Financial Accounting

Zkratka předmětu KUF/OFUCN
Název předmětu Financial Accounting
Akademický rok 2019/2020
Pracoviště / Zkratka KUF/OFUCN
Název Financial Accounting
Akreditováno/Kredity Ano/6
Rozsah hodin Přednáška 2 HOD/TYD Cvičení 2 HOD/TYD
Vyučovací jazyk angličtina
Nahrazovaný předmět KUF/FUCN
Vyloučené předměty
Podmiňující KUF/CZU, KUF/OZUC, KUF/QZUC, KUF/YZUC, KUF/ZU, KUF/ZUC
Způsob zakončení Zkouška
Forma zakončení Kombinovaná
Zápočet před zkouškou Ano
Vyučovaný semestr Zimní
Cíle předmětu (anotace)

Cílem předmětu je zvládnutí všeobecného rámce účetního systému a vymezení požadavků na účetní výkaznictví z hlediska uživatelských cílů. Účetnictví poskytuje komplexní pohled na činnost podnikatelského subjektu - zachycuje náklady, výnosy, výsledek hospodaření a jeho rozdělení, majetek a jeho zdroje. Vyjadřuje rovněž vztah podnikatelského subjektu k vnějšímu světu, především ke státnímu rozpočtu, odběratelům, dodavatelům, peněžním ústavům.

Požadavky na studenta

Požadavky k zápočtu:
- aktivní účast na cvičeních - min. 80 %.
- úspěšné vypracování 2 testů - min. 60 % ze součtu obou testů; jeden opravný test
- vypracování samostatné práce (tj. samostatné příklady)
Požadavky ke zkoušce:
- úspěšné složení písemného testu - min. 60 %
- složení ústní části zkoušky
Do 21.10.2016 jsou studenti povinni se zapsat do kurzu v e-learnigu MOODLE:
http://moodle.ef.jcu.cz/course/view.php?id=125

Obsah

Přednášky:
1. Úvod do kurzu, metodické poznámky. Dlouhodobý nehmotný a hmotný majetek.
2. Dlouhodobý nehmotný a hmotný majetek.
3. Zásoby.
4. Finanční majetek dlouhodobý a krátkodobý.
5. Finanční majetek dlouhodobý a krátkodobý. Tvorba a zachycení kursových rozdílů.
6. Zúčtovací vztahy pohledávky a závazky.
7. Zúčtovací vztahy společníci a členové družstva se statutem zaměstnance; daně a dotace.
8. Vlastní kapitál základní kapitál, fondy.
9. Cizí kapitál, rezervy, úvěry, půjčky.
10. Náklady a výnosy. Časové rozlišování. Leasingové financování.
11. Výsledek hospodaření; transformace na daňový základ a výsledná daň z příjmů.
12. Použití výsledku hospodaření u jednotlivých forem obchodních společností.
13. Základní charakteristika účetní závěrky (účetních výkazů) a její vypovídací schopnost.
14. Účetní závěrka: účetní výkazy rozvaha, výkaz zisku a ztráty, příloha, přehled o peněžních tocích, přehled změn vlastního kapitálu.

Cvičení:
1. Dlouhodobý nehmotný a hmotný majetek.
2. Dlouhodobý nehmotný a hmotný majetek. Zásoby.
3. Zásoby. Finanční majetek dlouhodobý a krátkodobý.
4. Finanční majetek dlouhodobý a krátkodobý.
5. Tvorba a zachycení kursových rozdílů. Zúčtovací vztahy pohledávky a závazky.
6. Zúčtovací vztahy společníci a členové družstva se statutem zaměstnance.
7. Zúčtovací vztahy daně a dotace.
8. Vlastní kapitál základní kapitál, fondy.
9. Cizí kapitál úvěry, půjčky.
10. Cizí kapitál rezervy. Náklady a výnosy.
11. Leasingové financování.
12. Výsledek hospodaření transformace na daňový základ a výsledná daň z příjmů.
13. Použití výsledku hospodaření u jednotlivých forem obchodních společností.
14. Účetní závěrka: účetní výkazy rozvaha, výkaz zisku a ztráty, příloha.

Předpoklady - další informace k podmíněnosti studia předmětu

Základy účetnictví (ZUC)

Získané způsobilosti

Studenti rozumí principům finančního účetnictví ve vazbě na požadavky finančního výkaznictví v podmínkách české legislativy u podnikatelských subjektů.

Garanti a vyučující
 • Garanti: Ing. Jaroslav Svoboda, Ph.D.
 • Přednášející: Ing. Zita Drábková, Ph.D., MBA., Ing. Jaroslav Svoboda, Ph.D.
 • Cvičící: Ing. Zita Drábková, Ph.D., MBA., Ing. Hana Hlaváčková, doc. Ing. Jindřiška Kouřilová, CSc., Ing. Jaroslav Svoboda, Ph.D.
Literatura
 • České účetní standardy.
 • LÍBAL, T. Cvičné příklady pro studium předmětu Účetnictví - principy a techniky. 15. aktual. vyd. Praha: ICU. 2014. ISBN: 978-80-86716-95-4.
 • LÍBAL, T. Účetnictví - principy a techniky. 3. vyd. Praha: ICU. 2014. ISBN: 978-80-86716-94-7.
 • RYNEŠ, P. Podvojné účetnictví a účetní závěrka 2014 -- Průvodce podvojným účetnictvím k 1. 1. 2014 po rekodifikaci soukromého práva. 14. aktual. vyd. Olomouc: ANAG. 2014. ISBN: 978-80-7263-853-6.
 • Sbírka souvztažností.
 • SVOBODA, J. Finanční účetnictví - cvičení. České Budějovice: EF, JU ČB. 2012. ISBN 978-80-7394-381-3.
 • Vyhláška MF 500/2002 Sb., ve znění pozdějších předpisů.
 • Zákon č. 563/1991 Sb. o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů.
 • CHALUPA, R. a kol. Abeceda účetnictví pro podnikatele 2014. 12. aktual. vyd. Olomouc: ANAG. 2014. ISBN: 978-80-7263-862-8.
 • ŠTOHL, P.: Učebnice účetnictví 2014 - 2. díl. Znojmo: Vzdělávací středisko Ing. Pavel Štohl, 2014. ISBN 978-80-87237-70-0.
Vyučovací metody

Monologická (výklad, přednáška, instruktáž)

Hodnotící metody

Kombinovaná zkouška

Stáhnout jako PDF