Finance podniku

Zkratka předmětu KUF/QFINP
Název předmětu Finance podniku
Akademický rok 2020/2021
Pracoviště / Zkratka KUF/QFINP
Název Finance podniku
Akreditováno/Kredity Ano/5
Rozsah hodin Přednáška 8 HOD/SEM
Vyučovací jazyk čeština
Nahrazovaný předmět KUF/FINP
Vyloučené předměty
Podmiňující KEN/CEP, KEN/EP, KEN/EP1, KEN/OEP1, KEN/QEP1, KUF/CZU, KUF/OZUC, KUF/QZUC, KUF/YZUC, KUF/ZU, KUF/ZUC
Způsob zakončení Zkouška
Forma zakončení Ústní
Zápočet před zkouškou Ano
Vyučovaný semestr ZimníLetní
Cíle předmětu (anotace)

Finance podniku jsou samostatná ekonomická disciplína, zabývající se financemi podniku a jejich řízením. Finanční řízení a rozhodování podniku se zabývá pohybem peněz a podnikového kapitálu, který je vyvolán fungováním nejrůznějších forem podnikatelských jednotek.
Cílem předmětu je seznámit absolventy se základními znalostmi finančního řízení a rozhodování podniku v tržní ekonomice.
Forma výuky tvoří přednášky a praktická cvičení.

Požadavky na studenta

Požadavky k zápočtu:
Test (minimální úspěšnost 60%)
Zapsání do kurzu v systému Moodle (http://moodle.ef.jcu.cz) do 4. týdne příslušného semestru včetně.
Zápočty budou udělovány nejdříve 14 dnů před koncem semestru v souladu s opatřením děkana č. 124/2017 článek 15.


Požadavky ke zkoušce:
Znalost teorie v rozsahu uvedených okruhů.


Celkové hodnocení:
Výborně
Výborně minus Velmi dobře Velmi dobře minus Dobře Nevyhověl/a

Váhy při hodnocení: Test 50 %, ústní zkouška 50%.
Zkoušky budou vypsány 3 týdny před začátkem zkouškového období v souladu s opatřením děkana č. 124/2017 článek 15.

Obsah

Okruhy předmětu:
1) Základy financí podniku, finanční rozhodování podniku a časová hodnota peněz
2) Majetková a kapitálová struktura podniku
3) Cash flow
4) Finanční analýza
5) Oběžný majetek a jeho řízení - zásoby
6) Řízení pohledávek
7) Řízení peněžních prostředků
8) Metody placení
9) Zdroje krátkodobého financování
10) Hodnocení efektivnosti investic - výnosové metody
11) Hodnocení efektivnosti investic - nákladové metody. Způsob výběru metody financování
12) Riziko a jeho vliv na investiční rozhodování
13) Zdroje dlouhodobého interního financování
14) Zdroje dlouhodobého externího financování

Témata konzultací:
1) Úvod do financí, časová hodnota peněz.
2) Majetková a kapitálová struktura podniku
3) Finanční analýza
4) Hodnocení efektivnosti investic. Analýza rizika

Předpoklady - další informace k podmíněnosti studia předmětu

Získané způsobilosti

Studenti mají podrobné znalosti a dovednosti při zpracování a realizaci strategických cílů podniku prostřednictvím investičního rozhodování a kapitálového financování.

Garanti a vyučující
  • Garanti: Ing. Daniel Kopta, Ph.D.
  • Přednášející: Ing. Liběna Kantnerová, Ph.D., Ing. Daniel Kopta, Ph.D., Ing. Jaroslava Pražáková, Ph.D., Ing. Petr Zeman, Ph.D.
Literatura
  • Marek,P. Studijní průvodce financemi podniku. Praha, 2009. ISBN 978-80-86929-49-1.
  • Grünwald, R., Holečková, J. Finanční analýza a plánování podniku. Praha: Ekopress, 2009.
  • Jindřichovská, Irena. Finanční management. Vydání první. V Praze : C.H. Beck, 2013. ISBN 978-80-7400-052-2.
  • Kislingerová, E. a kol. Manažerské finance. 3. vydání. Praha, 2010. ISBN 978-80-7400-194-9.
  • SYNEK, M. - KISLINGEROVÁ, E. Podniková ekonomika. Praha: C.H. Beck, 2015.
  • Brealey, R. A., Myers, S. Principles of Corporate Finance. Boston: McGraw-Hill, 2012.
  • Brealey, R. A., Myers, S. C.:. Teorie a praxe firemních financí. BIZBOOKS, 2014. ISBN 9788026500285.
Vyučovací metody

Monologická (výklad, přednáška, instruktáž)

Hodnotící metody

Kombinovaná zkouška

Stáhnout jako PDF