Výzkumný program Katedry aplikované matematiky a informatiky

Katedra je rozdělena na několik částí a proto i vědecký záměr budeme rozdělovat do následujících částí. Jedná se o:

1)      Základní výzkum v oboru pravděpodobnost a matematická statistika.

2)      Základní výzkum v oboru optimalizace a rozhodovací modely.

3)      Základní výzkum v oboru informatika.

4)      Aplikovaný výzkum s aplikacemi ve financích, ekonomii, geografii aj.

5)      Základní výzkum v oboru didaktika matematiky na vysoké škole.

 

a)      Zaměření programu

1)      Limitní věty a asymptotické vlastnosti, vícerozměrné a funkcionální testy a charakteristiky, statistika bodových procesů.

2)      Optimalizace za nejistoty.

3)      Podnikové informační systémy, e-bussiness, internet věcí (IoT).

4)      Využití simulačních metod v oblasti financí, průmyslu a zemědělství, rurální gentrifikace, prostorové obchodní modely, vztahy mezi prostorem a zdravím firmy.

5)      Didaktika matematiky se zaměřením na pravděpodobnost a teorii čísel.

 

b)     JEL Classification

1)      C1, C6, C7, C00, C01, C02,

2)      R11, R15, C44, C61, C67,

3)      C5, C6, C8, D8, L6, L8, M1,

4)      C1, C4, C9, C11, C15, C20, R1, R5, aj.,

5)      C000, C63, C60.

 

c)      Cíle programu

1)      Napsání řady teoretických prací v následujících tématech s výstupy v impaktových časopisech.

 1. Limitní věty pro U-statistiky založené na slabě závislých náhodných polích.
 2. Asymptotické vlastnosti vícerozměrných kvantilů.
 3. Limitních věty pro slabě závislá náhodná pole.
 4. Limitní věty pro pořádkové statistiky za předpokladů slabé závislosti.
 5. Funkcionální ANOVA s grafickým výstupem.
 6. Funkcionální ANOVA hlavních komponent s grafickým výstupem.
 7. Spojení maximálních a integrálních testů v testování dobré shody založených na funkcionálních charakteristikách.
 8. Modelování komplexních nehomogenních shlukových bodových struktur.
 9. Modelování hloubky funkcionálních dat.

2)      Napsání několika teoretických prací v následujících tématech s výstupy v impaktových časopisech.

 1. Konvexita v optimalizačních úlohách s pravděpodobnostními omezeními.
 2. Konvergence optimálních řešení a optimálních hodnot v optimalizačních úlohách za nejistoty.
 3. Analýza obalu dat s pravděpodobnostními omezeními.

3)      Napsání řady teoretických prací v následujících tématech.

 1. Návrh, optimálního nasazení a jejich význam v podnikovém prostředí.
 2. Návrh e-business technologií, ekonomický dopad e-business technologií.
 3. Možnosti uplatnění IoT v oblasti podnikových systémů, procesů a
  e-businessu.

4)      Napsání řady aplikovaných prací v následujících tématech.

 1. Implemetace metod Markov Chains Monte Carlo v oblasti hodnocení úvěrových rizik.
 2. Implemetace metod Markov Chains Monte Carlo v oblasti průmyslu a zemědělské výroby.
 3. Hodnocení socioekonomických faktorů v regionech pomocí metody analýzy datových obalů.
 4. Testy dobré shody na základě globálních obálek s aplikací do ekonomie.
 5. Vzájemné vztahy mezi zdravím firmy a zdravím okolních firem.
 6. Aplikace optimalizačních úloh s pravděpodobnostními omezeními v teorii zásob.

5)      Cílem této části výzkumného programu je implementace nových poznatků do výuky předmětů oborového zaměření katedry a rozvoj matematicko-statistických a informatických disciplín tak, aby tyto výsledky mohli využívat nejen všichni studenti, ale také akademičtí pracovníci Ekonomické fakulty JU. I v této oblasti očekáváme několik teoretických prací.

 

d)     Zdůvodnění programu
Veškerá uvedená témata jsou aktuálními tématy v oblasti výzkumu na mezinárodní úrovni, či přispívají ke zkvalitnění výuky na katedře.

 

e)      Vazba na akreditovaný studijní program nebo studijní obor
Ekonomická informatika, Analýza v ekonomické a finanční praxi, Strukturální politika EU a rozvoj venkova, Řízení a ekonomika podniku.

Řešené projekty:

Visegrad ID 22010034 Are countries of the Visegrad Group (V4) ready for the consequences of population aging?  (2020-2021, doc. RNDr. Renata Klufová, Ph.D.)

GA ČR 19-04412S Nové přístupy k modelování a statistice náhodných množin (2019-2021, doc. RNDr. T. Mrkvička, Ph.D.)

GAČR 16-03708/S Prostorová geometrická statistika náhodných množin v eukleidovských prostorech  (2016-2018, doc. RNDr. T. Mrkvička, Ph.D.)

GAČR P201/11/1558 Náhodné procházky a náhodná pole v modelech statistické fyziky (2011-2014, doc. Dr. Mgr. M. Biskup)

GAČR P201/11/P164 Martingalové aproximace a U-statistiky (2011-2014*, doc. RNDr. J. Klicnarová, Ph.D.)

GAČR P201/10/0472 Stochastická geometrie - nehomogenita, kótování, dynamika a stereologie (2010-2014, doc. Z. RNDr. T. Mrkvička, Ph.D.

MŠMT Aktion č. 63p22 Testování a modelování rakoviny (2012, doc. RNDr. T. Mrkvička, Ph.D.)

GAČR 402/07/P209 Možnosti moderních vícerozměrných metod při vyhodnocování socio-ekonomického potenciálu a rozvoje (2007, odpovědný řešitel: Ing. M. Rost, Ph.D.)