Řízení a ekonomika podniku (Ing.)

Studijní program: Ekonomika a management
Studijní obor: Řízení a ekonomika podniku

 

Základní charakteristika studijního oboru:

Studijní obor Řízení a ekonomika podniku (ŘEP) navazujícího magisterského studijního programu Ekonomika a management prohlubuje dosažené znalosti v oblastech řízení a ekonomiky podniku získané v rámci studia bakalářského studijního oboru Řízení a ekonomika podniku na EF JU nebo příbuzných oborů.


Stávající navazující magisterský studijní obor pro prezenční studium, který byl akreditován v roce 2009, prokázal svoji potřebu a důležitost, o čemž svědčí každoroční velký zájem studentů o tento obor. Z toho důvodu studijní plán zůstává v podstatě stejný a navrhované změny mají profil absolventa více přiblížit potřebám současných zaměstnavatelů.


V základním pilíři studia studenti získají, prohloubí a rozšíří svoje znalosti v oblasti managementu s posílením orientace na strategický a procesní management, prohloubí svoje znalosti v oblasti makroekonomie, mikroekonomie, manažerské ekonomiky a účetního auditu.

Součástí jejich znalostí bude i oblast statistických metod v ekonomii, rozhodovací modely, tvorba podnikových informačních systémů, řízení kvality a řízení podnikových změn, etika v podnikání a podniková kultura.


Dalším pilířem studia je oblast širších znalostí a dovedností, které jsou nezbytné pro úspěšné vedení a řízení podniků a organizací. Tyto znalosti se týkají např. oblasti práva v podnikání, orientace v legislativě Evropské unie, regionálního projektování, mezinárodního marketingu a manažerské komunikace. Dále jde o znalosti a dovednosti týkající se vnitřního řízení podniku - např. projektování investic, řízení dodavatelského řetězce. Studenti si dále rozšíří dovednosti manažerských technik při vedení týmů, dovednosti komunikace v podnikové sféře i komunikace s veřejností. Součástí profilu studenta je i pochopení nutnosti osobního rozvoje manažera a potřeby etického chování.

 

Třetí pilíř studia poskytuje studentům prostor pro rozvoj dalších odborných a jazykových znalostí. Studenti mají možnost rozšířit si znalosti obchodní angličtiny, obchodní korespondence a komunikace v německém jazyce na témata z ekonomické oblasti, a to za podpory rodilých mluvčích. Studium jazyků je možné zakončit získáním certifikátů z anglického a německého jazyka. A dále vybrané odborné předměty jsou nabízeny ke studiu v anglickém jazyce.

 

Pro studenty jsou v rámci výuky pořádány exkurze do spolupracujících podniků a zkušenosti manažerské praxe jsou jim předávány na setkání s odborníky i v rámci vybraných přednášek a seminářů.


Studijní plán umožňuje studentům v průběhu studia výjezdy do zahraničí, stáže a praxe na zahraničních vysokých školách v letním semestru prvního ročníku. Studijní plán je koncipován tak, že do tohoto semestru je zařazen pouze jeden státnicový předmět. Obor lze studovat v prezenční i kombinované formě.

 

Přijímací zkoušky:

testy z předmětů Řízení podniku a Ekonomie.

 

studijní plán: 

 

Státní závěrečná zkouška:

Student musí obhájit diplomovou práci a složit státní závěrečnou zkoušku z předmětů:

  • Řízení podniku  II (zahrnuje předměty: Strategický management, Procesní management, Management II);
  • Ekonomie (zahrnuje předměty: Makroekonomie II, Mikroekonomie II).

 

povinně volitelné předměty SZZ – zvolit 1 předmět:

  • Řízení změn (zahrnuje předměty: Řízení kvality, Řízení změn);
  • Kvantitativní metody v ekonomii (zahrnuje předměty: Statistické metody v ekonomii, Rozhodovací modely);