Základy účetnictví

Zkratka předmětu KUF/QZUC
Název předmětu Základy účetnictví
Akademický rok 2019/2020
Pracoviště / Zkratka KUF/QZUC
Název Základy účetnictví
Akreditováno/Kredity Ano/5
Rozsah hodin Přednáška 8 HOD/SEM
Vyučovací jazyk čeština
Nahrazovaný předmět KUF/ZUC
Vyloučené předměty
Podmiňující
Způsob zakončení Zkouška
Forma zakončení Kombinovaná
Zápočet před zkouškou Ano
Vyučovaný semestr ZimníLetní
Cíle předmětu (anotace)

Cílem předmětu je seznámit studenty se základními účetními metodami a postupy. Důraz je kladen především na správné vymezení aktiv a pasiv, nákladů a výnosů, pochopení principu podvojnosti a souvztažnosti, pochopení podstaty účetnictví, poznat dopady účetních operací do reálných situací a sestavit účetní uzávěrku včetně dalších souvisejících operací.

Požadavky na studenta

Požadavky k zápočtu:
- aktivní účast na cvičeních (min. 80% účast)
- zapsání do MOODLU do kurzu KUF/ZUC/QZUC/ZU/CZU ZS2019/LS2020 do tří týdnů od začátku semestru:
http://moodle.ef.jcu.cz/course/view.php?id=500
- úspěšné absolvování 2 zápočtových testů v průběhu semestru (min. 70% úspěšnost z každého testu, možnost opravného testu)

Požadavky ke zkoušce:
- prokázání teoretických i praktických znalostí písemnou a ústní zkouškou

Váhy při hodnocení:
Zápočtový test 50 %, zkouška 50%.


Obsah

Přednášky pro ekonomické obory:
1. Úvod do účetnictví. Majetek podniku a jeho zdroje.
2. Podstata, význam a funkce účetnictví, účetní zásady, právní úprava účetnictví.
3. Rozvaha, aktiva a pasiva.
4. Nástroje průkaznosti účetnictví, účetní doklady, účetní knihy, inventarizace majetku a závazků.
5. Účtování peněžních prostředků - pokladna, bankovní účty, bankovní úvěry, ceniny, peníze na cestě.
6. Zúčtovací vztahy. Daňová soustava a účetnictví, přímé a nepřímé daně.
7. Dlouhodobý majetek - vymezení, členění, oceňování a pořizování dlouhodobého majetku.
8. Dlouhodobý majetek - odpisování - účetní a daňové odpisy, vyřazování dlouhodobého majetku.
9. Zásoby - vymezení, rozdělení, oceňování, pořizování, způsoby účtování.
10. Zaměstnanci, mzdy, zdravotní a sociální pojištění, daň z příjmů zaměstnanců.
11. Náklady a výnosy - členění, zásady účtování.
12. Účetní uzávěrka a účetní výkazy - přípravné operace, kontrola a uzavírání účetních knih, sestavování účetních výkazů.
13. Výsledek hospodaření - struktura a rozdělení, daň z příjmů PO.
14. Daňová evidence.

Cvičení:
Tématické okruhy cvičení korespondují s tématickými okruhy přednášek a jsou zaměřeny na praktické zvládnutí a procvičení jednotlivých okruhů přednášek.

Odkaz na IS MOODLE:
http://moodle.ef.jcu.cz/course/view.php?id=500

Přednášky: zemědělské a zdravotní obory
1. Z historie. Význam, funkce, zásady účetnictví. Předmět a metoda účetnictví. Druhy účetnictví.
2. Bilanční princip. Majetek podniku a jeho zdroje. Rozvaha, aktiva a pasiva. Výsledovka. Inventarizace.
3. Úvod do daňové problematiky. Daňový systém. Zásady vedení daňové evidence.
4. Úvod do účetnictví. Výkazy, doklady, účty. Účetní osnova a rozvrh. Knihy, zápisy. podvojnost, souvztažnost.
5. Základy účtování peněžních prostředků. Pokladna. Bankovní účty. Platební styk, Úvěry.
6. Náklady a výnosy, jejich dělení, struktura a daňová účinnost.
7. zúčtovací vztahy, dodavatelsko odběratelské vztahy. Mzdy, instituce. Daně. Časové rozlišení. Pohledávky po lhůtě splatnosti.
8. Dlouhodobý majetek. způsoby evidence, pořízení, odepisování a vyřazování, specifika oboru (zemědělství, rybářství).
9. Zásoby nakoupené a vlastní, způsoby pořízení, A a B evidence, škody, opravné položky. Specifika oboru.
10. Vlastní a cizí kapitál, struktura. Dotace a rezervy.
11. Inventarizace jako základ kontroly.
12. Účetní uzávěrka a závěrka, výsledek hospodaření, propočet daně z příjmu. Obchodní společnosti.
13. hlavní účetní výkazy, jejich vypovídací schopnost ve vztahu k řízení podniku.
14. Význam FADN, mezinárodní harmonizace účetnictví. Účetnictví neziskových organizací.(dle oboru).

Předpoklady - další informace k podmíněnosti studia předmětu

Získané způsobilosti

Studenti znají základní principy účetnictví a účetní metody v podmínkách české legislativy a jsou schopni účtovat základní účetní operace.

Garanti a vyučující
  • Garanti: Ing. Miroslava Vlčková, Ph.D.
  • Přednášející: Ing. Zita Drábková, Ph.D., MBA., Ing. Hana Hlaváčková, doc. Ing. Jindřiška Kouřilová, CSc., Ing. Jaroslav Svoboda, Ph.D., Ing. Marie Vejsadová Dryjová, Ph.D., Ing. Miroslava Vlčková, Ph.D.
Literatura
  • Chalupa, R., Kadlec, J., Plátová, J. a kol. (2018). Abeceda účetnictví pro podnikatele 2018. Olomouc: Anag.
  • České účetní standardy pro podnikatele.
  • Vyhláška č. 500/2002 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění.
  • Vlčková, M., Svoboda, J. (2017). Základy účetnictví. Cvičení. Jihočeská univerzita v Č. Budějovicích, Ekonomická fakulta.
  • Zákon č. 563/1991 Sb., o účetnictví.
  • The Association of Chartered Certified Accountants. (2016). Paper F3 - FIA Diploma in accounting and business. Financial accounting. Complete text. Wokingham: Kaplan Publishing UK.
  • Jindrák, J. (2017). Sbírka souvztažností k účtům směrné účtové osnovy. Olomouc: ANAG.
  • Rybová, J., Kouřilová, J. (2017). Základy účetnictví s daňovou problematikou pro zemědělské a podobné obory. Jihočeská univerzita v Č. Budějovicích, Ekonomická fakulta.
Vyučovací metody

Monologická (výklad, přednáška, instruktáž)

Hodnotící metody

Ústní zkouška, Písemná zkouška, Test, Seminární práce

Stáhnout jako PDF