Strukturální politika EU pro veřejnou správu (Bc.)

Studijní program: Hospodářská politika a správa

Studijní obor: Strukturální politika EU pro veřejnou správu


Základní charakteristika studijního oboru:

Bakalářský studijní obor Strukturální politika EU pro veřejnou správu poskytuje ucelené znalosti řízení organizací, institucí a jejich ekonomiky ve veřejných službách a státní správě. V rámci studia budou studentům zprostředkovány poznatky z předmětů zahrnujících základy ústavního práva, organizace veřejné správy, socioekonomickou a správní geografii, regionální analýzu a územní plánování, regionální a municipální ekonomiku, regionální politiku a projektování regionálního rozvoje a v neposlední řadě sociologii a politologii. Bakalářské studium připravuje teoreticky a metodologicky posluchače na budoucí praxi ve veřejné správě a souvisejících oborech (organizace a společnosti zabývající se problematikou veřejné správy).


Bakalářské studium na vysoké škole převážně ekonomického zaměření je rozšiřováno o prostorovou, sociální a správní dimenzi a představuje vhodné základy pro strukturování výuky na navazujícím stupni. Bakalářské studium je koncipováno tak, aby profil absolventa zahrnoval jeho schopnost na odborné úrovni zpracovávat koncepční a strategické dokumenty a podílet se na modernizaci fungování správních orgánů a další profesionalizaci jejich pracovníků. Znalosti z oboru správní a regionální problematiky připraví absolventa na kompetentní rozhodování v konkrétních situacích, které sféra regionálního rozvoje, politiky a správy v území přináší.


Bakalářský studijní obor Strukturální politika EU pro veřejnou správu je nabízen jak v prezenční, tak i v kombinované formě studia – v návaznosti na potřeby kvalifikace pracovníků státní a územní veřejné správy na krajské, městské či obecní úrovni. Cílem bakalářského studia Strukturální politika EU pro veřejnou správu je profesně připravit posluchače k odborné analýze a řešení konkrétních problémů regionálního rozvoje a veřejné správy. Absolvent tohoto studia by měl být odborníkem, který se dovede orientovat v evropské politice (finančních nástrojích a legislativě), především při její praktické aplikaci v regionální politice zaměřené na udržitelnost rozvoje regionu. Absolventi budou schopni nejen aplikovat základy veřejných politik využívajících nástroje a zdroje EU, ale také provádět jejich kritické hodnocení v širších sociálně ekonomických souvislostech, s přihlédnutím k životnímu prostředí jako faktoru rozvoje regionu. Studijní obor připravuje absolventy schopné samostatného rozhodování, s dostatečnou znalostí teoretického i aplikovaného základu ekonomických disciplín, s aktuálními oborovými znalostmi z legislativy veřejné správy a jejího fungování, a s profesními dovednostmi, zejména z oblasti monitoringu, kontroly, fungování platebních agentur, poradenství, evaluace. Dvě možné specializace v rámci bloku povinně volitelných předmětů profilují studenty jednak jako budoucí úředníky veřejné správy, jednak jako projektové pracovníky pro komerční sféru.

Absolventi se tudíž uplatní jako manažeři na středních úrovních řízení regionálních i národních institucí, územních samospráv, odborů veřejné správy a dále jako projektoví manažeři jak ve výše zmíněných institucích, tak v privátním sektoru. Absolventi oboru disponují znalostí anglického jazyka na úrovni B1, doloženou nezávislým testem certifikovaného pracoviště Britského centra JU.

 

studijní plán

 

Státní závěrečná zkouška:

Student musí obhájit bakalářskou práci (zadání ve druhém roce studia) a složit státní závěrečnou zkoušku z předmětů:

  • Regionální ekonomika (zahrnuje předměty: Regionální ekonomika, Ekopolitika a ekonomika ŽP, Veřejná správa a regionální rozvoj),
  • Hospodářská politika a ekonomie (zahrnuje předměty: Hospodářská politika, Makroekonomie 1, Mikroekonomie 1)

 

Předměty SZZ povinně volitelné (volí se 1 předmět):

  • Management a marketing (zahrnuje předměty: Management, Marketing, Ekonomika podniku),
  • Podnikání v regionu (zahrnuje předměty: Malé a střední podnikání, Řízení služeb, Regionální management 1)