Principles of Accounting

Zkratka předmětu KUF/OZUC
Název předmětu Principles of Accounting
Akademický rok 2019/2020
Pracoviště / Zkratka KUF/OZUC
Název Principles of Accounting
Akreditováno/Kredity Ano/5
Rozsah hodin Přednáška 1 HOD/TYD Cvičení 1 HOD/TYD
Vyučovací jazyk angličtina
Nahrazovaný předmět KUF/YZUC
Vyloučené předměty
Podmiňující
Způsob zakončení Zkouška
Forma zakončení Kombinovaná
Zápočet před zkouškou Ano
Vyučovaný semestr ZimníLetní
Cíle předmětu (anotace)

Cílem předmětu je seznámit studenty se základními účetními metodami a postupy. Důraz je kladen především na správné vymezení aktiv a pasiv, nákladů a výnosů, pochopení principu podvojnosti a souvztažnosti, pochopení podstaty účetnictví, poznat dopady účetních operací do reálných situací a sestavit účetní uzávěrku včetně dalších souvisejících operací.

Požadavky na studenta

Požadavky k zápočtu:
- aktivní účast na cvičeních (min. 80% účast)
- zapsání do MOODLU do kurzu KUF/OZUC WS2018 do 3. týdne semestru (http://moodle.ef.jcu.cz/course/view.php?id=847&notifyeditingon=1)
- vypracování seminární práce
- úspěšné absolvování tří zápočtových testů (min. 70% úspěšnost z každého testu, možnost opravného testu)

Požadavky ke zkoušce:
- prokázání teoretických i praktických znalostí.

Váhy pro hodnocení: seminární práce 10 %, 1. zápočtový test 20 %, 2. zápočtový test 20 %, 3. zápočtový test 20 %, zkouškový test 30 %.

Obsah

Přednášky:
1. Podstata, význam a funkce účetnictví, obecné zásady, účetní soustavy, právní úprava účetnictví. Daňová evidence.
2. Majetek podniku a jeho zdroje.
3. Rozvaha, aktiva a pasiva.
4. Účet, účtová osnova, účetní zápisy, podvojnost a souvztažnost.
5. Nástroje průkaznosti účetnictví, účetní doklady, účetní knihy, inventarizace majetku a závazků.
6. Účtování peněžních prostředků - pokladna, bankovní účty, bankovní úvěry, ceniny, peníze na cestě.
7. Dlouhodobý majetek - vymezení, rozčlenění, oceňování, pořizování, odpisování, vyřazování.
8. Zásoby - vymezení, rozdělení, oceňování, pořizování, způsoby účtování.
9. Zúčtovací vztahy. Daňová soustava a účetnictví, přímé a nepřímé daně.
10. Zaměstnanci a instituce sociálního zabezpečení, zdravotní a sociální pojištění, daň z příjmů FO.
11. Náklady a výnosy - členění, zásady účtování.
12. Účetní uzávěrka a závěrka - přípravné operace, uzavírání a kontrola účetních knih, sestavování účetních výkazů.
13. Výsledek hospodaření - struktura a rozdělení, daň z příjmů PO.

Cvičení:
Tématické okruhy cvičení korespondují s tématickými okruhy přednášek a jsou zaměřeny na praktické zvládnutí a procvičení jednotlivých okruhů přednášek.

Odkaz na IS MOODLE:
http://moodle.ef.jcu.cz/course/view.php?id=847&notifyeditingon=1

Předpoklady - další informace k podmíněnosti studia předmětu

Získané způsobilosti

Studenti znají základní principy účetnictví a účetní metody v podmínkách české legislativy a jsou schopni účtovat základní účetní operace.

Garanti a vyučující
  • Garanti: doc. Ing. Jindřiška Kouřilová, CSc.
  • Přednášející: Ing. Jaroslav Svoboda, Ph.D., Ing. Marie Vejsadová Dryjová, Ph.D., Ing. Miroslava Vlčková, Ph.D.
  • Cvičící: Ing. Jaroslav Svoboda, Ph.D., Ing. Marie Vejsadová Dryjová, Ph.D., Ing. Miroslava Vlčková, Ph.D.
Literatura
  • ACCA. (2015). ACCA F3 Complete Text. Financial Accounting. Great Britain: Kaplan Publishing.
  • http://omp.ef.jcu.cz/index.php/EF/catalog/book/32
  • Valouch, P. (2005). Accounting. MZLU Brno.
  • Warren, C. S., Reeve, J. M., Duchac, J. E. (2012). Financial Accounting. USA, Mason: South-Western Cengage Learning.
Vyučovací metody

Monologická (výklad, přednáška, instruktáž)

Hodnotící metody

Písemná zkouška, Esej, Test

Stáhnout jako PDF