Pluralismus v ekonomii

EF JU pořádá cyklus přednášek inspirovaný Mezinárodní studentskou výzvu pro pluralismus v ekonomii, kterou naše fakulta jako jediná instituce z ČR oficiálně podpořila. Mezinárodní studentská výzva apeluje na pluralismus v ekonomii ve třech okruzích:

 

1. Teorie – pluralita uvnitř ekonomického myšlení, doplnění dominující neoklasické ekonomie jinými paradigmaty.

2. Metodologie – pluralita ve výzkumných metodách, například používání kvalitativních metod vedle tradičních kvantitativních.

3. Interdisciplinarita – spolupráce mezi ekonomií a ostatními společenskými nebo humanitními vědami.

 

V každém semestru proběhnou 2-3 přednášky garantované některou z kateder EF JU. Přednášky jsou určené pro akademickou obec JU i širší veřejnost. Studenti EF JU, kteří se přednášek účastní, budou omluveni ze své výuky. V rámci přednášek bude kladen velký důraz na diskuzi s posluchači.

 

Aktivitu fakulty ocenil časopis Respekt další informace o ní přinesl Českobudějovický deník a univerzitní časopis Journal.

 

V případě jakýchkoli dotazů či komentářů se obraťte na koordinátora cyklu přednášek Pluralismus v ekonomii z Katedry regionálního managementu EF JU. 

 

 Nadcházející akce


V LS 2018 bude znovu otevřen předmět Pluralismus v ekonomickém myšlení.

 

Řízení účetních chyb a podvodů v návaznosti na důkazní funkci účetnictví při prokazování v daních

Ing. Matin Tuček, partner Moore Stephens

18. 12. 2017, 11:30–13:05, budova F, učebna F3, kampus Jihočeské univerzity

Seminář garantuje Katedra účetnictví a financí EF JU

Anotace Přednáška bude věnována rizikům při podnikání, prokazování v daních a vyhýbání se placení daní. Víte, proč digitalizace snižuje obchodní riziko, ale zvyšuje riziko daňové? Jak zabránit podvodům v DPH? Nebo jak jsou implementována pravidla EU do české daňové legislativy? Těmto a mnoha dalším otázkám bude přednáška věnována.

Pozvánka (*.pdf)

 

 

 Předchozí přednášky

 

Chudoba v Česku 

 

Mgr. Daniel Prokop, Fakulta sociálních věd Univerzity Karlovy

 

4. 12. 2017, 15:00-16:30, budova M, učebna M005, kampus Jihočeské univerzity

 

Seminář garantuje Katedra regionálního managementu EF JU

 

Anotace: Jak se měří chudoba? Proč Česko dopadá v žebříčcích míry chudoby tak dobře a čím mohou ukazatelé mást? Přednáška se zaměří na tyto a další otázky, např. na determinanty chudoby v Česku na straně vzdělání a regionálních rozdílů, vliv chudoby a jejích aspektů na děti a souvislost s postojovými orientacemi.

 

Pozvánka (*.pdf)


 

How Did We Get There? The Political, Economic and Religious Influences Resulting in a President Trump  

Cynthia Schmidt, J.D., Center for Law and Policy, University of Central Florida

9. 5. 2017, 13:15-15:00, budova F, učebna F3, kampus Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích

Seminář garantuje Katedra práva EF JU.

Anotace: The United States has never before had a president lacking government or military experience, and yet Donald Trump now leads both the U.S. government and military. President Trump is unlike any president the U.S. has ever had in many ways. What forces resulted in a President Trump? What led up to this politically, and economically? To what degree do American voters choose their candidate because of religious issues, or from influence by their ministers?  Was this an unusual set of circumstances or will the U.S. see something similar in years to come?

 

Pozvánka (*.pdf)


 

Naše společná přítomnost: Energie, ekonomika, environment a etika 

Sedmý ročník mezioborové konference otevřený všem kolegům, studentům i širší veřejnosti.

30. 3. 2017, 10:00-18:00, Aula Biologického centra AV ČR, kampus Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích
Pořádá Ekonomická fakulta Jihočeské univerzity v ČB, Ústav pro soudobé dějiny Akademie věd ČR, Centrum pro otázky životního prostředí a Filozofická fakulta Univerzity Karlovy.

Abstrakty, prezentace, program, fotogalerie zde.

 

Kvalitativní metody II. 

Celodenní seminář věnovaný kvalitativním metodám v socio-ekonomickém výzkumu.

1. 12. 2016, 10:00-18:00, budova F, učebna F2, kampus Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích

Pořádá Ekonomická fakulta Jihočeské univerzity, Český zemědělská univerzita a CzechRural.

Videozáznam, prezentace a užitečná literatura jsou dostupné na webu CzechRural.


Holistic management – Jak zlepšit výkon firem a zvýšit spokojenost zaměstnanců

Leoš Kubíček, BCF s.r.o.

30. 11. 2016, 13:15–14:50, Aula JU, Bobík

Seminář garantuje Katedra řízení EF JU

Anotace: Přednáška představí princip celostního řízení, který je postaven na vzájemné kombinaci systemického přístupu, neurolingivstického programování, Nashovy teorie her a rovnováhy, disipativních struktur, postupů Kaizen a dalších. Součástí přednášky bude i praktická ukázka tímto systémem optimalizované firemní struktury z konkrétních realizovaných projektů.

Pozvánka (*.pdf)

 

Ekonomie a udržitelnost 

Mgr. Lenka Brunclíková, Ph.D., Filozofická fakulta Západočeské univerzity v Plzni
Ing. Petra Taušl Procházková, Ph.D., Fakulta ekonomická Západočeské univerzity v Plzni
PhDr. Jan Vávra, Ph.D., Ekonomická fakulta Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích

14. 11. 2016, 11:00–13:00, budova F, místnost F4

Seminář garantuje Katedra regionálního managementu EF JU. Seminář probíhá v rámci projektu CRP 13+.

Anotace: Seminář věnovaný vztahu ekonomie a udržitelného rozvoje, na kterém tři přednášející představí různé aspekty současných problémů z pohledu ekonomie, sociologie a antropologie.
Pozvánka (*.pdf)


Jak jsme se stali kolonií?

doc. Ing. Ilona Švihlíková, Ph.D.

17. 5. 2016, 14:00–15:30, budova F, místnost F4

Seminář garantuje Katedra regionálního managementu EF JU

Anotace: Kam jsme za posledních pětadvacet let došli? V jaké „kondici“ se Česká republika dnes nachází? A především: Kam směřujeme? Přednáška odkazuje na stejnojmennou knihu analyzující ekonomickou transformaci v České republice v rámci prohlubující se globalizace.

www - pozvánka

 

Behaviorální ekonomie – Spekulativní obchodování a individuální chování obchodníků za přítomnosti akutního stresu

Ing. Mgr. Miroslav Zajíček, M.A., Ph.D., ředitel Laboratoře experimentální ekonomie Vysoké školy ekonomické v Praze

doc. RNDr. Tomáš Mrkvička, Ph.D., Katedra aplikované matematiky a informatiky EF JU

11. 5. 2016, 10:00 – 11:30, budova F, místnost F3

Seminář garantuje Katedra aplikované matematiky a informatiky EF JU

Anotace: Obchodování na trzích je velmi stresující záležitost, obchodníci jsou vystavení velké zátěži i přes veškeré své zkušenosti. Jejich chování navíc ovlivňuje ekonomiku skrze tvorbu cen. Je známo, že stres může významně ovlivňovat chování obchodníků, není ovšem zcela jasné, jakým způsobem ovlivňuje individuální spekulativní chování. Právě tím se téma přednášky zabývá a představuje výsledky výzkumu vlastních očekávání a sebedůvěry obchodníků v podmínkách laboratorního experimentu.

 www - pozvánka

Budějovické ekonomické dny

V rámci cyklu Pluralismus v ekonomii proběhly Budějovické ekonomické dny věnované sociálnímu podnikání.

Více informací zde

4. 4. 2016

Seminář garantuje Katedra regionálního managementu EF JU

 

Oběhová ekonomika: další bruselská regulace nebo systémová změna?

JUDr. Pavel Telička, poslanec Evropského parlamentu

doc. Ing. Eva Cudlínová, CSc., Katedra regionálního managementu EF JU

23. 3. 2016, 10:00–11:30, budova F, místnost F1

Seminář garantuje Katedra regionálního managementu EF JU

Anotace: Oběhová (cirkulární) ekonomika je novou koncepcí EU, zaměřenou na efektivní využití odpadu, což může pomoci ochraně životního prostředí a menší závislosti na dovozu surovin. Pavel Telička je zpravodajem pro oběhovou ekonomiku ve Výboru pro průmysl, výzkum a energetiku EP.

www - pozvánka

 

Vybrané aspekty aktivní služby pro veřejný sektor

Ing. Stanislav Simbartl, Odbor plánování lidských zdrojů, Sekce státního tajemníka Ministerstva obrany České republiky

Ing. Jaroslav Šetek, Ph.D., Katedra ekonomiky EF JU

3. 12. 2015, 12:30–14:00, děkanát EF JU, místnost 009

Přednášku garantuje Katedra ekonomiky EF JU

www - pozvánka

Anotace: Vedle narůstajících bezpečnostních rizik ozbrojeného konfliktu zápolí také veřejný sektor státu ve spolupráci s nestátním neziskovým s řadou závažných sociálních neduhů společnosti. Tato realita vede k zamyšlení vytvořit aktivní službu veřejného sektoru na bázi dobrovolnosti zahrnující službu ke státu vojensky organizovanou (zejména v armádě, popřípadě vybraných bezpečnostních sborech) a civilní (pro neziskový sektor veřejný – orgánů státní správy samosprávy a nestátních neziskových organizací).


Výzvy EU pro 21. století

JUDr. Jiří Pospíšil, Ph.D., poslanec Evropského parlamentu

30. 11. 2015, 10:00 – 11:30, Aula Bobík

Přednášku garantuje Katedra práva EF JU

www - pozvánka

Realizace přednášek cyklu "Pluralismus v ekonomii" a předmětu "Pluralismus v ekonomickém myšlení" byla podpořena těmito zdroji: Projekt Inovace studijních programů na EF JU v rámci Institucionálního plánu 2016-2018 JU v ČB; Projekt CRP 13+ Podpora vzdělávání doktorandů a kariérního růstu post-doktorandů, 2016; rozpočet EF JU.

 

MENU