Mezinár. standardy úč. výkaznictví 1

Zkratka předmětu KUF/IFRS1
Název předmětu Mezinár. standardy úč. výkaznictví 1
Akademický rok 2019/2020
Pracoviště / Zkratka KUF/IFRS1
Název Mezinárodní standardy účetního výkaznictví 1
Akreditováno/Kredity Ano/4
Rozsah hodin Přednáška 2 HOD/TYD
Vyučovací jazyk čeština
Nahrazovaný předmět KUF/KIFR1
Vyloučené předměty
Podmiňující
Způsob zakončení Zápočet
Forma zakončení Kombinovaná
Zápočet před zkouškou Ne
Vyučovaný semestr Zimní
Cíle předmětu (anotace)

Předmět se zaměřuje principy a vypovídací schopnost Mezinárodních standardů účetního výkaznictví (IFRS) z pohledu jejich uživatelů a tvůrců.

Studenti rozumí základním principům mezinárodního účetnictví, rozdílům mezi účetním systémem českých účetních předpisů (CAS) a IFRS ve vybraných účetních oblastech.

Požadavky na studenta

Zápočet: písemný test a případová studie.

Povinnost studenta zapsat se do kurzu předmětu ve studijním systému Moodle v době od 30. 9. 2019 do 18. 10. 2019 dostupný na https://moodle.ef.jcu.cz/course/view.php?id=54.

Hodnocení:
Výborně (90 - 100 %)
Velmi dobře (75 - 89 %)
Dobře (60 - 74 %)
Nedostatečně (0 - 59 %)
Váhy při hodnocení: 60% test, 40% případová studie.

Obsah

1. Úvod do IFRS. Koncepční rámec. Americké předpisy US GAAP.
2. Metodické zásady vykazování dle IFRS a US GAAP: Omezení vypovídací schopnosti účetních výkazů. Omezení interpretačních technik pro uživatele účetní závěrky.
3. Hlavní rozdíly mezi IFRS a českými předpisy vykazování aktiv.
4. Hlavní rozdíly mezi IFRS a českými předpisy vykazování pasiv.
5. Hlavní rozdíly mezi IFRS a českými předpisy vykazování nákladů.
6. Hlavní rozdíly mezi IFRS a českými předpisy vykazování výnosů.
7. Hlavní rozdíly mezi IFRS a českými předpisy oceňování položek při vzniku. Vykazování státních dotací.
8. Hlavní rozdíly mezi IFRS a českými předpisy oceňování položek k rozvahovému dni.
9. Hlavní rozdíly mezi IFRS a českými předpisy principy odpisování aktiv.
10. Následná změna hodnoty aktiv přecenění.
11. Výkazy sestavované v souladu s IFRS.
12. Předkládání účetní závěrky. Události po rozvahovém dni.
13. IAS 8 Změny účetních pravidel, změny účetních odhadů.
14. Rozdíly ve vypovídací schopnosti účetních výkazů dle CAS a IFRS.

Studijní pomůckou je také e-learningový kurs v systému MOODLE dostupné http://moodle.ef.jcu.cz/course/view.php?id=54.


Předpoklady - další informace k podmíněnosti studia předmětu

Znalost účetnictví na úrovni kurzu Základy účetnictví, Finanční účetnictví, Účetní závěrka.

Získané způsobilosti

Studenti se orientují v základních principech mezinárodních standardů účetního výkaznictví IFRS a US GAAP.

Dále jsou schopni tyto získané principy komparovat s rozdíly českých účetních předpisů a vyhodnotit
tyto rozdíly ve vazbě na promítnutí do finančních výkazů.

Garanti a vyučující
  • Garanti: Ing. Zita Drábková, Ph.D., MBA.
  • Přednášející: Ing. Zita Drábková, Ph.D., MBA.
Literatura
  • DVOŘÁKOVÁ,D. Finanční účetnictví a výkaznictví podle mezinárodních standardů IFRS, 3.aktualizované vydání. Brno, 2017. ISBN 978-80-265-0692-8.
  • HINKE, J., BÁRKOVÁ, D., HRUŠKA, Z. Účetnictví Pokročilé aplikace. Praha: Grada, 2016. ISBN 978-80-247-4281-6.
  • MLÁDEK, R. Postupy účtování podle IFRS. Praha, 2009. ISBN 978-80-87212-13-1.
  • SHAMROCK, Steven E. IFRS and US GAAP: a comprehensive comparison. New Jersey, 2012. ISBN 9781118144305.
Vyučovací metody

Monologická (výklad, přednáška, instruktáž), Práce s textem (učebnicí, knihou), E-learning

Hodnotící metody

Test, Seminární práce

Stáhnout jako PDF