Výzva AKTION Česká republika - Rakousko, spolupráce ve vědě a vzdělávání

AKTION
Česká republika - Rakousko, spolupráce ve vědě a vzdělávání

Program AKTION podporuje rozvoj dvoustranné spolupráce ve vědě a vzdělávání ve všech vědních oborech. Podporovány budou především projekty menšího rozsahu, které slouží k navázání nové spolupráce i rozvoji stávající, je do nich zapojen vědecký dorost, a které mají vyhlídky na pokračování z jiných finančních zdrojů (programů EU apod.).

Podpora je poskytována ve dvou kategoriích:

  • · individuální - stipendia na studijní a vědecké pobyty v druhé zemi a k účasti na letních jazykových a odborných školách
  • institucionální - podpora projektů spolupráce českých a rakouských vzdělávacích institucí terciárního sektoru

 

Termíny pro podávání projektů: 15. dubna, 15. září a 30. Listopadu (elektronicky i poštou - nejpozději s poštovním razítkem příslušného termínu). Interní termín oddělení Vědy a výzkumu EF:

4. dubna 2011

Pokyny pro podávání projektů:

  • Spolupracující instituce vypracují jeden společný návrh projektu a ve dvojím vyhotovení jej podají v kanceláři jednatelství AKTION v Praze - 1 x originál (prosíme nesešívat) + 1 x kopie (+1x kopie na oddělení VaV EF, včetně vyjádření tajemnice EF k financování) a zároveň elektronicky na adresu: aktion@dzs.cz (vlastní návrh s přílohami č. 1. - 4. v jednom souboru, přílohy č. 5. a 6. - životopisy a přehledy publikací pouze e-mailem). Doplňující informace sdělí jednatelství programu AKTION (tel.: 221 850 506 / 513, 602 169 216).
  • V návrhu projektu musí být srozumitelným způsobem uvedeny vlastní předpokládané finanční prostředky pro navrhované aktivity a jejich využití.
  • Neúplné, chybně vypracované či pozdě zaslané návrhy projektů nebudou řídícím grémiem AKTION posuzovány.
  • Podpora aktivit v rámci projektů spolupráce se zpětnou platností není možná, realizace projektů může být započata nejdříve 2 měsíce po termínu pro podání projektů.

Místo podání návrhů projektů:  DZS - AKTION, Na Poříčí 1035/4, 110 00 Praha 1

 

Více informací:

http://www.dzs.cz/index.php?a=view-project-folder&project_folder_id=189&