Aktuální nabídka VaV - Projektové výzvy

H2020 projekt BOWI: Nové dotační příležitosti pro technologický rozvoj a financování malých a středních výrobních podniků

Malé a střední výrobní podniky a firmy střední velikosti (MidCaps) se mohou od 8. června do 15. září 2020 zúčastnit dotačního výběrového řízení na desetiměsíční projekt zaměřený na experimenty v oblasti přenosu technologií. Společnosti mohou na jeden experiment získat dotační podporu ve výši až 60 000 eur. Na základě partnerství Západočeské univerzity v Plzni a sítě evropských inovačních center na projektu www.bowi-project.eu, se podařilo alokovat 240 000 eur, které jsou určené k zavedení nových digitálních technologií v Plzeňském a Jihočeském kraji.

Podmínky zde, často kladené otázky zde.

Mimořádné grantové výzvy pro krátkodobé česko-bavorské akademické projekty v době krize

Vzhledem k aktuální situaci se rozhodla Česko-bavorská vysokoškolská agentura o vypsání dvou mimořádných grantových programů pro vědce a pedagogy bavorských univerzit a vysokých škol ke spolupráci s kolegy na vysokých školách a výzkumných institucích v České republice. Bavorské vysoké školy tak mohou žádat o prostředky pro krátkodobé nebo právě začínající česko-bavorské projekty zaměřené na:

o    pandemii onemocnění covid-19 a její následky pro vědu a společnost

o    digitální formáty ve vědě a výuce (podrobné informace v NJ zde)

Obě mimořádné grantové výzvy jsou otevřené projektům ze všech vědních oborů. Další informace viz www.btha.cz v českojazyčné rubrice „Granty“, podstránka „Akademické projekty“.

Nabídka virtuální tlumočnické kabiny: potřebujete-li pro přeshraniční česko-německou online konferenci, seminář či workshop zapojit tlumočníka, můžete využít speciálně upravenou aplikaci ve spojení se zkušenými tlumočníky. Bližší informace na webových stránkách: Videokonference

Zpráva o činnosti Česko-bavorské vysokoškolské agentury za rok 2019 (v němčině) je zveřejněna na www.btha.cz v rubrice "O nás".

CHALLENGE FUND 2020 vyhlášen

Jarní kolo přihlášek pro inovativní řešení v rámci iniciativy Challenge Fund Partnerství pro Cíle udržitelného rozvoje mezi Českou republikou a Rozvojovým programem OSN bylo právě vyhlášeno. Cílem Challenge Fundu: Czech Solutions for SDGs je zajistit přenos a sdílení českého know-how a inovací, které by přispěly k naplnění rozvojových cílů Agendy 2030 v šesti prioritních zemích: Bosně a Hercegovině, Etiopii, Gruzii, Kambodži, Moldavsku a Zambii. Témata pro jednotlivé země lze nalézt v textu výzvyChallenge Fund je určen pro určen pro české žadatele ze soukromého sektoru, veřejných institucí, nevládních organizací, univerzit I výzkumných pracovišť. Očekává se, že žadatelé budou na svých inovativních řešeních úzce spolupracovat s místními partnery pro zajištění udržitelnosti a potencionální replikovatelnosti projektu.

Zájemci mohou podat své přihlášky přes online přihlašovací systém na webové stránce Partnerství pro Cíle udržitelného rozvoje mezi Českou republikou a Rozvojovým programem OSN do úterý 30. června 2020, 23.59 Istanbulského času (GMT +3).

Předpokládaný začátek projektů je červenec 2020 a jejich celková délka neměla přesáhnout 12 měsíců. Financování v rámci Challenge Fundu se pohybuje mezi USD $20,000 and USD $40,000, přičemž se od žadatelů očekává spolufinancování v minimální výši 20% celkových projektových nákladů.

Pro více informací navštivte webové stránky nebo pošlete Vás dotaz na cups.applications@undp.org

Program ÉTA: Nejčastější důvody nedoporučení návrhů projektů k podpoře ve 3. VS

Z procesu hodnocení návrhů projektů přijatých do 3. veřejné soutěže Programu ÉTA lze definovat následujících pět nejčastějších důvodů pro nedoporučení návrhu projektu k podpoře. Celá zpráva dostupná zde.

3. veřejná soutěž TAČR Prostředí pro život

Technologická agentura ČR (dále jen “TA ČR”) informuje o vyhlášení 3. veřejné soutěže Programu na podporu aplikovaného výzkumu, experimentálního vývoje a inovací v oblasti životního prostředí – Prostředí pro život.

Program je zaměřen na podporu projektů ve veřejném zájmu, na nové postupy, environmentální technologie a ekoinovace s vysokým potenciálem pro rychlým uplatněním v praxi, na podporu časově a znalostně náročnějších řešení založených, na dlouhodobějším sledování společenských, přírodních a klimatických změn.

Hlavní priority programu:

  • klima – opatření k ochraně klimatu, mitigace a adaptace na zvýšenou extremitu srážek i teplot, a to v sídlech i ve volné krajině,
  • ochrana ovzduší,
  • odpadové a oběhové hospodářství,
  • ochrana vody, půdy, horninového prostředí a dalších přírodních zdrojů,
  • biodiverzita, ochrana přírody a krajiny,
  • environmentálně příznivá společnost, bezpečné a resilientní prostředí, specifické nástroje ochrany životního prostředí a udržitelného rozvoje.

Všechny bližší informace včetně zadávací dokumentace zde.

Národní výzva programu LIFE 2020 - DŮLEŽITÉ - prodloužení termínů výzvy

1. Evropská komise vyhlásila dne 2. dubna 2020 řádnou výzvu pro předkládání návrhů projektů pro rok 2020. 

Ve výzvě Komise zohlednila aktuální omezení související s pandemií COVID19 a mj. prodloužila původně plánované lhůty. Výzva zahrnuje i další opatření, která se ještě "za pochodu" upřesňují. Doporučujeme průběžně sledovat evropské stránky https://ec.europa.eu/easme/en/life.

2. V reakci na aktuální opatření programu LIFE oznámená Evropskou komisí prodlužujeme na základě dnešního rozhodnutí ministra životního prostředí Richarda Brabce termíny národní výzvy. jedná se zejména o uzávěrku pro příjem žádostí:

  • Žádosti o podporu spolu s projektovým návrhem do podprogramu Klima lze předkládat do 10. srpna 2020 (včetně); nepovinné předložení konceptu projektového návrhu má uzávěrku 28. května 2020.

Prodloužení uzávěrky příjmu žádostí se zároveň promítlo mj. do prodloužení termínu časového období způsobilosti výdajů na zpracování projektové dokumentace.

Na adrese https://www.mzp.cz/cz/vyzva_life_2020 najdete ke stažení soubory s aktualizovaným zněním národní výzvy a aktualizovaným harmonogramem. 

S dotazy se obracejte primárně na adresu life@mzp.cz nebo  telefonicky na čísle  731 690 215. 

COVID-19 rozcestník informací o možnostech a okolnostech výzkumu a vývoje

Rozcestník informací o možnostech a okolnostech výzkumu a vývoje ve vztahu k situaci kolem COVID-19 – zde.

Informace o posunu termínu uzávěrek probíhajících výzev H2020, vypisování výzev na výzkum ve vztahu k boji proti COVID-19, FAQ týkající se finančních a implementačních otázek, informace o infrastrukturách  poskytujících kapacitu pro výzkum související se situací kolem COVID-19 a další.

Program DELTA 2: Oznámení o vyhlášení 2. VS

Technologická agentura ČR (TA ČR) vyhlásila 13. května 2. veřejnou soutěž v programu DELTA 2.

Uchazečem z České republiky může být jak výzkumná organizace, tak podnik, který musí zároveň vystupovat v roli hlavního řešitele za českou stranu.Program DELTA 2 je zaměřen na podporu získání poznatků a dovedností vedoucím k novým výrobkům, postupům a službám anebo jejich podstatnému zdokonalení. Podporovány jsou v něm proto projekty zaměřené na konkrétní výstupy v aplikovaném výzkumu, které budou po svém ukončení uvedeny do praxe. Do projektu se mohou na české straně zapojit podniky a výzkumné organizace, přičemž jejich partneři podávají komplementární návrhy projektů u poskytovatele ve své lokalitě působení. Program se orientuje na spolupráci s partnery převážně ze zemí mimo EU (Asie, Jižní a Severní Amerika), přičemž pro získání grantu TA ČR musí být projekty podpořeny současně českou (TA ČR) i zahraniční stranou (zahraniční organizace v dané lokalitě). Seznam zahraničních partnerů pro danou veřejnou soutěž bývá obvykle zveřejněn 2-3 měsíce před jejím vyhlášením.

Hlavní parametry 2. veřejné soutěže, zadávací dokumentaci a další bližší informace můžete nalézt zde.

Bio-based Industries Joint Undertaking 2020 

Výzva Bio-based Industries JU na rok 2020 bude otevřena 15. dubna 2020 a její uzávěrka je plánována na 3. září 2020.

Bližší info zde.

Transfera

Příležitost pro startupy a výzkumníky s podnikatelskými ambicemi v US. Všechny relevantní informace zde.