu pilíři udržitelnosti s využitím paradigmatu green economy. Pojetí koncepce Corporate Social Responsibility jako mostu mezi makro úrovní strukturální politiky (ekonomické, sociální a environmentální souvislosti regionů) a mikro úrovní chování jednotlivců a firem (motivace ke společenské odpovědnosti, reálný dopad CSR, atd.). Spotřeba energie v domácnostech a ekonomické, sociologické a krajinné souvislosti energetiky.

                 

                 

                Obchod, marketing a cestovní ruch

                 

                • (1) Franchising (forma expanze firmy, vzdělávání).
                 • (2) Obchod s potravinami (dodavatelské řetězce, Fair Trade, Bio produkce).
                  • (3) Ochrana spotřebitele, odpovědnost za škodu, alternativní (mimosoudní) řešení spotřebitelských sporů, regionální značky, předváděcí akce a podomní prodej, internetové kupní smlouvy, právní úprava v EU.
                   • (4) Mezinárodní obchod (vstup na zahraniční trhy).
                    • (5) Výzkum spotřebitelských trhů a jejich chování (trendy, marketingový výzkum na konkrétních trzích, neuromarketing, značky), inovace na spotřebitelských trzích (consumer engagement, 3D tisk, renesance ječmene).
                     • (6) Systémy pro podporu marketingového rozhodování (manažerské simulátory, multiagentní přístupy, systémová dynamika, data mining).
                      • (7) Cestovní ruch, environmentální a geografické aspekty cestovního ruchu, technické atraktivity v cestovním ruchu, strategické dokumenty v cestovním ruchu, udržitelný cestovní ruch.