Finanční trhy

Zkratka předmětu KUF/KFT
Název předmětu Finanční trhy
Akademický rok 2017/2018
Pracoviště / Zkratka KUF/KFT
Název Finanční trhy
Akreditováno/Kredity Ano/5
Rozsah hodin Přednáška 8 HOD/SEM
Vyučovací jazyk
Nahrazovaný předmět KUF/FT
Vyloučené předměty
Podmiňující
Způsob zakončení Zkouška
Forma zakončení Kombinovaná
Zápočet před zkouškou Ano
Vyučovaný semestr ZimníLetní
Cíle předmětu (anotace)

Cílem předmětu je prohloubit témata vyučovaná v bakalářském kurzu Cenné papíry a seznámit studenty s fungováním finančního trhu a jeho vlivem na reálnou ekonomiku. Po absolvování předmětu student rozumí investičnímu procesu a základním teoretickým konceptům v rámci finančních trhů.

Požadavky na studenta

Podmínka získání zápočtu:
Min. průměrné skóre 60 % (včetně) za 1. a 2. průběžný test (1 souhrnný opravný test).
Hodnocení zkoušky:
Výborně
Výborně minus Velmi dobře Velmi dobře minus Dobře Nevyhověl/a Váhy při hodnocení: 1. průběžný test 20 %, 2. průběžný test 20 %, písemná část zkoušky 30 % ústní část zkoušky 30 %.

Obsah

Přednášky:
Cílem předmětu je prohloubit témata vyučovaná v bakalářském kurzu Cenné papíry a seznámit studenty s fungováním finančního trhu a jeho vlivem na reálnou ekonomiku. Po absolvování předmětu student rozumí investičnímu procesu a základním teoretickým konceptům v rámci finančních trhů.

1 .Ekonomický systém a finanční trhy, typologie finančních trhů, finanční zprostředkovatelé
2. Teorie úrokových sazeb a druhy úrokových měr na finančních trzích
3. Primární trh a nové emise cenných papírů
4. Sekundární trhy a obchody na burzovním a mimoburzovním trhu
5. Teorie portfolia a modely oceňování kapitálových aktiv - CAPM a APM
6 Teorie efektivních trhů, behaviorální finance a anomálie na finančních trzích
7. Fundamentální analýza cenných papírů
8. Technická analýza cenných papírů
9. Psychologické analýza cenných papírů a spekulativní bubliny na finančních trzích
10. Účastníci finančního trhu - bankovní sektor.
11. Účastníci finančního trhu - instituce kolektivního investování, typologie investičních fondů.
12. Účastníci finančního trhu - pojišťovny, penzijní fondy a důchodový systém.
13. Regulace a dohled nad finančním trhem.
14. Trendy na současných globálních trzích.

Cvičení:
1. Úvodní seminář, zadání seminárních prací
2. Výpočty úrokových měr
3. Výpočet rizika a výnosu investice ex-post, ex-ante
4. Burzovní informace, burzovní indexy a jejich výpočet
5. Organizátoři trhu cenných papírů, tvorba ceny, vypořádání burzovních obchodů
6. Diverzifikace rizika a teorie portfolia
7. Model oceňování kapitálových aktiv (CAPM)
8. Fundamentální analýza - analýza trhu, odvětví, společnosti
9. Fundamentální analýza - finanční analýza, vnitřní hodnota akcie
10. Technická analýza - grafy a formace
11. Technická analýza - indikátory TA a základní strategie založené na TA
12. Obchodování - výběr obchodníka, obchodní účet, druhy investic, druhy burzovních pokynů
13. Obchodování - obchodní plán obchodní systém, řízení peněz a rizika
14. Kolektivního investování a fondy kolektivního investování

Předpoklady - další informace k podmíněnosti studia předmětu

Získané způsobilosti

Studenti jsou seznámeni s funkcí a členěním finančního trhu, teoriemi souvisejícími s finančním trhem. Studenti se orientují v problematice obchodování na organizovaných trzích, jsou schopni vypočítat výnos a riziko cenného papíru a využívat analýz cenných papírů (fundamentální, technická, psychologická) potřebných v procesu investičního rozhodování na finančních trzích.

Garanti a vyučující
  • Garanti: Ing. Petr Zeman, Ph.D., Ing. Miroslava Žiaková, Ph.D.
  • Přednášející: Ing. Petr Zeman, Ph.D., Ing. Miroslava Žiaková, Ph.D.
Literatura
  • Veselá, J. Investování na kapitálových trzích. Praha: ASPI,a.s., 2011. ISBN 978-80-7357-647-9.
  • Rejnuš, O. Peněžní ekonomie - Finanční trhy. Brno: CERM, 2012. ISBN 978-80-214-4415-7.
  • Musílek, P. (2011). Trhy cenných papírů (2. akt. vyd.). Praha: Ekopres, s. r. o.
  • Jílek, J. Akciové trhy a investování. Praha: Grada Publishing, a. s., 2009. ISBN 978-80-247-2963-3.
  • Fabozzi F. J. Capital markets : institutions, instruments, and risk management. 5th ed. Cambridge, 2015. ISBN 978-0-262-02948-3.
  • Rejnuš, O. Cenné papíry a burzy. Brno: CERM, 2009, 2009. ISBN 978-80-214-3805-7.
  • Rose P. S. Money and Capital Markets: The Financial System in an Increasingly Global Economy. Boston, McGraw - Hill Irwin, 2009.
Vyučovací metody

Monologická (výklad, přednáška, instruktáž)

Hodnotící metody

Kombinovaná zkouška

Stáhnout jako PDF

MENU