Doktorské studium

Doktorský studijní program Ekonomika a management, studijní obor Řízení a ekonomika podniku, se uskutečňuje ve smyslu § 47 zákona č. 111/1998 Sb. o vysokých školách.

Na Ekonomické fakultě JU je možné studovat doktorský studijní program Ekonomika  a management, který je akreditován do roku 2025.

Standardní doba studia jsou 4 roky. Doktorský studijní program je nabízen v prezenční a kombinované formě studia v českém a anglickém jazyce.

Cílem doktorského studijního programu Ekonomika a management je kvalitně připravit studenty pro jejich budoucí působení na pozicích akademických nebo vědecko-výzkumných pracovníků v oblasti ekonomiky a managementu a na manažerskou činnost v nejvyšších pozicích organizací v soukromého nebo veřejného sektoru.

Absolvent doktorského studijního programu je, na základě získaných znalostí a dovedností, schopen samostatně řešit výzkumné problémy z oblasti ekonomiky a managementu s využitím kritického  myšlení a metod vědecké práce s ohledem na etický kontext a s tím spojené souvislosti. Absolvent je schopný analyzovat, vyhodnocovat a projektovat systémy související s řízením a ekonomikou podniků a institucí s využitím pokročilých kvantitativních a kvalitativních metod business research. Řízení podniků chápe jako systém, který je determinován faktory vnějšího a vnitřního prostředí, které je schopný vymezit a poskytnout tak podklady pro rozhodování managementu. Při nastavování systémů řízení využívá soudobé teoretické poznatky z oblasti ekonomiky a managementu a rovněž i zohledňuje trendy ovlivňující prostředí podniků jako je Průmysl 4.0, procesní řízení, digitalizace, inovační podnikání, globalizace, transformace světové ekonomiky, principy udržitelnosti apod. Problémy řeší systémově a získané výsledky dokáže prezentovat před odbornou veřejností, a to i v anglickém jazyce. Je kompetentní samostatně získávat a řešit výzkumné a další projekty.

Absolvent má osvojeny hluboké znalosti z oblasti ekonomie, managementu, kvantitativních a kvalitativních metod, metodologie vědecké práce a v návaznosti na téma disertační práce rovněž i z oblasti ekonomiky, finančního řízení, marketingu, obchodu, stochastických modelů, managementu regionálního rozvoje a informačních systémů.

Standardní doba studia jsou 4 roky. Doktorský studijní program je nabízen v prezenční a kombinované formě studia v českém a anglickém jazyce.

Pro uchazeče k přijímacímu řízení do DSP pro AR 2021/2022 

  • Termín pro podání přihlášek je 31. května 2021


PRAVIDLA PRO PŘIJÍMACÍ ŘÍZENÍ DO AR 2021/2022 A NÁVRHY TÉMAT DISERTAČNÍCH PRACÍ

 

Pro studující


Formuláře: