Obchodní podnikání (Bc.)

Studijní program: Ekonomika a management
Studijní obor: Obchodní podnikání

 

Základní charakteristika studijního oboru:

Studijní obor Obchodní podnikání zajišťuje studentům v povinné části studia znalosti všeobecného ekonomického a manažerského základu. Navazující předměty oborové specializace jsou zaměřeny na obchod a podnikatelské aktivity, aplikace marketingu a procesy v oblasti obchodních podniků, podniků služeb a podniků cestovního ruchu.


V bloku předmětů povinně volitelných si student doplňuje studijní zaměření podle svých zájmů a priorit. Skladba předmětů vychází z potřeb praxe. Důraz je kladen na aktivní formy studijního procesu, které vedou k získání praktických dovedností studentů na základě propojení teoretického vyučování s účastí odborníků z praxe, řešení případových studií, projektové výuce, interaktivnímu vzdělávání v simulovaném prostředí podniku a spolupráci se zahraničními studenty.

 

Studenti si na konci druhého semestru volí ze dvou specializací – Obchod a Cestovní ruch – zakončených specializační státní závěrečnou zkouškou.

 

V prvním ročníku se od studentů očekává osvojení si základních všeobecných ekonomických vědomostí, ve druhém ročníku je kladen důraz na prohloubení znalostí a dovedností ve vztahu k obchodu a cestovnímu ruchu a třetí ročník je orientován na specializaci, syntézu znalostí a praktické aplikace.

Studium uvedeného oboru je tříleté a lze ho studovat v prezenčním studiu i ve studiu kombinovaném.

 

Základní profil absolventa oboru Obchodní podnikání je následující:


Znalosti: Absolvent si v potřebné míře osvojí znalosti v oblastech podnikání, obchodu, cestovního ruchu, marketingu a managementu, ekonomie, ekonomiky a finančního řízení podniku, informačních systémů, statistiky a obchodního práva i dvou cizích jazyků. Orientuje se nejen v problematice podniků a jejich řízení, ale i v širším kontextu hospodářských a politických souvislostí s ohledem na ČR i zahraničí. Své znalosti si rozšíří, prohloubí a zpřesní volbou profesní specializace (Obchod, Cestovní ruch) a dalších volitelných předmětů dle svého zájmu.


Schopnosti a dovednosti: Studijní obor připravuje absolventy pro práci s informacemi, komunikaci a týmovou spolupráci na úrovni středního managementu podniků v odvětvích obchodu a cestovního ruchu. Absolvent oboru Obchodní podnikání je tedy schopen samostatně i v týmu řešit problémy, plánovat, racionálně se rozhodovat, aplikovat teoretické znalosti do praxe, komunikovat v mateřském i ve dvou světových jazycích (na úrovni B1) a kvalitativně i kvantitativně hodnotit informace. Další profesní dovednosti získají absolventi v oblastech aplikace marketingu, jednání se zákazníky, ekonomicky zaměřených výpočtů a hodnocení, manažerských technik, marketingového výzkumu i využití moderních informačních technologií.


Uplatnění: Absolventi bakalářského stupně studia oboru Obchodní podnikání mají předpoklady pro uplatnění zejména v provozních procesech obchodu, cestovního ruchu a marketingu. Jsou připraveni i na manažerskou funkci na pozici středního managementu a pro vykonávání samostatné odborné práce v oblastech marketingu, obchodu a cestovního ruchu. Typické pozice, které mohou absolventi zastávat, jsou juniorské pozice v managementu nadnárodních firem, manažerské a odborné pozice v rámci maloobchodu a velkoobchodu, internetových obchodů, obchodních oddělení výrobních firem, dopravních firem, hotelů, restaurací,  cestovních kanceláří a agentur, infocenter a destinačních managementů. Dále lze zmínit pozice odborníků v marketingu (marketingový výzkum, reklama, PR apod.) a samostatné podnikatele.

 

studijní plán:

 

Státní závěrečná zkouška:

Student musí obhájit bakalářskou práci a složit státní závěrečnou zkoušku z předmětů:

  • Ekonomie (zahrnuje předměty: Mikroekonomie I, Makroekonomie I);
  • Podniková ekonomika (zahrnuje předměty: Ekonomika podniku, Finance podniku);
  • Management a marketing (zahrnuje předměty: Management, Marketing, Marketingový výzkum);

 

povinně volitelný předmět dle studijního zaměření:

  • Cestovní ruch (zahrnuje předměty: Cestovní ruch I, Cestovní ruch II, Služby v cestovním ruchu I, Služby v cestovním ruchu II);
  • Obchod (zahrnuje předměty: Základy obchodu, Obchodní technologie a provoz, Řízení nákupu a prodeje, Vnější obchodní vztahy);