Strukturální politika EU a rozvoj venkova - navazující magisterské studium - Ing. - kombinovaná forma

Zahájení studia říjen 2019
Délka studia 2 semestry
Počet účastníků 20
Cena studia Kč 27 900,-

Bližší informace

Cíl oboru

Cílem programu celoživotního vzdělávání je umožnit studium prvního ročníku navazujícího magisterského studia oboru Strukturální politika EU a rozvoj venkova uchazečům, kteří nebyli přijati k řádnému studiu na EF JU a ostatním zájemcům.

Cílová skupina Všem zájemcům, kteří získali minimálně akademický titul bakalář (Bc.).
Náplň studia

Zimní semestr

Mikroekonomie II - Cílem předmětu je prohloubit znalosti základního kurzu mikroekonomie a poskytnout širší teoretické zázemí aplikovaným ekonomickým disciplínám. Velké, střední a malé firmy. Chování velkých korporací. Ekonomie rizika a nejistoty. Změny důchodů a jejich vliv na příjmově spotřební křivku. Změny cen a jejich vliv na cenově spotřební křivku. Efektivnost ve výrobě a Edgeworthův box-diagram. Hranice produkčních možností. Efektivnost ve spotřebě a Edgeworthův box-diagram. Efektivnost produkt-mixu a Edgeworthův box-diagram. Analýza celkové rovnováhy. Relativní ceny a efektivnost výrobních vztahů. Efektivnost a spravedlnost. Produkce a náklady v dlouhém období. Analýza firmy a odvětví v dlouhém období.

Statistika regionů - Cílem předmětu je osvojit si teoretické základy, podpůrný matematicko-statistický aparát, metodiku a praktické zvládnutí základních výpočtů pro (prostorovou) analýzu socioekonomických aktivit v regionu s pomocí GIS a volně dostupného specializovaného SW (GeoDa).

Politologie venkova - Hlavním cílem předmětu je seznámit studenty se základními politologickými pojmy a teoretickými přístupy k rozvoji zemědělství a venkova. Druhým cílem je zasadit tyto specifické otázky do kontextu politické transformace a evropské integrace. Zvláštní pozornost bude věnována lokálnímu politickému životu ve venkovských obcích.

Pozemkové úpravy - Historie a vývoj pozemkových úprav v ČR a v zahraničí. Pozemkové úpravy v soustavě ekonomických, technických a ekologických věd, základní terminologie. Pozemkové úpravy - nástroj obnovy venkova a krajiny. Jednoduché - zjednodušené a komplexní pozemkové úpravy - předmět, účel a cíl. Průběh řízení o pozemkových úpravách - svolání úvodního jednání, zaměření území a analýza současného stavu, soupis nároků a jejich odsouhlasení vlastníky, plán společných zařízení a jeho schválení sborem zástupců, návrh pozemkové úpravy a základní kritéria (výměra-cena-vzdálenost) pro návrh nového uspořádání pozemků, projednání a schválení vlastníky, vypracování nového mapového podkladu, zapsání nových vlastnických vztahů v KN, příprava k realizaci. Základní etapizace prací: programová etapa v rámci územně správní jednotky, přípravné a rozborové práce, návrhové práce a kompletace návrhu, vytýčení pozemků podle schváleného návrhu a mapové dílo. Závazný postup a náležitosti návrhu pozemkových úprav dle Vyhlášky č. 545/2002 Sb., a praktické příručky MZe ČR-ÚPÚ 2003 č.j. 40246/03-7170. Přímo dotčené a navazující zákony, vyhlášky a předpisy-internetová katedrová učebnice. Řízení a struktura pozemkových úřadů v ČR.

Povinně volitelné předměty:

Demografické metody a analýzy

Regionální management I

Řízení služeb B

Rozvoj venkova a lidské zdroje

 

Letní semestr

Makroekonomie II - Cílem předmětu je prohloubit znalosti základního kurzu makroekonomie a poskytnout širší teoretické zázemí aplikovaným ekonomickým disciplínám.

Přednášky: 1 - úvod, základní terminologie, Spotřeba a makroekonomická spotřební funkce. 2 - Makroekonomická rovnováha v dvou-, tří- a čtyřsektorovém modelu ekonomiky. 3 - Makroekonomická investiční funkce, křivka IS 4 - křivka LM5 - IS - LM analýza. 6 - Účinky fiskální a monetární politiky. 7 - Teorie životního cyklu a teorie permanentního důchodu. 8 - Investice do fixního kapitálu, do bytové výstavby a do zásob. 9 - Vyjadřování měnových kurzů, mobilita kapitálu v podmínkách pevných a pružných měnových kurzů. Modely spoření akcie, opce bez kupónové a kupónové dluhopisy.  AS-AD 10 - Dlouhodobý hospodářský růst a ekonomický rozvoj. 11 - Neoklasický model růstu, teorie endogenního růstu a ekonomie strany nabídky. 12 - Teorie držby peněz. Nabídka peněz. 13 - Náklady spojené s nezaměstnaností a inflací, rozpočtové deficity a inflace.

Projektování venkovské krajiny - Cílem tohoto předmětu je získat teoretické vědomosti o propojení přírodních, kulturních, sociálních a ekonomických složek krajiny v procesu plánování a rozvoje venkovského prostoru.

Přednášky:
1. Krajina jako předvědecký pojem - Západní tradice pojmu krajina, český kulturní konstrukt krajiny- holandská krajinomalba a neviditelná krajina v pozadí2. Kulturní kořeny pojmu krajina - hebrejské kořeny pojmu, asijská, australský konstrukt3. Krajina jako vědecký pojem, zakladatelská definice krajiny - H umboldtova zakladatelská definice a současná Evropská úmluva o krajině, krajinná ekologie a její deklarace mostu mezi "humanities" a "science"4. Krajina jako zkušenost a krajina jako objekt vědy - limity ekologie a sociologie ve zkoumání krajiny5. Koncept Landscape - Inscape - Humanscape - Ethnoscape, fotografie a Land-Art. 6. Typologie evropské krajiny sensu Meeus - terciární typologie - přístup k zemědělské krajině7. Evropské megatypy a krajiny ČR, ukázky, rozlišování, ohrožené megatypy. 8. Současné změny evropské krajiny, rurální versus urbánní kultury, moderní vymezení venkova9. Síly formující krajiny v ČR, historický přehled, mýty o krajině minulosti, smysl ekologické stability krajiny. 10. Jak ekonomicky ocenit krajinu? 11. Plánování a projekce rozvoje krajiny v kontextu regIonálního a strategického rozvoje ČR a regionů. 12. Cíle, výstupy krajinného plánování, dimenze a parametry venkovského prostoru v zemích EU se specifikací na ČR. 13. Metodické principy zpracování krajinného plánu jeho struktura a náležitosti (textová část, analytická a hodnotící část, návrhová část a část tabulková). 14. Postup zpracování krajinného plánu, věcné a časové etapy, jejich náplň a postup zpracování na lokální (základní) úrovni zpracování - katastrální území obce, mikroregionu.

Regionální management II - Cílem předmětu je vysvětlit pojmy související s regionálním managementem a analyzovat vztahy a nástroje řízení pro snižování meziregionálních rozdílů v ČR a v EU. Aplikace základů řízení a teorií řízení na regionální management. Nástroje řízení ke snižování meziregionálních rozdílů. Systémy hodnocení sociálně-ekonomických, přírodních, demografických a ostatních podmínek regionů. Metody řízení ovlivňující využívání zdrojového potenciálu regionů a budoucí využívání strukturálních fondů EU. Zásady regionální politiky v ČR. Legislativa vztahující se k regionálnímu managementu. Nástroje regionálního managementu pro snižování meziregionálních rozdílů v EU.

Sociologie a metodologie ve vědecké práci - Hlavním cílem předmětu je zajistit odpovídající úroveň kvalifikačních prací studentů používajících sociologická data, metody, otázky a vlastní empirické šetření. Sekundárním cílem je přiblížit studentům postupy vědecké práce.

Finance územní samosprávy - Získání teoretických vědomostí a praktických dovedností v oblasti fiskální decentralizace a financování potřeb územní samosprávy. Důraz je kladen na získání znalostí o financování územní samosprávy ČR.

Povinné předměty s volbou jazyka – volit vždy jeden předmět

International and EU Law

Mezinárodní unijní právo

 

Povinně volitelné předměty:

Geografické informační systémy 1

Metody zpracování informací II

Environ. souvislosti znalostní ekonomiky

Konkurenceschopnost a zaměstnanost v Evropě

Veřejná správa a regionální rozvoj

Přesný studijní plán jednotlivců pro 1. ročník, včetně povinně volitelných předmětů bude stanoven na zápisové schůzce, která se bude konat před zahájením studia. Účastnicí celoživotního vzdělávání jsou povinni zapsat si v 1. ročníku všechny povinné předměty.

Odborný garant

Odborným garantem je doc. Ing. Eva Cudlínová, CSc. Program organizačně garantuje CCV EF JU. Tutory jsou odborní pracovníci EF JU.

Organizační informace

Studium je organizováno jako jedna z forem celoživotního vzdělávání, zájemci o dlouhodobé studium tedy nejsou řádnými posluchači Ekonomické fakulty.

Doba trvání: 2 semestry.

Termín zahájení: říjen 2019 (termín bude upřesněn během září 2019).

Harmonogram výuky: přibližně 1x za 14 dní (pátek nebo sobota).

Počet účastníků: 20

Místo konání: Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích, Ekonomická fakulta, Studentská 13, 370 05  České Budějovice - areál učeben.

Termín podání přihlášky a zaplacení poplatku: do 2. 9. 2019.

Přijímací zkouška: nekoná se, o přijetí rozhoduje pořadí došlých přihlášek a zaplacení poplatku.

Vydávané osvědčení

Účastníci celoživotního vzdělávání, kteří úspěšně ukončí dlouhodobý studijní program (tj. získají minimálně 40 kreditů) a vážený studijní průměr všech úspěšně vykonaných zkoušek nepřesáhne stanovenou hodnotu danou Opatřením děkana pro daný akademický rok, mohou být následně přijati do 2. ročníku řádného studia daného oboru. V případě nesplnění těchto podmínek může být účastník celoživotního vzdělávání následně přijat k řádnému studiu na EF JU pouze v souladu s aktuálními podmínkami pro přijímací řízení, vyhlášenými vedením EF JU pro daný akademický rok.

Cena studia

Kč 27 900,- za oba semestry. Platba účastníka je participací na úhradě nákladů spojených se zajištěním studia.

Vložné zašlete, prosím, bezhotovostním převodem nebo složenkou typu A na účet Ekonomické fakulty Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích ČSOB 104725778/0300, konstantní symbol 308, variabilní symbol 6020212018, specifický symbol: Vaše datum narození ve formátu DD/MM/RRRR.

Kontaktní osoba - přihlášky a informace

Bc. Simona Pazderová
Budova Děkanátu EF JU - přízemí, kancelář 28
Tel.: +420 389 032 717
E-mail: pazder@ef.jcu.cz

Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích
Ekonomická fakulta
Studentská 787/13
370 05  České Budějovice

Zpět na výběr oborů.

Máte-li zájem, můžete si tlačítkem níže vytisknout přihlášku ke studiu (během této operace nejsou shromažďována žádná osobní data).