Finance podniku II

Zkratka předmětu KUF/KFP2
Název předmětu Finance podniku II
Akademický rok 2020/2021
Pracoviště / Zkratka KUF/KFP2
Název Finance podniku II
Akreditováno/Kredity Ano/6
Rozsah hodin Přednáška 18 HOD/SEM
Vyučovací jazyk čeština
Nahrazovaný předmět KUF/FNP2
Vyloučené předměty
Podmiňující
Způsob zakončení Zkouška
Forma zakončení Kombinovaná
Zápočet před zkouškou Ano
Vyučovaný semestr Letní
Cíle předmětu (anotace)

Cílem předmětu je prohloubit znalosti z oblasti finančního řízení. Kurz se soustřeďuje zejména na oblasti hodnocení investic, řízení rizika, zdroje financování a náklady na kapitál a oceňování podniku.

Požadavky na studenta

Požadavky k zápočtu:
Aktivní účast na seminářích.
Seminární práce odevzdaná max. 2 týdny před koncem semestru.
Test (minimální úspěšnost 60%)
Zapsání do kurzu v systému Moodle (http://moodle.ef.jcu.cz) do 4. týdne příslušného semestru včetně.
Zápočty budou udělovány nejdříve 14 dnů před koncem semestru v souladu s opatřením děkana č. 124/2017 článek 15.Požadavky ke zkoušce:
Znalost teorie v rozsahu uvedených okruhů.

Celkové hodnocení:
Výborně
Výborně minus Velmi dobře Velmi dobře minus Dobře Nevyhověl/a
Váhy při hodnocení: Test 50 %, ústní zkouška 50%.
Zkoušky budou vypsány 3 týdny před začátkem zkouškového období v souladu s opatřením děkana č. 124/2017 článek 15.

Obsah

Okruhy předmětu:
1. Identifikace kapitálových příjmů a výdajů. Předinvestiční příprava. Finanční plánování (strategie podniku, klasifikace finančních plánů, modely plánování, stanovení kapitálové potřeby). Investiční strategie.
2. Nákladová kriteria hodnocení efektivnosti investic.
3. Zisková kriteria hodnocení efektivnosti investic. Rentabilita projektu, doba návratnosti.
4. Výnosové metody hodnocení efektivity investic. Čistá současná hodnota. Vnitřní výnosové procento. Index ziskovostí. Modifikované vnitřní výnosové procento. Vztah mezi vnitřním výnosovým procentem a čistou současnou hodnotou.
5. Vliv daní, úroků a inflace na investiční rozhodování.
6. Riziko v investičním rozhodování. Aplikace rizika v investičním rozhodování. Volatilita investičního projektu. Čistá současná hodnota se zohledněním jistotního koeficientu. Rozhodovací stromy. Reálné opce. Analýza citlivosti investičních projektů.
7. Modely oceňování kapitálových aktiv. Přímka kapitálového trhu. Finanční investice podniku.
8. Diverzifikace. Modely rizikové prémie.
9. Kolektivní investování a podílové investiční fondy.
10. Náklady kapitálu podniku. Náklady dluhu, náklady vlastního kapitálu.
11. Kapitálová struktura a její optimalizace. Vliv kapitálové struktury na hodnotu firmy. Provozní a finanční páka a jejich vliv na kapitálovou strukturu. Bod indiference KS. Finanční páka, provozní páka, celková páka. Vliv na optimální kapitálovou strukturu. Teorie MM, alternativnní teorie optimální kapitálové struktury.
12. Oceňováni podniku
13. Financování investic z interních zdrojů. Úloha odpisů v interním financování, nerozdělený zisk.
14. Financování investic z externích zdrojů. . Akciové financování. Dlouhové financování. Financování dlouhodobými obligacemi. Obligace, durace, rating a kreditní kvalita obligací. Dlouhodobé financování hybridními instrumenty. Waranty. Dlouhodobé dluhy. Leasingové financování. Diskontované výdaje na leasing a úvěr. Čistá výhoda leasingu.


Konzultace:
1. Vliv daní, úroků a inflace na investiční rozhodování.
2. Riziko v investičním rozhodování.
3. Aplikace rizika v investičním rozhodování.
4. Finanční investice podniku.
5. Kapitálová struktura a její optimalizace. Teorie MM, a alternativnní teorie optimální kapitálové struktury.
6. Oceňováni podniku.

Předpoklady - další informace k podmíněnosti studia předmětu

Získané způsobilosti

Garanti a vyučující
 • Garanti: Ing. Daniel Kopta, Ph.D.
 • Přednášející: Ing. Daniel Kopta, Ph.D.
 • Cvičící: Ing. Daniel Kopta, Ph.D.
Literatura
 • VALACH, J. (2011). Investiční rozhodování a dlouhodobé financování. Praha: Ekopres.
 • Střeleček, František; Zdeněk, Radek. Investiční rozhodování a kapitálové plánování : sbírka příkladů. 1. vyd. V Českých Budějovicích : Jihočeská univerzita, Ekonomická fakulta, 2010. ISBN 978-80-7394-195-6.
 • FOTR, J., SOUČEK, I. Investiční rozhodování a řízení projektů. Praha, 2011. ISBN ISBN 978-80-247-3.
 • Kislingerová, E. (2007). Manažerské finance. C. H. Beck.
 • MAŘÍK M. A KOL. (2011). Metody oceňování podniku. Praha, Ekopress.
 • KISLINGEROVÁ, E. (2014). Oceňování podniku. Praha: C.H.Beck.
 • Brealey, R. A., Myers, S. Principles of Corporate Finance. Boston: McGraw-Hill, 2012.
 • Brealey, R. A., Myers, S. C.:. (2014). Teorie a praxe firemních financí. BIZBOOKS.
 • Neumaierová, I., Neumaier, I. (2005). Výkonnost a tržní hodnota firmy. Grada.
Vyučovací metody

Hodnotící metody

Stáhnout jako PDF