Ekonomická informatika (Ing.)


Studijní program: Systémové inženýrství a informatika
Studijní obor: Ekonomická informatika


Základní charakteristika studijního oboru:

V navazujícím magisterském studijním oboru Ekonomická informatika si studenti rozvinou a prohloubí znalosti a dovednosti získané na bakalářském stupni tohoto oboru. Studenti absolvují povinný teoretický základ jak v oblasti informatických předmětů, tak i ekonomie a managementu, zejména v oblasti pokročilého využití informatiky, podnikové ekonomiky a řízení a matematicko-statistických metod.

 

Na povinné předměty navazují ve studijním plánu povinně volitelné a výběrové předměty. Studenti si mohou volit tyto předměty dle jejich zájmu a zejména dle zaměření jejich diplomové práce. Mohou se hlouběji zaměřit zejména na oblast informačních systémů (řízení informačních systémů, práce s databázemi, návrh a analýza informačních systémů v návaznosti na podnikatelské prostředí, návrh a vývoj systémů včetně webových technologií), na oblast sběru a analýzy dat (statistické vyhodnocení dat s využitím vhodného softwaru, demografické metody a analýzy, optimalizační metody, rozhodovací procesy) a na oblast zabývající se zejména rozhodováním v ekonomickém prostředí podnikatelských subjektů s využitím informačních systémů.

 

Ve většině předmětů je rozvíjen abstraktní způsob myšlení a důraz je kladen na samostatný a tvůrčí přístup ke studiu. Důležité místo ve studijním plánu zaujímá výuka anglického jazyka. Proto je také částí přijímací zkoušky do magisterského studia ověření znalostí anglického jazyka. Řada navrhovaných předmětů bude postupně nabízena jak v české, tak i v anglické mutaci.

 

Absolvent oboru zvládne základní teoretické problémy konkrétních ekonomicko-informatických úloh, bude schopen provést jejich analýzu a následně navrhnout řešení ve formě vhodné informační strategie, optimalizace podnikových procesů, ve formě návrhu informatické služby, návrhu aplikační a technologické architektury IS, návrhu vhodné matematické, statistické či jiné výpočetní metody.

 

Znalosti a dovednosti, které absolvent získá studiem v tomto studijním oboru, jsou klíčové pro různé pracovní pozice v oblasti podnikové informatiky, ve kterých jsou kromě základního ekonomického vzdělání vyžadovány též specializované vědomosti a schopnosti v oblastech informačních systémů, sběru a analýzy dat. Tyto průřezové dovednosti a znalosti se dnes stávají pro podnikatelské subjekty zásadními pro jejich úspěšné fungování na trhu.

 

Absolventi se uplatní na různých pozicích v oblasti podnikové informatiky firem působících v nejrůznějších odvětvích, v informačních odděleních průmyslových organizací, obchodních organizací, organizací z oblasti finančnictví a dalších včetně státních organizací a firem zabývajících se dodávkami informačních systémů. Jedná se zejména o pozice zaměřené na analýzu a zpracování dat a informací, o analytické, konzultantské a obchodní pozice zaměřené na dodávku, tvorbu, zavádění, efektivní využití a rozvoj informačních a komunikačních technologií a informačních systémů nejrůznějšího druhu v organizacích. Pro tyto profese jsou absolventi vybaveni jak teoretickými průřezovými znalostmi a dovednostmi, tak i základními praktickými zkušenostmi, které získají mimo jiné i díky široké spolupráci Ekonomické fakulty s významnými regionálními firmami a účastí jejich odborníků ve výuce v řadě předmětů tohoto oboru.

 

Přijímací zkoušky:

Testy z předmětů Informační systémy, Anglický jazyk

 

studijní plány:

 

Státní závěrečná zkouška:

Student musí obhájit diplomovou práci a složit státní závěrečnou zkoušku z těchto předmětů:

  • Informační systémy (zahrnuje předměty: Podnikové informační systémy II, Informační a znalostní systémy, Strategie a řízení informačních systémů) 
  • Kvantitativní metody v ekonomii (zahrnuje předměty: Statistické metody v ekonomii, Rozhodovací modely II)

 

    předměty státní závěrečné zkoušky povinně volitelné (volba jeden předmět):

    • Řízení podniku (zahrnuje předměty: Procesní management, Řízení změn)
    • Manažerská ekonomika (zahrnuje předměty: Manažerská ekonomika, Projektování investic)