Česká společnost ekonomická (ČSE)

 

CSE_logo.jpg

Česká společnost ekonomická (ČSE) je občanským sdružením odborných pracovníků a příznivců oboru ekonomie. Hlavním posláním ČSE je napomáhat rozvoji a popularizaci ekonomie v České republice způsobem, který respektuje a podporuje pluralitu názorů a svébytný vývoj jednotlivých ekonomických směrů.

ČSE a Ekonomická fakulta JU v Českých Budějovicích

Ekonomická fakulta Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích se ztotožňuje s cíli ČSE se a stala jejím kolektivním členem v dubnu 2010.

Kontaktní osobou je doc. Ing. Milan Jílek, Ph.D., katedra účetnictví a financí EF (jilek@ef.jcu.cz).

V Českých Budějovicích působí také regionální pobočka ČSE.

http://www.cse.cz/cs/pobocky/ceske-budejovice/

Bližší informace o ČSE lze nalézt na stránkách http://www.cse.cz/

Společné aktivity EF JU a ČSE

Společné aktivity EF a ČSE lze nalézt pod tímto odkazem.

Více o činnosti ČSE

K dosažení svých cílů ČSE zejména pořádá přednášky a semináře, organizuje soutěže mladých ekonomů a vydává publikace s ekonomickým obsahem. Jednou za dva roky pořádá bianuální konferenci, která se v ročním intervalu střídá s pořádáním valného shromáždění.

ČSE uděluje Cenu za dlouhodobý přínos k rozvoji českého ekonomického učení, Cenu Mladý ekonom roku a Cenu Karla Engliše.

Cena ČSE za dlouhodobý přínos k rozvoji českého ekonomického učení

ČSE příležitostně uděluje cenu ČSE za dlouhodobý přínos k rozvoji českého ekonomického učení. Cenu uděluje příležitostně představenstvo ČSE na základě návrhu členů představenstva vynikajícím představitelům české ekonomické vědy. Nositeli ceny se mohou stát ekonomové dlouhodobě působící v ČR a zahraniční ekonomové českého původu.

Ocenění dosud získali:

Prof. RNDr. Jiří Hlaváček, CSc. za významný příspěvek k rozvoji mikroekonomické teorie centrálně plánované ekonomiky a později zobecněné mikroekonomické teorie „nestandardních“ jevů, která umožňuje netradiční pohled na averzi k riziku, altruismus, sounáležitost, zánik firem a další jevy (2010).

Prof. Ing. Milan SOJKA, CSc. za dlouholetou aktivitu pedagogickou, publikační, organizační a vědeckou zejména v oboru dějin ekonomických teorií a dějin českého ekonomického myšlení (2008)

Prof. Jan KMENTA, Ph.D. za významný příspěvek k rozvoji ekonometrie (2007)

Prof. Ing. Karel KOUBA, DrSc. za významný příspěvek k analýze systémových změn ekonomiky a ekonomických reforem (2006)

Prof. JUDr. Františku VENCOVSKÝ za významný příspěvek k rozvoji české měnové teorie a politiky a za přínos v oblasti dějin české měnové teorie, měnové politiky a bankovnictví (2004)

http://www.cse.cz/cs/souteze-ceny/cena-za-dlouhodoby-prinos/

Cena Mladý ekonom roku a Cena Karla Engliše

Ocenění Mladý ekonom roku a Cena Karla Engliše je prestižní soutěží, která je každoročně pořádana již od roku 1994. Jejím primárním cílem je podpora mladých talentů v oblasti ekonomie. Původní ekonomické stati jsou posuzovány komisí expertů z řad představenstva ČSE zahrnující jak renomované české akademiky, tak ekonomy působící ve státní i soukromé sféře.

http://www.cse.cz/cs/souteze-ceny/mlady-ekonom/

Bienální konference ČSE

Pořádání konferencí s dvouletou periodicitou je jednou z klíčových aktivit ČSE. Svým rozsahem a pojetím se jedná v České republice o unikátní akci. Tyto konference dávají příležitost členům i nečlenům ČSE seznámit se s aktuálním vývojem ekonomie ve světě i na českém území, prezentovat výsledky vlastní práce a setkat se s kolegy při neformálních rozhovorech.

Konference se zpravidla skládá z plenárního zasedání s vystoupením hlavního řečníka a  jednání v sekcích. Součástí konference je vyhlášení výsledků soutěží Mladý ekonom roku a Cena Karla Engliše, jakož i vyhlášení Ceny ČSE za dlouhodobý přínos k rozvoji českého ekonomického myšlení. Od roku 2006 je konference pořádána jako mezinárodní s neustále narůstající vahou anglického jazyka v programu konference.

 

Historie ČSE

ČSE odvozuje svou existenci od České společnosti národohospodářské, založené roku 1896 a fungující do konce 30. let 20. století, která byla první organizací ekonomů na našem území. Na začátku 60. let vznikla Československá společnost ekonomická, jejíž činnost byla po faktickém utlumení v době normalizace obnovena na počátku 90. let. Její pokračovatelkou je od roku 1993 Česká společnost ekonomická.

Členství v ČSE

Individuálním členem ČSE se může stát osoba starší 18 let, která postoupí vyplněnou členskou přihlášku představenstvu, které rozhoduje o přijetí. Kolektivním členem ČSE se může stát právnická osoba, která finančně, materiálně nebo jiným způsobem podporuje ČSE a souhlasí s jejími cíli.