Finanční řízení podniku

Zkratka předmětu KUF/DFRP
Název předmětu Finanční řízení podniku
Akademický rok 2019/2020
Pracoviště / Zkratka KUF/DFRP
Název Finanční řízení podniku
Akreditováno/Kredity Ano/11
Rozsah hodin
Vyučovací jazyk
Nahrazovaný předmět
Vyloučené předměty
Podmiňující
Způsob zakončení Zkouška
Forma zakončení Kombinovaná
Zápočet před zkouškou Ano
Vyučovaný semestr ZimníLetní
Cíle předmětu (anotace)

Cílem předmětu je seznámit posluchače s pokročilými poznatky v oblasti finančního řízení podniků v návaznosti na obsah magisterských studií. Pozornost je věnována zejména dovednostem v oblasti výpočtu a hodnocení ekonomických ukazatelů, strategickému rozhodování v investičním rozhodování, strategickému rozhodování v oblasti podnikového financování, managementu rizik a specifikům finančního řízení nadnárodních korporací. Předmět je dvousemestrální.

Požadavky na studenta

Podmínkou zápočtu je předložení písemné práce zadané přednášejícím při zapsání předmětu.

Obsah

Obsah předmětu:

Finanční analýza -
1. Vztah finanční analýzy a rozhodování podniku. Zásady, uživatelé a metody finanční analýzy.
2. Systemizace ekonomických ukazatelů. Typologie ekonomických ukazatelů.
3. Finanční analýza podniku. Analýza aktivity, rentability, likvidity, zadluženosti, tržní efektivity.
4. Krátkodobé financování a řízení pracovního kapitálu.
5. Hodnocení produktivity práce, zaměstnanosti a vývoje mezd.
6. Analýza nákladovosti produkce.
7. Analýza výrobního zaměření a výrobní struktury podniku.
8. Rating a hodnocení finančního zdraví podniku.
9. Plánovací a prognostické metody ve finanční analýze.

Strategické investiční rozhodování -
1. Výnos a riziko investic.
2. Finanční deriváty a řízení rizik.
3. Investice v ekonomice a finančním řízení podniku. Typy investičních projektů a fáze projektování.
4. Náklady kapitálu podniku.
5. Kritéria hodnocení efektivnosti investic.

Strategické rozhodování o financování podniku -
1. Dlouhodobé finanční plánování. Strategické a operativní plánování. Finanční plánování.
2. Teorie a modely kapitálové struktury.
3. Zdroje dlouhodobého financování.
4. Rozhodování o míře zadlužení podniku.
5. Dlouhodobé financování hybridními instrumenty.
6. Dividendová politika.

Finanční řízení a mezinárodní finance -
1. Devizový trh, devizové forwardové, futures a opční transakce a možnosti jejich využití.
2. Řízení devizového rizika.
3. Zahraniční investice.
4. Financování prostřednictvím mezinárodních finančních trhů.

Předpoklady - další informace k podmíněnosti studia předmětu

Získané způsobilosti

Garanti a vyučující
  • Garanti: doc. Ing. Lubomír Gurčík, CSc., doc. Ing. Jindřiška Kouřilová, CSc.
Literatura
  • Brigham, E.F., Daves, P.R. Intermediate Financial Management. South Western, 2010. ISBN 0324594690.
  • Kislingerová, E. Manažerské finance. C. H. Beck, 2007.
  • Durčáková, J., Mandel, M. Mezinárodní finance. Praha: Management Press, 2010. ISBN 978-80-7261-221-5.
  • Shapiro, A. C. Multinational Financial Management. John Wiley and Sons, 2009. ISBN : 978-0-470-45035.
  • Grunwald, R., Holečková, J. Finanční analýza a plánování podniku. VŠE, Praha, 2007.
  • Mařík, M. a kol. Metody oceňování podniku. Praha: Ekopress, 2011. ISBN 978-80-86929-67-5.
  • Mařík, M. a kol. Metody oceňování podniku pro pokročilé. Praha: Ekopres, 2011. ISBN 978-80-86929-80-4.
  • Střeleček, F. Proporcionování nákladů na výrobu, Provozní a finanční páka. JU Č. Budějovice, 2007.
  • Hindls, R., Hronová, S., Seger, J.:. Statistika pro ekonomy. Praha, 2002.
Vyučovací metody

Hodnotící metody

Stáhnout jako PDF