Strukturální politika EU a rozvoj venkova (Ing.)

Studijní program: Ekonomika a management
Studijní obor: Strukturální politika EU a rozvoj venkova

 

Základní charakteristika studijního oboruNavazující magisterský studijní obor Strukturální politika EU a rozvoj venkova (SPEU) byl poprvé akreditován v prezenční formě v roce 2005. Zájem studentů o tento obor vedl k akreditaci kombinované formy studia v roce 2011. Navazující magisterský obor SPEU reaguje svým obsahem na současné trendy Evropské unie, které zdůrazňují význam regionální politiky a sociálně ekonomických procesů, které tvoří předpoklady pro rozvoj regionů.


V rámci tohoto oboru se zhodnotí a prohloubí znalosti studentů z bakalářského studia ekonomického zaměření. Úzká návaznost je především na obor Strukturální politika EU pro veřejnou správu (SPVS), který byl na EF JU reakreditován v roce 2013. Problematika EU není sice v názvech povinných předmětů explicitně deklarována, ale odborný obsah mnoha předmětů se dotýká i problematiky EU. Jedná se o následující předměty: Projektování venkovské krajiny, Regionální management II, Regionální projektování, Politologie venkova. Vzhledem ke globalizaci světa i problémům regionů a regionálního managementu, je třeba chápat region v širších sociálně ekonomických i environmentálních souvislostech. Kromě klíčových předmětů, jakými jsou Politologie venkova, Regionální projektování nebo Regionální management, obsahuje tento obor i předměty jako jsou Rurální sociologie a krajina a Environmentální ekonomika.


Obor Strukturální politika EU a rozvoj venkova obsahuje vědecký základ předmětů shodný s magisterskými obory na EF - jedná se především o makro a mikro ekonomii, management a statistické metody. Specifickými předměty, které jsou zaměřeny na region z hlediska prostoru, jsou Projektování venkovské krajiny, Pozemkové úpravy a Geografické informační systémy.
Řízení regionu se věnuje regionální management obsažený ve výuce předmětů Regionální management I a II, Regionální projektování a Politologie venkova. Pro podporu analytického myšlení byl zařazen nový předmět Sociologie a metodologie ve vědecké práci.

 

Základní profil absolventa oboru Strukturální politika EU a rozvoj venkova je následující:
Znalosti: Absolvent bude rozumět struktuře, předpokladům a formám využití strukturálních fondů, to znamená znát kritéria podmiňující čerpání finančních prostředků a zvláště tvorbu rozvojových projektů včetně finančních plánů, provádět monitorování, hodnocení a kontrolu účinnosti prostředků vložených do rozvoje regionů. Bude rozumět systému veřejné správy a jejímu fungování.
Schopnosti a dovednosti: Absolvent oboru Strukturální politika EU a rozvoj venkova bude schopen analyzovat sociálně-ekonomické procesy v regionech za účelem stanovení cílů, priorit a opatření pro jejich další rozvoj. Absolvent k řešení problémů využije znalostí ze souvisejících předmětů sociálně a environmentálně zaměřených, což mu umožní řešit problémy komplexně a v širších souvislostech.
Uplatnění: Absolvent oboru Strukturální politika EU a rozvoj venkova by měl vyhovět současné poptávce po odbornících, kteří ovládají principy strukturální politiky EU a jsou schopni zajistit její uplatnění v podmínkách ČR. Absolvent oboru najde uplatnění v pozicích, jako jsou manažer projektu, specialista Regionální rady, metodik samosprávy rozvoje regionu, specialista samosprávy rozvoje regionu, referent specialista - analytik rozvoje územní veřejné správy, referent specialista koordinace a usměrňování výkonu územní veřejné správy, referent specialista reformy regulace apod.

 Obor lze studovat v prezenční i kombinované formě studia.

 

Přijímací zkoušky:

testy z Ekonomie a  z Regionálního projektování a managementu.

 

studijní plány:

 

 

Státní závěrečná zkouška:

Student musí obhájit diplomovou práci a složit státní závěrečnou zkoušku z předmětů:

  • Ekonomie (zahrnuje předměty: Mikroekonomie II, Makroekonomie II);
  • Projektování venkovské krajiny (zahrnuje předměty: Pozemkové úpravy, Projektování venkovské krajiny);
  • Regionální management (zahrnuje předměty: Regionální management II, Regionální projektování);

 

povinně volitelný předmět – zvolit 1 předmět z:

  • Management (zahrnuje předměty: Procesní management, Strategický management);
  • Venkov v environmentálních souvislostech (zahrnuje předměty: Environmentální ekonomika, Environmentální souvislosti znalostní ekonomiky)