Corporate Finance

Zkratka předmětu KUF/OFINP
Název předmětu Corporate Finance
Akademický rok 2019/2020
Pracoviště / Zkratka KUF/OFINP
Název Corporate Finance
Akreditováno/Kredity Ano/5
Rozsah hodin Přednáška 2 HOD/TYD Cvičení 2 HOD/TYD
Vyučovací jazyk angličtina
Nahrazovaný předmět KUF/FINP
Vyloučené předměty
Podmiňující KEN/CEP, KEN/EP, KEN/EP1, KEN/OEP1, KEN/QEP1, KUF/CZU, KUF/OZUC, KUF/QZUC, KUF/YZUC, KUF/ZU, KUF/ZUC
Způsob zakončení Zkouška
Forma zakončení Ústní
Zápočet před zkouškou Ano
Vyučovaný semestr ZimníLetní
Cíle předmětu (anotace)

Finance podniku jsou samostatná ekonomická disciplína, zabývající se financemi podniku a jejich řízením. Finanční řízení a rozhodování podniku se zabývá pohybem peněz a podnikového kapitálu, který je vyvolán fungováním nejrůznějších forem podnikatelských jednotek.
Cílem předmětu je seznámit studenty se základními znalostmi finančního řízení a rozhodování podniku v tržní ekonomice.
Forma výuky tvoří přednášky a praktická cvičení.

Požadavky na studenta

Požadavky k zápočtu:
Aktivní účast na cvičeních - maximální 3 absence
Dva zápočtové testy. V každém ze zápočtových testů musejí studenti dosáhnout alespoň 70% bodů.
Podmínkou zápočtu je zapsání se do kurzu Podnikové finance v systému Moodle a ve stanoveném termínu (tj od 2 února do 27 února daného roku).
http://moodle.ef.jcu.cz/course/view.php?id=395

Požadavky ke zkoušce:
Zkouška je ústní. Celková známka se určuje na základě výsledků ústní zkoušky.

Obsah

Přednášky:
1) Základy financí podniku, finanční rozhodování podniku a časová hodnota peněz
2) Majetková a kapitálová struktura podniku
3) Cash flow
4) Finanční analýza
5) Oběžný majetek a jeho řízení - zásoby, řízení pohledávek, řízení peněžních prostředků
6) Metody placení
7) Zdroje krátkodobého financování
8) Hodnocení efektivnosti investic - výnosové metody, nákladové metody. Způsob výběru metody financování
9) Riziko a jeho vliv na investiční rozhodování
10) Zdroje dlouhodobého financováníCvičení:
1) Časová hodnota peněz - jednoduchý úrok, složený úrok
2) Časová hodnota peněz - anuita a anuitní počet
3) Aplikace ČSH při oceňování akcií a cenných papírů
4) Finanční analýza (hodnocení rentability, aktivity, zadluženosti, likvidity, a tržní efektivity).
5) Analýza cash flow, výpočet cash flow, kalkulace cash flow a vlastní hodnocení. (1 zápočtový test)
6) Řízení krátkodobých aktiv - zásoby, pohledávky, peněžní prostředky
7) Čistá současná hodnota a vnitřní výnosové procento
8) Nákladová kriteria hodnocení efektivnosti investic.
9) Tvorba dlouhodobého finančního plánu
10) Analýza rizika (2 zápočtový test)

Předpoklady - další informace k podmíněnosti studia předmětu

Získané způsobilosti

Studenti mají podrobné znalosti a dovednosti při zpracování a realizaci strategických cílů podniku prostřednictvím investičního rozhodování a kapitálového financování.

Garanti a vyučující
  • Garanti: Ing. Daniel Kopta, Ph.D.
  • Přednášející: Ing. Daniel Kopta, Ph.D., Ing. Jana Lososová
  • Cvičící: Ing. Daniel Kopta, Ph.D., Ing. Jaroslava Pražáková, Ph.D., Ing. Petr Zeman, Ph.D.
Literatura
  • Marek,P. Studijní průvodce financemi podniku. Praha, 2009. ISBN 978-80-86929-49-1.
  • Peirson, G., Brown, R., Easton, S. Business Finance. 2004. ISBN 007471439-2.
  • Valach, J. Investiční rozhodování a dlouhodobé financování. Ekopress, 2006.
  • Blaha, Z., Jindřichovská, I. Jak posoudit finanční zdraví firmy. Management Press, 2006.
  • Kislingerová, E. Manažerské finance. C. H. Beck, 2007.
  • Brealey, R. A., Myers, S. Principles of Corporate Finance. 2005. ISBN 0072957239.
  • Neumaierová, I., Neumaier, I. Výkonnost a tržní hodnota firmy. Grada, 2005.
Vyučovací metody

Monologická (výklad, přednáška, instruktáž)

Hodnotící metody

Kombinovaná zkouška

Stáhnout jako PDF