Speciální seminář k fin. účetnictví

Zkratka předmětu KUF/SSFU
Název předmětu Speciální seminář k fin. účetnictví
Akademický rok 2019/2020
Pracoviště / Zkratka KUF/SSFU
Název Speciální seminář k finančnímu účetnictví
Akreditováno/Kredity Ano/1
Rozsah hodin Seminář 6 HOD/SEM
Vyučovací jazyk
Nahrazovaný předmět
Vyloučené předměty
Podmiňující
Způsob zakončení Zápočet
Forma zakončení Kombinovaná
Zápočet před zkouškou Ne
Vyučovaný semestr Letní
Cíle předmětu (anotace)

Cílem předmětu je ke konci bakalářského studia aktualizovat vybrané tematické celky formou 3 seminářů. V širším kontextu dále poukázat na postavení a roli účetnictví, shrnout a systematizovat důležité vazby účetnictví jako základu informací pro další související disciplíny jako jsou např. daně, controllingu, podnikové finance, apod.

Požadavky na studenta

Požadavky k zápočtu:
- aktivní účast na cvičeních (1 možná absence)
- úspěšné absolvování zápočtového testu - limit úspěšnosti 60%, příp. možná oprava

Obsah

Rámcové body seminářů:
1. Postavení, role a požadavky na účetnictví ve vazbě na profil absolventa bakalářského studia.
2. Potřeby praxe na znalosti a dovednosti absolventa bakalářského studia.
3. Vybrané oblasti finančního účetnictví, vč. jejich aktualizace a příp. daňových souvislostí. Oblasti budou vybrány na základě aktuálního stavu a zkušeností přednášejících, zejm. externích odborníků z řad privátního či veřejného sektoru. V případě, že vyvstanou během semináře další náměty k diskusi, bude situace řešena v následujících seminářích.

Předpoklady - další informace k podmíněnosti studia předmětu

Získané způsobilosti

Garanti a vyučující
  • Garanti: doc. Ing. Jindřiška Kouřilová, CSc.
Literatura
  • České účetní standardy.
  • RYNEŠ, P. Podvojné účetnictví a účetní závěrka: průvodce podvojným účetnictvím k 1. 1. 2019. Olomouc: ANAG, 2019.
  • Sbírka souvztažností.
  • Mullerová, L, Vomáčková,, H., Dvořáková, D. Účetní předpisy pro podnikatele. ASPI, Praha 2008, 2008.
  • Sládková, Eva; Strouhal, Jiří. Účetnictví - výkaznictví podle českých účetních předpisů. 2. aktualizované vydání. Praha : Institut certifikace účetních, a.s., 2018. ISBN 978-80-87985-17-5.
  • Vyhláška MF 500/2002 Sb., ve znění pozdějších předpisů.
  • Zákon č. 563/1991 Sb. o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů.
  • Pilařová Ivana. Účetní a daňové případy řešené v s.r.o. Wolters Kluwer, 2018.
  • Líbal, Tomáš. Účetnictví : principy a techniky. 5. aktualizované vydání. Praha : Institut certifikace účetních, a.s., 2018. ISBN 978-80-87985-15-1.
Vyučovací metody

Monologická (výklad, přednáška, instruktáž)

Hodnotící metody

Seminární práce

Stáhnout jako PDF