Obchodování s cennými papíry

Zkratka předmětu KUF/OCP
Název předmětu Obchodování s cennými papíry
Akademický rok 2017/2018
Pracoviště / Zkratka KUF/OCP
Název Obchodování s cennými papíry
Akreditováno/Kredity Ano/3
Rozsah hodin Přednáška 12 HOD/SEM Cvičení 12 HOD/SEM
Vyučovací jazyk
Nahrazovaný předmět
Vyloučené předměty
Podmiňující
Způsob zakončení Zápočet
Forma zakončení Kombinovaná
Zápočet před zkouškou Ne
Vyučovaný semestr Zimní
Cíle předmětu (anotace)

Kurz seznamuje studenty s principy obchodování na finančních, kapitálových a komoditních trzích. Zaměřuje se přitom převážně na praktické dovednosti pro obchodování s cennými papíry. Na začátku semestru probíhají přednášky, ve kterých jsou studenti seznámeni zejména s metodami analýzy cenných papírů a se základními způsoby cenové predikce. V průběhu semestru studenti aplikují získané poznatky a samostatně, po konzultaci s vyučujícím, obchodují s cennými papíry prostřednictvím specializovaného programu na virtuálních účtech. Na závěr kurzu probíhá vyhodnocení dosažených výsledků.

Požadavky na studenta

Požadavky k zápočtu:
Zpracovaná případová studie.

Obsah

Témata přednášek:
1. Úvod do finančních trhů;
a. faktory poptávky po finančních aktivech,
b. výnos, riziko, likvidita,
c. teorie efektivních trhů - omezení technické a fundamentální analýzy,
d. dluhové a majetkové cenné papíry;
2. Obchodování s cennými papíry;
3. Makroekonomická a odvětvová analýza;
4. Fundamentální analýza;
a. Dividendové, bilanční a ziskové modely,
5. Technická analýza;
a. Grafické formace, trendy, hranice podpory a odporu,
b. Klouzavé průměry;
6. Technická analýza,
a. Technické indikátory,
7. Technická analýza,
a. Indikátory šíře trhu,
b. Pásmová analýza;
8. Technická analýza,
a. Anticyklické indikátory,
b. Indexy důvěry;
9. Technická analýza,
a. Oscilátory;
10. Psychologická analýza;
11. Analýza cenných papírů kolektivního investování;
12. Testování úspěšnosti jednotlivých strategií.

Přednášky jsou rozděleny do třech bloků:
Blok 1: téma 1 až 4,
Blok 2: téma 5-8,
Blok 3: téma 9-12.

Témata cvičení:
1. Makroekonomická a odvětvová analýza;
2. Fundamentální analýza;
3. Modelování základních formací grafické analýzy;
4. Psychologická analýza;
5. Analýza cenných papírů kolektivního investování;
6. Software pro obchodování s cennými papíry.
7. Technická analýza ve specializovaném programu.
a. Grafické formace;
8. Technická analýza v programu ve specializovaném programu.
a. Trendy, hranice podpory a odporu,
b. Klouzavé průměry;
9. Technická analýza ve specializovaném programu.
a. Technické indikátory,
b. Indikátory šíře trhu,
c. Pásmová analýza;
10. Technická analýza ve specializovaném programu.
a. Anticyklické indikátory,
b. Oscilátory,
c. Indexy důvěry;
11. Vyhodnocení dílčích výsledků;
12. Vyhodnocení závěrečných výsledků.

Předpoklady - další informace k podmíněnosti studia předmětu

Získané způsobilosti

Studenti jsou po absolvování kurzu schopni využívat základní metody technické, fundamentální a psychologické analýzy a využívat specializované softwarové produkty pro obchodování s cennými papíry. Tyto znalosti jim umožňují lepší orientaci v problematice finančních, kapitálových a komoditních trhů.

Garanti a vyučující
 • Garanti: Ing. Petr Zeman, Ph.D.
 • Přednášející: Ing. Petr Zeman, Ph.D.
 • Cvičící: Ing. Petr Zeman, Ph.D.
Literatura
 • BRADA, J. Technická analýza. Praha: VŠE, 2000. ISBN 80-245-0096-5.
 • REJNUŠ, O. Teorie a praxe obchodování s cennými papíry. Praha: Computer Press, 2001. ISBN 80-7226-571-7.
 • JÍLEK, J. Akciové trhy a investování. Praha: Grada Publishing, 2009. ISBN 80-247-2663-3.
 • VESELÁ, J. Analýza trhu cenných papírů - I., II. Praha: VŠE, 1999. ISBN 80-245-0506-1,2.
 • JÍLEK, J. Finanční trhy a investování. Praha: Grada Publishing, 2008. ISBN 978-80-247-1653-4.
 • VESELÁ, J. Investování na kapitálových trzích. Praha: Aspi, 2007. ISBN 80-7357-297-4.
 • PAVLÁT, V. Kapitálové trhy. Praha: Profesional Publishing, 2002. ISBN 80-86419-87-8.
 • LIŠKA, V., GAZDA, J. Kapitálové trhy a kolektivní investování. Praha: Profesional Publishing, 2004. ISBN 80-86419-63-0.
 • NESNÍDAL, T., PODHAJSKÝ, P. Ochodování na komoditních trzích. Praha: Grada, 2006. ISBN 80-247-1851-0.
 • Musílek, P. Trhy cenných papírů, Ekopress. Praha: Ekopress, 2002. ISBN 80- 86119-55-6.
Vyučovací metody

Monologická (výklad, přednáška, instruktáž), Dialogická (diskuze, rozhovor, brainstorming)

Hodnotící metody

Analýza výkonů studenta

Stáhnout jako PDF

MENU