Praktikum z účetnictví v SAP

Zkratka předmětu KUF/KPSAP
Název předmětu Praktikum z účetnictví v SAP
Akademický rok 2018/2019
Pracoviště / Zkratka KUF/KPSAP
Název Praktikum z účetnictví v SAP
Akreditováno/Kredity Ano/4
Rozsah hodin Přednáška 14 HOD/SEM
Vyučovací jazyk čeština
Nahrazovaný předmět
Vyloučené předměty
Podmiňující KUF/CZU, KUF/OZUC, KUF/QZUC, KUF/YZUC, KUF/ZU, KUF/ZUC
Způsob zakončení Zápočet
Forma zakončení Písemná
Zápočet před zkouškou Ne
Vyučovaný semestr Zimní
Cíle předmětu (anotace)

Cílem předmětu je seznámit studenty s průběhem zpracování dat v rámci komplexního podnikového informačního systému SAP.

Požadavky na studenta

Požadavky k zápočtu:
- zpracování souvislého účetního příkladu - samostatná práce
- úspěšné vypracování testu z teorie ekonomických informačních systémů - min. 70 %
- aktivní účast na cvičeních (konzultacích u KS) - min. 75 %
- zápis na kurz v Moodle Praktikum z účetnictví v SAP (https://moodle.ef.jcu.cz/course/view.php?id=104)

Obsah

1. Vývojové etapy počítačové podpory v řízení, charakteristika komplexního integrovaného IS, architektura IS/ICT
2. Základní struktura softwarových produktů pro manažerské řízení a rozhodování
3. Systémy ERP a jejich využití v podnikové činnosti
4. Účetnictví - integrální část IS/ICT
5. Ekonomický informační systém SAP - základní informace o systému
6. SAP - účetnictví - kmenová data
7. SAP - účtování v hlavní knize
8. SAP - účtování v rámci dodavatelsko-odběratelského řetězce - evidence odběratelů dodavatelů, účtování faktur, zadávání objednávek, řízení vztahů se zákazníky
9. Nákup zásob, skladová evidence v informačním systému SAP
10. Řízení zásob a výroby v informačním systému SAP
11. Evidence a správa majetku v informačním systému SAP
12. Úhrady, komunikace s bankou v informačním systému SAP
13. Výkazy ve finančním účetnictví v informačním systému SAP
14. Controlling v informačním systému SAP

Předpoklady - další informace k podmíněnosti studia předmětu

Předmět Praktikum z účetnictví v SAP je podmíněn předmětem Základy účetnictví.

Získané způsobilosti

Studenti se naučí vést účetnictví firmy v rámci podnikového informačního systému SAP.

Garanti a vyučující
 • Garanti: doc. Ing. Jindřiška Kouřilová, CSc.
 • Přednášející: Ing. Hana Hlaváčková, doc. Ing. Jindřiška Kouřilová, CSc.
Literatura
 • České účetní standardy.
 • Basl, J., & Blažíček, R. Podnikové informační systémy: podnik v informační společnosti. Praha: Grada Publishing, a.s., 2012. ISBN 978-80-247-4307-3.
 • Vyhláška MF 500/2002 Sb., ve znění pozdějších předpisů.
 • Zákon č. 563/1991 Sb., o účetnictví ve znění pozdějších předpisů.
 • FLORIDI, L. Čtvrtá revoluce. Praha: Karolinum, 2019.
 • PAVLÍČEK, A., GALBA, A., HORA, M. Moderní informatika. Praha: Professional Publishing, 2017.
 • GÁLA, L., POUR, J., TOMAN, P. Podniková informatika. Praha, Grada, 2006.
 • RYNEŠ, P. Podvojné účetnictví a účetní závěrka. Olomouc: ANAG, 2019.
 • PATEL, M. SAP ERP Financials. Brno: Computer Press, 2015.
 • HRUŠKA, V. Účetní manuál pro podnikatelské subjekty. Praha: Grada Publishing, 2019.
 • HRUŠKA, V. Účetní případy pro praxi. Praha: Grada Publishing, 2019.
Vyučovací metody

Monologická (výklad, přednáška, instruktáž)

Hodnotící metody

Kombinovaná zkouška

Stáhnout jako PDF