Ekonomická informatika (Bc.)

Studijní program: Systémové inženýrství a informatika
Studijní obor: Ekonomická informatikaZákladní charakteristika studijního oboruStudijní obor Ekonomická informatika v bakalářském stupni studia je určen pro výchovu odborníků schopných navrhovat, realizovat a provozovat informační systémy v různých organizacích. Základem studia jsou informatické předměty, kde absolvent získá znalosti a dovednosti při navrhování a realizaci programových systémů. Dále zde získá praktické dovednosti související s využitím počítačové techniky a příslušného aplikačního software včetně např. databází a webových technologií. Důraz je přitom kladen na pochopení obecných principů informačních systémů.


Současný trh práce však vyžaduje informatiky se znalostmi a dovednostmi odpovídajícími aktuálním potřebám praxe nejen v oblasti informačních technologií, ale i v oblastech řízení, organizace, ekonomiky, obchodu a práva. Nedílnou součástí studia jsou proto předměty objasňující základní principy ekonomie, financí, účetnictví, obchodu, marketingu a managementu. Takto skloubené studium ekonomických a informatických předmětů vytváří dobré podmínky pro uplatnění absolventa v různých podnikatelských subjektech, společnostech a organizacích.

Absolvent získá znalosti, dovednosti a způsobilosti k výkonu profese v oblastech vývoje, tvorby, provozu a obchodu se zaměřením na využití informačních systémů a technologií (ICT). Může pracovat v různých organizacích v útvarech odpovědných za provoz a rozvoj svých informačních systémů a technologií, může se zaměřit na analýzu, navrhování, vývoj a správu podnikových aplikačních systémů včetně webových informačních systémů a aplikací, nebo se může zaměřit na oblast řízení ICT projektů, řízení ICT oddělení nebo obchodu s ICT produkty a službami. Po ukončení bakalářského studia může absolvent pokračovat ve studiu navazujícího magisterského studia na Ekonomické fakultě Jihočeské univerzity nebo se uplatní v praxi na různých pozicích (například jako analytik nebo konzultant v oblasti ICT, správce aplikačních systémů, programátor, vývojář webových aplikací, obchodní zástupce pro oblast ICT a další) v oblasti podnikové informatiky, informatiky různých státních organizací a organizací podnikajících v oblasti ICT.

Po ukončení bakalářského studia může absolvent pokračovat ve studiu navazujícího magisterského oboru Ekonomická informatika na Ekonomické fakultě Jihočeské univerzity.

Studium uvedeného oboru je tříleté a lze ho studovat v prezenčním studiu i ve studiu kombinovaném.

studijní plán: 

 

Státní závěrečná zkouška:

Student musí obhájit bakalářskou práci (zadání ve druhém roce studia) a složit státní závěrečnou zkoušku z předmětů:

  • Management a marketing (zahrnuje předměty: Management, Marketing a Ekonomika podniku)
  • Ekonomická informatika (zahrnuje předměty: Podnikové informační systémy I, Analýza a návrh IS I a II)

 

povinně volitelné předměty SZZ - volit 1 předmět:

  • Finance podniku (zahrnuje předměty: Finance podniku I, Finanční účetnictví I a Cenné papíry)
  • Informatika (zahrnuje předměty: Databázové systémy I, Informační a komunikační sítě, Základy softwarového inženýrství)