Projekty

Visegrad ID 22010034 Are countries of the Visegrad Group (V4) ready for the consequences of population aging?  (2020-2021, doc. RNDr. Renata Klufová, Ph.D.) info k projektu: https://www.visegrad-population-aging.eu/activities

TAČR GAMA TP01010019 Ověření inovativního technického prostředku pro efektivní manipulaci a přepravu kusových zásilek (2020-2022, Ing. R. Toušek, Ph.D.)

Visegrad ID 21830123 Social media and trust building (2019-2020, doc. Ing. P. Řehoř, Ph.D.)

NAZV QK1920391 Diverzifikace vlivu biohospodářství na strategické dokumenty lesnicko-dřevařského sektoru jako podklad pro státní správu a návrh strategických cílů do roku 2030 (2019-2021, doc. Ing. E. Cudlínová, CSc.)

GA ČR 19-04412S Nové přístupy k modelování a statistice náhodných množin (2019-2021, doc. RNDr. T. Mrkvička, Ph.D.)

GA ČR 19-10694S Prostory tiché udržitelnosti: samozásobitelství a sdílení (2019-2021, PhDr. J. Vávra, Ph.D.)

TAČR TL02000423 Systém pro podporu marketingového rozhodování DestinACE ( 2019-2022, Ing. V. Vojtko, Ph.D.)

TAČR TL02000144 Manažersko-právní simulace Bankrot jako (vý)hra" ( 2019-2021, JUDr. Ing. Z. Strnad, Ph.D., MPA)

TAČR TL02000012 Udržitelný rozvoj na místní úrovni - propojení teorie a praxe (2019-2022, doc. Dr. Ing. D. Škodová Parmová)

HORIZON 2020 POWER4BIO: emPOWERing regional stakeholders for realising the full potential of European BIOeconomy (2018-2021, doc. Ing. E. Cudlínová, CSc.)

COST CA16229 Environmental Citizenships: Visions of Future and Their Acceptance Among Students (2018-2021, PhDr. J. Vávra, Ph.D.)

TAČR TL01000348  Systém kurzové prevence (2018-2020, Ing. M. Krásnická, Ph.D.)

Interreg V-A ATCZ16 SIP-SME (Service Innovations Prozess für Klein-und Mittelunternehmen) (2017-2019, doc. Ing. L. Rolínek, Ph.D.)

GAČR 16-03708/S Prostorová geometrická statistika náhodných množin v eukleidovských prostorech  (2016-2018, doc. RNDr. T. Mrkvička, Ph.D.)

Visegrad 11540386 Environmental Awareness as a universal European Value (2016, Ing. J. Vrchota, Ph.D.)

Visegrad 21370007 Introducing EU standards in Modlova: towards a new model of cooperation and planning (2014, doc. Dr. Ing. D. Škodová Parmová)

COST LD14118 „Land and Art“ sociální hnutí jako součást kulturní udržitelnosti krajiny a společnosti (Kulturní udržitelnost: sociálně-ekonomické důsledky. Koncepty a příklady praxe) (2014-2015, PhDr. M. Lapka, CSc.)

GAČR P201/11/1558 Náhodné procházky a náhodná pole v modelech statistické fyziky (2011-2014, doc. Dr. Mgr. M. Biskup)

GAČR P201/11/P164 Martingalové aproximace a U-statistiky (2011-2014*, RNDr. J. Klicnarová, Ph.D.)

GAČR P404/12/0334 Faktory vztahu návštěvníků k prostředí atraktivit ve zranitelných oblastech (2012-2014, doc. RNDr. J. Navrátil, Ph.D.)

GAČR P201/10/0472 Stochastická geometrie - nehomogenita, kótování, dynamika a stereologie (2010-2014, doc. Z. RNDr. T. Mrkvička, Ph.D.)

GAČR P402/10/P344 Ekonomické aspekty regenerace brownfields v Jihočeském kraji (2010-2013*, RNDr. Dvořáková - Líšková, Ph.D.)

7 RP GA 225383 Řízení, infrastruktura, životní styl a spotřeba energie : Evropské post-uhlíkové komunity (GILDED) (2010-2012, doc. Ing. E. Cudlínová, CSc.)

Interreg IVc č. 0523R2 UNICREDS - Rozvoj spolupráce univerzit s regionem (2010-2012, doc. Ing. E. Cudlínová, CSc.)

NAZV QH 82162 Možnosti defragmentace vlastnictví zemědělské půdy (2008-2012, prof. Ing. F. Střeleček, CSc.)

NAZV QI 92A023 Venkovský prostor – prostor pro žití nebo pro dožití? (Modelové strategie venkovského prostoru) (2009-2012, doc. Ing. I. Faltová Leitmanová, CSc.)

MŠMT Aktion č. 62p4 Využívání IT technologií pro podporu malého a drobného podnikání v okresech České Budějovice a Freistadt (2012, Ing. D. Bednářová, CSc.)

MŠMT Aktion č. 63p22 Testování a modelování rakoviny (2012, doc. RNDr. T. Mrkvička, Ph.D.)

MŠMT Aktion č. 57p1 Přeshraniční podnikání - B2B marketing a distribuce v Rakousku a České republice (2010-2011, doc. Dr. Ing. D. Škodová Parmová)

MŠMT Kontakt MEB061008 Přeshraniční podnikání - B2B marketing a distribuce v Rakousku a České republice (2010-2011, doc. Dr. Ing. D. Škodová Parmová)

OP VK CZ.1.07/1.2.06/02.0009 Implementace multimediálních interaktivních výukových metod pro vzdělávání žáků s mentálním postižením v oblasti problematiky Evropské Unie se zaměřením na výchovu k myšlení v evropských souvislostech (2010-2012, Ing. Pártlová, Ph.D.)

Krajský projekt, 0913 - GP OEZI/452/10 Rozšíření nabídky produktů cestovního ruchu jihočeského kraje o atraktivity technického dědictví na Hlubocku a Vltavotýnsku (2010, doc. Dr. Ing. D. Škodová Parmová)

OP VK CZ.1.07/1.3.06/ 02.0012 Zvýšení nabídky a inovace dalšího vzdělávání pro pracovníky středních škol Jihočeského kraje (2010-2012, doc. Vítek)

OP VK CZ.1.07/2.3.00/09.0205 Rozvoj výzkumu a vývoje na Ekonomické fakultě JU (2009-2011, doc. Ing. Ladislav Rolínek, Ph.D.)

OP VK CZ.1.07/2.2.00/07.0178 Studium ekonomiky rozvoje venkova na JU v českých Budějovicích ( 2009-2012, odpovědný řešitel: prof. Ing. Magdalena Hrabánková, CSc.)

GAČR P403/09/P053 Typologie vztahu turistů k atributům prostředí na příkladu vodní komponenty krajiny (2009-2010, odpovědný řešitel: RNDr. J. Navrátil, Ph.D.)

MPSV 1JO16/04 Socioekonomický vývoj českého venkova a zemědělství (2004-2008, odpovědný řešitel / spolupříjemce: prof. Ing. M. Hrabánková, CSc., prof.h.c.)

II MŠMT 2E06044 Manažerský audit jako nástroj podpory trvale udržitelného rozvoje malého a středního podnikání (2006-2008, odpovědný řešitel: doc. Ing. L. Rolínek, Ph.D.)

MŠSR 514/01120 ČR/Rum/SR07 Dopad různých scénářů administrace přímých plateb na ekonomiku zemědělských podniků: případová studie rumunského zemědělství. (2007-2009, odpovědný řešitel: prof. Ing. F. Střeleček, CSc., Dr.h.c.)

MŠMT Kontakt MEB040709 Possible influences of EU agricultural financing on production efficiency and technological development of agriculture in CR and Hungary for 2007-2008 (2007-2008, prof. Ing. M. Hrabánková, CSc.)

MŠMT Kontakt 4-2006-31 Kooperace jako marketingový nástroj podpory regionálních trhů (2006-2007, doc. Hesková, CSc.)

NAZV QG60031 Podmínky rozvoje lidského a sociálního kapitálu ve venkovském prostředí po vstupu ČR do EU (2006-2007, odpovědný řešitel: prof. Ing. M. Hrabánková, CSc., prof.h.c.)

NAZV QG60042 Harmonizace nástrojů Společné zemědělské politiky se specifickými podmínkami českého zemědělství vedoucí ke konkurenceschopnosti a trvale udržitelnému rozvoji (2006-2009, odpovědný řešitel: prof. Ing. F. Střeleček, CSc., Dr.h.c.)

GAČR 402/07/P209 Možnosti moderních vícerozměrných metod při vyhodnocování socio-ekonomického potenciálu a rozvoje (2007, odpovědný řešitel: Ing. M. Rost, Ph.D.)

GAČR 402/06/0903 Hospodářský růst regionů (2006-2008, odpovědný řešitel: doc. I. Faltová Leitmanová, CSc.)

MSM 6007665806 Vědecký okruh 5:Faktory regionálního rozvoje a jejich vliv na sociálně ekonomický potenciál regionů (2005-2010, odpovědný řešitel: prof. Ing. M. Hrabánková, CSc., prof.h.c.)

MSM 6007665806 Vědecký okruh 4:Ekonomická optimalizace zemědělského hospodaření v podhorských a horských oblastech se zřetelem na trvale udržitelný rozvoj venkovských oblastí (2005-2010, odpovědný řešitel: prof. Ing. F. Střeleček, CSc., Dr.h.c.)


Interní projekty (GA JU soutěž)


GAJU 121/2020/S Principy cirkulární ekonomiky v regionálním managementu vedoucí ke zvýšení efektivnosti systémů (2020-2022, doc. Dr. Ing. D. Škodová Parmová)

GAJU 047/2019/S Řízení podniků v podmínkách Industry 4.0. (2019-2021, doc. Ing. L. Rolínek, Ph.D.)

GAJU 070/2021/S Specifika a determinanty zadlužení zemědělských podniků (2021-2022, Ing. N. Soukupová)

GAJU 065/2021/S Řízení podniků v podmínkách Industry 4.0 (2021, Ing. J. BEDNÁŘ)

GAJU 032/2021/S Event management jako nástroj pro zvýšení konkurenceschopnosti poskytovatelů služeb v cestovním ruchu – Případová studie (2021, Ing. L. Karafiátová)

GAJU 067/2021/S Požadavky podniků na odbornost studentů, týkající se environmentálních dovedností a nabídka nových odborníků a jejich motivace na trhu práce - příklad Jihočeského kraje (2021-2020, Ing. R. Buchtele)

GAJU 092/2020/S Ekonomické chování podnikového sektoru v době kurzového závazku ČNB (2020-2021, Ing. M. Toula) - ukončeno

GA JU 099/2018/S  Stress management v MSP (2018-2019, Ing. N. Soukupová)

GA JU 074/2017/S Rozvoj jihočeského regionu - potenciál pro aplikaci iniciativy Evropské komise Smart Region (2017-2019, doc. Ing. E. Cudlínová, CSc.)

GA JU 111/2017/S Ekonomické dopady změn a politik v oblasti financí, účetnictví a daní (2017-2019, doc. Ing. J. Kouřilová, CSc.)

GA JU 053/2016/S Inovační management a konkurenceschopnost MSP (2016-2018, doc. Ing. L. Rolínek, Ph.D.)

GA JU 029/2011/S Ekonomické dopady legislativních změn v oblasti financí, účetnictví a daní (2014-2016, doc. Ing. J. Kouřilová, CSc.)

GA JU 079/2013/S Modely řízení MSP (2013-2015, doc. Ing. L. Rolínek, Ph.D.)

GA JU 019/2013/S Determinanty trhu bioprodukce (Jihočeský kraj) (2013-2015, Ing. H. Doležalová, Ph.D.)

GA JU 039/2013/S Management lidských zdrojů malých a středních podniků (2013-2015, doc. Ing. D. Holátová, Ph.D.)

GA JU 029/2011/S Institucionální přístupy k regionálnímu rozvoji (2011-2013, doc. Ing. M. Jílek, Ph.D.)

GA JU 068/2010/S Procesní management a možnosti jeho zavedení v MSP (2010-2012, doc. Ing. L. Rolínek, Ph.D.)

GA JU 125/2012/S Municipální podniky – jejich význam pro region (2012, Ing. F. Petrách, Ph.D.)

GA JU 047/2011/S Zvýšení konkurenceschopnosti malých a středních podniků (2011, Ing. P. Dalíková) 

GA JU 020/2011/S Mobilita výrobních faktorů na regionální úrovni (2011, Ing. F. Petrách)

GA JU 073/08/H Využití metod fuzzy logiky v logistickém controllingu a benchmarkingu (2009, Ing. J. Smolová)

 

Odkaz na řešené interní grantové projekty EF (IGS soutěž)


Odkaz na vzdělávací projekty FRVŠ