Finanční a pojistná matematika (Bc.)

Studijní program: Aplikovaná matematika
Studijní obor: Finanční a pojistná matematika


Základní charakteristika studijního oboru:

Bakalářský studijní obor Finanční a pojistná matematika (nabízený v prezenční i kombinované formě) zajišťuje studentům v povinné části studia znalosti všeobecného ekonomického, matematicko – statistického a informatického základu potřebného pro následující studium finanční a pojistné matematiky. Obor je určen pro studenty, kteří se zajímají o matematiku a její aplikaci v hospodářské a finanční sféře. Cílem oboru je seznámit studenty se základy finanční a pojistné matematiky a rovněž se základními matematickými a ekonomickými disciplínami, z nichž oba tyto obory vycházejí. V bloku předmětů povinně volitelných a výběrových si student doplňuje studijní zaměření podle svých zájmů a priorit. Skladba předmětů vychází z potřeb praxe. Důraz je kladen na aktivní formy studijního procesu, které vedou k získání praktických dovedností studentů v oblasti využití metod aplikované ekonomiky, financí a informatiky a práci s moderní výpočetní technikou v souladu s nejnovějšími trendy v této oblasti. Řada předmětů je nabízena jak v českém, tak v anglickém jazyce.


Cílem oboru je vychovat absolventy s rozšířenými znalostmi a především dovednostmi v oblasti ekonomiky, kteří se mohou okamžitě uplatnit ve sféře finančních a pojišťovacích aplikací (banky, pojišťovny, firmy zabývající se finančním poradenstvím, penzijní a investiční fondy apod.). Absolvent má rozvinuté abstraktní myšlení nezbytné k formulaci a řešení konkrétních problémů spojených s využitím výpočetní techniky ve finančním a pojišťovacím sektoru. Po ukončení studia je schopen pokračovat i v navazujícím magisterském studiu na různých vysokých školách nebo se uplatní v praxi ve sféře ekonomické, finanční či informatické.


Absolventi oboru disponují znalostí anglického jazyka na úrovni B1, doloženou nezávislým testem certifikovaného pracoviště Britského centra JU.

 

studijní plán:

 

 

Státní závěrečná zkouška:

 

Student musí obhájit bakalářskou práci (zadání ve druhém roce studia) a složit státní závěrečnou zkoušku z předmětů:

  • Ekonomie (zahrnuje předměty : Mikroekonomie 1, Makroekonomie 1)
  • Finanční a pojistná matematika (zahrnuje předměty: Finanční matematika, Pojistná matematika, Cenné papíry)

 

a jednoho volitelného předmětu

  • Finanční instituce a finanční trhy (zahrnuje předměty: Finanční systém a finanční instituce, Finanční trhy)
  • Finance podniku (zahrnuje předměty: Finance podniku I, Finanční analýza)
  • Analýza ekonomických dat a rozhodování (zahrnuje předměty: Statistické modelování a analýza časových řad, Rozhodovací modely, Ekonometrie)