Odkazy na recenzované časopisy (Jneimp)

České a zahraniční recenzované časopisy.

 

 

Acta Academica Karviniensia - (Jneimp) Vědecký recenzovaný časopis s orientací na řešení ekonomických a dalších problémů fungování ekonomik v současném globalizovaném světě (Slezská univerzita v Opavě, ISSN 1212-415X, 2x ročně).

Acta Universitatis Agriculturae et Silviculturae Mendelianae Brunensis - (Jneimp, SCOPUS) Publikuje vědecké články z oblasti řízení biologických procesů, postupů a metod, zemědělské výroby včetně ekonomického hodnocení těchto procesů, a to zejména v základní teoretické rovině: půda – rostlina – zvíře – bezpečná potravina –precizní zemědělství (Mendelova univerzita v Brně, ISSN 1211-8516, 6x ročně).

ACTA UNIVERSITATIS BOHEMIAE MERIDIONALES - (Jneimp) Vědecký časopis pro ekonomiku, řízení a obchod (Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích, Ekonomická fakulta, ISSN 1212-3285, 2x ročně).

Acta Universitatis Carolinae - Oeconomica (AUCO Czech Economic Review) - (Jneimp) Recenzovaný časopis se zaměřuje na teoretický, empirický a aplikovaný výzkum v ekonomii. Důraz je kladen na matematické a kvantitativní metody aplikované v různých oblastech, zejména mikroekonomii a v průmyslových organizacích (Univerzita Karlova v Praze, ISSN 1802-4696, 3x ročně).

ACTA VŠFS - (Jneimp) Interdisciplinární časopis zaměřující se zejména na finanční studie a analýzy, ekonomii (Vysoká škola finanční a správní, o.p.s., ISSN 1802-792X, 1802-7946 online, 2x ročně).

AUSPICIA - (Jneimp) Recenzovaný časopis pro otázky společenských věd (Vysoká škola evropských a regionálních studií, Filozofický ústav AV ČR, ISSN 1214-4967, 2x ročně).

Bulletin of the Czech Econometric Society - (Jneimp) Recenzované články pokrývají oblast teorietické ekonomie a ekonometrie se zaměřením na mikroekonomii, makroekonomii, stochastickou ekonomii, analýzu neurčitosti, dynamické ekonomické systémy, finanční ekonomii a kapitálové trhy (Ústav teorie informace a automatizace AV ČR, ISSN 1212-074X, 1-3x ročně).

Center for Investigations into Information Systems - (Jneimp) Tématickým zaměřením časopisu je aplikovaná informatika, podnikové informační systémy a výzkum orientovaný na ERP, APS/SCM, CRM, DW/BI (CVIS, Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, ISSN 1214-9489, 2x ročně).

CERGE-EI Working Paper Series - (Jneimp) Série recenzovaných příspěvků z oblasti ekonomie (Univerzita Karlova v Praze, ISSN 1211-3298, 4x ročně).

Czech Hospitality and Tourism Papers - (Jneimp) Recenzovaný vědecký časopis zaměřený na rozvíjení teorie a praxe v oboru hotelnictví, lázeňství, gastronomie a cestovního ruchu (Vysoká škola hotelová v Praze, s.r.o., ISSN 1801-1535, 2x ročně).

Český finanční a účetní časopis - (Jneimp) Český finanční a účetní časopis se zaměřuje na publikování odborných článků s finanční a účetní tématikou, tj. výsledků výzkumu a vývoje z oblasti auditingu, bankovnictví, daní a veřejných financí, financí podniku, finančního účetnictví, manažerského účetnictví, měnové teorie a politiky, oceňování podniku a pojišťovnictví (VŠE v Praze, ISSN 1802-2200, 4x ročně).

Data Security Management (DSM) - (Jneimp) Odborný čtvrtletník zaměřený na problematiku informační bezpečnosti a ochrany dat, správu a řízení rizik informačních systémů (TATE International, s.r.o., ISSN 1211-8737, 4x ročně).

Doprava: ekonomicko-technická revue - (Jneimp) Časopis je širokou platformou odborných článků převážně ze sektoru dopravy, případně souvisejících oborů (Ministerstvo dopravy, ISSN 0012-5520, 6x ročně).

Ekológia (Ecology Bratislava) - (Jneimp, SCOPUS) Zahraniční časopis se zaměřuje na komplexní charakteristiku ekosystémů, zejména ekologické aspekty a důsledky působení nejrůznějších faktorů na ekosystémy (Slovak Academic Press, Ltd., ISSN 1335-342X, 4x ročně).

Ekonomika a management - (Jneimp) Ekonomika a management je český ekonomický časopis z oblasti aplikovaného ekonomického výzkumu zaměřující se na rozvíjení teorie a praxe ekonomiky a managementu, jakož i na informace o aktuálních problémech nové ekonomiky, o mezinárodním vědeckém životě a nové ekonomické literatuře (VŠE v Praze, ISSN 1802-8470, 4x ročně).

Ekonomická revue - (Jneimp) Tematické zaměření časopisu zahrnuje oblast ekonomie, financí, managementu, ekonomiky podniku a informatiky (Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava, ISSN 1212-3951, 4x ročně).

European Financial and Accounting Journal - (Jneimp) Vědecké články se týkají výzkumu a vývoje v oblasti auditingu, bankovnictví, oceňování, podnikových financí, finančního a manažerského účetnictví, pojištění, monetární teorie a politiky, veřejných financí a daňové politiky (VŠE v Praze, ISSN 1802-2197, 4x ročně).

Journal of Central European Agriculture - (Jneimp, SCOPUS) Recenzovaný zahraniční vědecký časopis zaměřený na oblast regionálního rozvoje a zemědělství (Agricultural University Plovdiv a další univerzity, ISSN 1332-9049, 4x ročně).

Národohospodářský obzor (Review of Economic Perspectives) - (Jneimp) Cílem je publikování nových poznatků z oblasti ekonomie, politické ekonomie, ekonometrie, regionálních věd a sociální politiky. Přístupnost článků přes MetaPress (Masarykova univerzita v Brně, Ekonomicko-správní fakulta, ISSN 1213-2446 Print, 1804-1663 Online, 4x ročně).

New Perspectives on Political Economy - (Jneimp) Interdisciplinárně orientovaný časopis se zabývá ekonomickým myšlením, které ovlivnilo Evropu již počátkem 20. století (Liberární institut VŠE v Praze, ISSN 1801-0938, 2x ročně).

Obchodní právo - (Jneimp) Měsíčník přináší statě, názory a polemiky předních odborníků z oblasti teorie a praxe k problematice soukromého práva, především obchodního práva a obchodního soudnictví, ale i k právu hospodářské soutěže, insolvenčnímu právu, daňovému a správnímu právu, a to jak v české právní úpravě, tak je věnována pozornost komunitárnímu právu a mezinárodně právním souvislostem (Prospektrum spol.s r.o., ISSN 1210-8278, 12x ročně).

Oceňování - (Jneimp) Jeho hlavním posláním je prezentovat nejnovější poznatky a výsledky výzkumu v oblasti oceňování podniků a oceňování majetku, a napomáhat ke zkvalitnění teorie oceňování a zároveň zprostředkovat nové poznatky odhadcovské a znalecké praxi  (VŠE v Praze, ISSN 1803-0785, 4x ročně).

Odhadce a oceňování majetku - (Jneimp) Obsahově je časopis zaměřen především na problematiku oceňování majetku, nové metodické přístupy, právní problematiku a problematiku tržního prostředí v ČR (Česká komora odhadců majetku, ISSN 1213-8223, 4x ročně).

Perner´s Contacts - (Jneimp) Recenzovaný elektronický časopis slouží k výměně poznatků, informací a řešení různých problémů souvisejících s jednotlivými druhy dopravy ve vazbě na logistické pojetí dopravy (Univerzita Pardubice, ISSN 1801-674X, 4x ročně).

Regionální studia - (Jneimp) Prostor je dán českým i zahraničním přispěvatelům, kteří se zabývají problematikou regionálního rozvoje, regionální politiky evropské integrace a problematikami souvisejícími (Vysoká škola ekonomická v Praze, ISSN 1803-1471, 1x ročně).

Research in Agricultural Engineering (Zemědělská technika) - (Jneimp, SCOPUS) Časopis uveřejňuje původní vědecké práce a studie typu review z oblasti zemědělská technika, zemědělská technologie, zpracování zemědělských produktů, zemědělské stavby a problémy spojené s ekologií, energetikou, ekonomií, ergonomií a aplikované fyziky a chemie (Ústav zemědělské ekonomiky a informací, ISSN 1212-9151, 4x ročně).

Prague Economic Papers - (Jneimp, SCOPUS) Recenzovaný časopis se zabývá ekonomickou teorií, modelováním a analýzou, problémy ekonomického a sociálního rozvoje v ČR a jiných ekonomikách (VŠE v Praze, ISSN 1210-0455, 4x ročně).

Scientia Agriculturae Bohemica - (Jneimp) Časopis k publikování výsledků zemědělských, potravinářských a  lesnických oborů, včetně environmentálních věd, kvality zemědělských produktů, zemědělského a biologického inženýrství,  ekonomie a managementu, rozvoje venkova a dalších podobných (Česká zemědělská univerzita v Praze, ISSN 1211-3174, 4x ročně).

Scientia et Societas - (Jneimp) Vychází jako recenzovaný vědecký časopis, který se zaměřuje na publikaci vědeckých a odborných statí především z oblasti ekonomie, dále práva a ostatních společenských věd  (NC Publishing, a.s., ISSN 1801-7118, 4x ročně).

Scientific Papers of the University of Pardubice: Series B - (Jneimp) Obsahem časopisu jsou výsledky výzkumu se zaměřením na oblast dopravy (Univerzita Pardubice, Dopravní fakulta Jana Pernera, ISSN 1211-6610, 1-2x ročně).

Scientific Papers of the University of Pardubice: Series D - (Jneimp) Časopis si klade za cíl být otevřenou platformou pro uveřejnění inovativních výsledků teoretického, aplikovaného i empirického výzkumu z celé široké oblasti ekonomie, managementu, sociálních věd, práva, informatiky a systémového inženýrství (Univerzita Pardubice, Fakulta ekonomicko-správní, ISSN 1211-555X, 1-2x ročně).

Studia Oecologica - (Jneimp) V časopise jsou uveřejňovány recenzované příspěvky zaměřené na nejširší okruh otázek spojených s ekologií a ochranou životního prostředí (Univerzita Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem, ISSN 1802-212X, 2x ročně).

Statistika - (Jneimp) Obsahuje rubriky o obecných problémech a otázkách statistiky, teoretické a metodické přínosy, novinky ze státní statistiky, statistická zjišťování, ekonomicko-statistické analýzy vývoje z různých oblastí ekonomiky, obyvatelstva a životního prostředí, články o statistice jiných zemí, o zkušenostech ze statistické praxe, anotace nově vyšlých knih, poznatky z oblasti informatiky (Český statistický úřad, ISSN 0322-788X, 6x ročně).

... další recenzované vědecké časopisy budou postupně doplňovány