Článek v odborném periodiku

Recenzovaný odborný článek (J) je původní, případně přehledový článek zveřejněný v odborném periodiku (časopise) bez ohledu na stát vydavatele, který prezentuje původní výsledky výzkumu a který byl uskutečněn autorem nebo týmem, jehož byl autor členem. 

 

blíže viz PDF document icon definice druhů výsledků

 

Recenzované odborné články v odborném periodiku (časopise) se člení na:

  • Jimp – původní / přehledový článek v recenzovaném odborném periodiku, který je obsažen v databázi Web of Science společností Thomson Reuters s příznakem „Article“, „Review“, nebo „Letter“, v roce 2013 i „Proceedings Paper“ a má platný IF dle Journal Citation Report
  • JSC – původní/přehledový článek v recenzovaném odborném periodiku, který je obsažen v databázi SCOPUS společnosti Elsevier s příznakem „Article“, „Review“, nebo „Letter, v roce 2013 i „Conference Paper“; seznam časopisů SCOPUS
  • Jost  – původní / přehledový článek v recenzovaném odborném periodiku, které nespadá do žádné z výše uvedených skupin. Seznam recenzovaných neimpaktovaných periodik se nepoužije. Rozhodující je, zda recenzovaný odborný článek splňuje obecné požadavky na tento druh výsledku a prošel řádně procesem recenzního řízení

Užitečné odkazy hodnocené časopisy a seznamy:

  • SCIMAGO (databáze impaktovaných časopisů Web of Science, obsahuje i nově zařazené časopisy)