Corporate Finance

Zkratka předmětu KUF/OFINP
Název předmětu Corporate Finance
Akademický rok 2020/2021
Pracoviště / Zkratka KUF/OFINP
Název Corporate Finance
Akreditováno/Kredity Ano/5
Rozsah hodin Přednáška 2 HOD/TYD Cvičení 2 HOD/TYD
Vyučovací jazyk angličtina
Nahrazovaný předmět KUF/FINP
Vyloučené předměty
Podmiňující KEN/CEP, KEN/EP, KEN/EP1, KEN/OEP1, KEN/QEP1, KUF/CZU, KUF/OZUC, KUF/QZUC, KUF/YZUC, KUF/ZU, KUF/ZUC
Způsob zakončení Zkouška
Forma zakončení Ústní
Zápočet před zkouškou Ano
Vyučovaný semestr ZimníLetní
Cíle předmětu (anotace)

Finance podniku jsou samostatná ekonomická disciplína, zabývající se financemi podniku a jejich řízením. Finanční řízení a rozhodování podniku se zabývá pohybem peněz a podnikového kapitálu, který je vyvolán fungováním nejrůznějších forem podnikatelských jednotek.
Cílem předmětu je seznámit studenty se základními znalostmi finančního řízení a rozhodování podniku v tržní ekonomice.
Forma výuky tvoří přednášky a praktická cvičení.

Požadavky na studenta

Požadavky k zápočtu:
Aktivní účast na cvičeních - maximální 3 absence
Seminární práce
Test (min 60% bodů)
Zapsání do kurzu v systému Moodle (http://moodle.ef.jcu.cz) do 4. týdne příslušného semestru včetně


Požadavky ke zkoušce:
Zkouška je písemná (50%) a ústní (50%).

Obsah

Přednášky:
1) Základy financí podniku, finanční rozhodování podniku a časová hodnota peněz
2) Majetková a kapitálová struktura podniku
3) Cash flow
4) Finanční analýza
5) Oběžný majetek a jeho řízení - zásoby,
6) Řízení pohledávek
7) Řízení peněžních prostředků
8) Krátkodobý finanční plán
9) Zdroje krátkodobého financování
10) Hodnocení efektivnosti investic - výnosové metody, nákladové metody. Způsob výběru metody financování
11) Riziko a jeho vliv na investiční rozhodování
12) Zdroje dlouhodobého financování - vlastní zdroje
13) Zdroje dlouhodobého financování - cizí zdroje
14) Zdroje dlouhodobého financování - leasingCvičení:
1) Časová hodnota peněz - jednoduchý úrok
2) Časová hodnota peněz - složený úrok
3) Časová hodnota peněz - anuita a anuitní počet
4) Aplikace ČSH při oceňování akcií a cenných papírů
5) Finanční analýza (hodnocení rentability, aktivity, zadluženosti, likvidity, a tržní efektivity).
6) Analýza cash flow, výpočet cash flow, kalkulace cash flow a vlastní hodnocení.
7) Řízení krátkodobých aktiv - zásoby
8) Řízení krátkodobých aktiv - pohledávky, peněžní prostředky
9) Čistá současná hodnota a vnitřní výnosové procento
10) Nákladová kriteria hodnocení efektivnosti investic
11) Zisková kriteria hodnocení efektivnosti investic.
12) Tvorba dlouhodobého finančního plánu
13) Analýza rizika
14) Leasing

Předpoklady - další informace k podmíněnosti studia předmětu

Získané způsobilosti

Studenti mají podrobné znalosti a dovednosti při zpracování a realizaci strategických cílů podniku prostřednictvím investičního rozhodování a kapitálového financování.

Garanti a vyučující
  • Garanti: Ing. Daniel Kopta, Ph.D.
  • Přednášející: Ing. Daniel Kopta, Ph.D., Ing. Jana Lososová
  • Cvičící: Ing. Daniel Kopta, Ph.D., Ing. Jaroslava Pražáková, Ph.D., Ing. Petr Zeman, Ph.D.
Literatura
  • Brealey, R. A., Myers, S. Principles of Corporate Finance. 2005. ISBN 0072957239.
  • Peirson, G., Brown, R., Easton, S. Business Finance. 2004. ISBN 007471439-2.
  • Vlachý, Jan. Corporate finance. Praha : Leges, 2018. ISBN 978-80-7502-291-2.
  • Ross, Stephen A.; Westerfield, Randolph; Jaffe, Jeffrey F. Corporate finance. Tenth edition. New York : McGraw-Hill/Irwin, 2013. ISBN 978-0-07-803477-0.
  • Vlachý, Jan. Corporate finance : exercises. Praha : Leges, 2015. ISBN 978-80-7502-085-7.
  • Vernimmen, Pierre; Quiry, Pascal; Dallocchio, Maurizio,; Le Fur, Yann; Salvi, Antonio. Corporate finance : theory and practice. Fourth edition. Chichester : John Wiley & Sons, 2014. ISBN 978-1-118-84933-0.
  • D Ambrosio, Charles A.; Hodges, Stewart D. Principles of Corporate Finance : Study Guide to Accompany Brealey and Myers. 3rd ed. New York : McGraw-Hill, 1988. ISBN 0-07-007388-0.
Vyučovací metody

Monologická (výklad, přednáška, instruktáž)

Hodnotící metody

Kombinovaná zkouška

Stáhnout jako PDF