Katedra účetnictví a financí

 

 

             

Odborné zaměření katedry

Výzkumná témata katedry

Charakteristika bakalářského studijního programu Finance a účetnictví

Charakteristika navazujícího magisterského studijního programu Finance a účetnictví

Certifikace účetní profese v ČR - ICU- uznávání zkoušek absolventům oboru ÚFŘP

Mezinárodní certifikace ACCA - uznávání zkoušek absolventům oboru ÚFŘP

IDEA - Auditorský analytický software

Česká společnost ekonomická - pobočka České Budějovice

Přehled pořádaných seminářů České společnosti ekonomické - od r. 2002

Informace pro uchazeče a studenty

  • Video představení studijního programu Finance a účetnictví ze dne otevřených dveří 22.1.2021 - zde
  • Prezentace studijního programu Finance a účetnictví ze dne otevřených dveří  22.1.2021 - zde
  • Program ACCA Accelerate pro studenty financí a účetnictví na EF JU - zde
  • Soutěž Komory daňových poradců o nejlepší diplomovou práci - zde
  • Přednáška člena Národní rozpočtové daty prof. Jana Pavla na téma "Národní rozpočtová data: nezávislý a odborný dohled nad dodržováním rozpočtových pravidel, 11. dubna 2019, 13.15, F1.
  • Přednáška  guvernéra České národní banky pana Jiřího Rusnoka  na téma  Hospodářský a měnový vývoj dva roky od ukončení kurzového závazku. Uskuteční se  3.4.2019, 9.45, - 11.20 v  Aule JU.
  •  ABCD začínajícího a mírně pokročilého investora. Tradiční akce společně Investičním webem tentokrát zajímavě inovovaná. Česko-kanadský publicista a konzultant Roman Chlupatý a jeho hosté Štěpán Uherík (Save & Capital), Jiří Kovařík (Burza cenných papírů Praha), Miroslav Novák (Akcenta  CZ), a Tomáš Ivanič (TrustWorthy Investment CZ) poskytnou účastníků informace o aktuálním dění  na finančních trzích a nabídnou praktické rady a tipy pro správu osobního portfolia. (pondělí, 4. března 2019 od 16.45  - registrace nutná  - podrobnosti zde.
  • Proč mají Slováci rádi euro a Češi ne? O zkušenosti s eurem se podělí slovenská Madam Euro a bývalá viceguvernérka Národní banky Slovenska Elena Kohútiková, o české debatě okolo eura bude mluvit bývalý státní tajemník pro evropské záležitosti Tomáš Prouza. Svůj pohled na euro představí Miloslav Kamiš, generální ředitel společnosti Viscofan CZ. (čtvrtek 28.2. 2019 od 9.45 na F3) podrobnosti zde
  • Tradiční akce pořádaná již od roku 2006 studenty oboru Účetnictví a finanční řízení podniku - ÚFŘP párty 27.2.2019 - pozvánka zde
  • Seminář pro studenty Účetního auditingu zaměřený na práci se sw IDEA (pondělí 4. února 2019 od 9:00 – 15:00 hod. v prostorách Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích, učebna F3) - leták 

   

  Odborné zaměření katedry

  • Finance podniku, včetně finančního řízení, finančních analýz a plánování a investičního rozhodování.
  • Finanční trhy a jejich instituce, včetně bankovnictví, platebního styku a úvěrových operací, cenných papírů a  mezinárodních financí.
  • Veřejné finance a finance územní samosprávy.
  • Daňový systém.
  • Účetnictví, včetně finančního a manažerského účetnictví, účetnictví neziskových organizací, finančního auditingu  a mezinárodních účetních standardů.

  Pedagogická i vědecko-výzkumná činnost katedry odráží její odborné zaměření.

  Katedra je odborným garantem bakalářského a navazujícího magisterského studijního oboru Finance a účetnictví.

   

  Výzkumná témata katedry

  Aktualizováno 1. dubna 2015

  Výzkum členů katedry je zaměřen na Ekonomické dopady změn a politik v oblasti financí, účetnictví a daní. V podrobnějším členění se jedná o následující témata:

  Finance podniku, účetnictví a auditing

  • Finanční a ekonomická analýza podniků, predikce finanční tísně podniků, využití klasifikačních metod ve finanční analýze (JEL Classification: G3).
  • Vypovídací schopnost účetních výkazů, kreativní účetnictví a účetní podvody v podmínkách českých účetních předpisů a IFRS, účetní auditing, využití účetnictví v řízení podniku (JEL Classification: M4)
  • Analýzy hospodaření a financování zemědělských podniků, ex-ante a ex-post dopady zemědělské politiky na podniky (JEL Classification: M21, Q12, Q14).


   Finanční systém, veřejné finance a daňový systém

  • Finance územní samosprávy, fiskální decentralizace, fiskální udržitelnost a fiskální instituce (JEL Classification: E62, H6, H7).
  • Daňový systém, zatížení spotřebního koše spotřebními daněmi (JEL Classification: H24, H25).
  • Informace a efektivnost finančního trhu, mezinárodní finanční trhy (JEL Classification: G14, G15)

  zpět


  Charakteristika bakalářského studijního programu Finance a účetnictví

  Koncepce studijního programu se opírá o zkušenosti z existence studijního oboru  Účetnictví a finanční řízení podniku na Jihočeské univerzitě od roku 1994 a tento obor od roku akademického roku 2020/2021 nahrazuje.

  Základní charakteristika studijního programu

  • Program je zaměřený na praktické využití postupů financování, účetnictví, výkaznictví, zdanění a analýzy hospodaření obvyklé v zemích EU.
  • Připravuje absolventy pro uplatnění zejména v podnikovém sektoru, tedy v ekonomických odděleních privátních firem, zejména na úseku financí a účetnictví, ale také ve vládním sektoru, např. na finančních úřadech, finančních odborech krajů a obcí, státem a územní samosprávou vlastněných společnostech, a v neposlední řadě také v institucích finančního trhu, zejména v bankovním sektoru, leasingových společnostech, pojišťovnách aj.
  • Odborný obsah je kompatibilní s požadavky profesní organizace Svazu účetních ČR, a to prostřednictvím Systému certifikace a vzdělávání účetních v ČR
  • Program Finance a účetnictví je akreditován také mezinárodní komorou certifikovaných účetních (Association of Chartered Certified Accountants - ACCA)
  • Studovat je možné v prezenční i kombinované formě, na získané znalosti lze navázat v magisterském studiu na EF JU ve stejně zaměřeném studijním programu.

  Profil absolventa podrobně

  Studijní program Finance a účetnictví je uskutečňován v souladu s potřebami sektoru nefinančních podniků, finančních institucí i vládního sektoru. V rámci výuky je kladen důraz na problematiky, které významně přispívají k uplatnění absolventů na trhu práce. Jedná se zejména o v praxi používané postupy financování, investování, finančních analýz, zdanění, účetnictví a výkaznictví obvyklé v zemích EU. Pravidelná výuka je obohacována o celou řadu mimořádných přednášek významných hostujících odborníků, ať již z jiných univerzit, z podnikového sektoru či z České národní banky (viz přehled konaných mimořádných přednášek). Studijní plán je kompatibilní s požadavky profesní organizace Svazu účetních ČR, a to prostřednictvím Systému certifikace a vzdělávání účetních v ČR a také s požadavky mezinárodní komory certifikovaných účetních ACCA (Association of Chartered Certified Accountants).

  Studijní program poskytuje všem absolventům:

  • znalost všeobecného teoretického a aplikovaného základu vysokoškolsky vzdělaného ekonoma (předměty Mikroekonomie I, Makroekonomie I, Matematika, Ekonomika podniku, Management, Manažerská informatika 1, Základy práva),
  • znalosti obecné finanční a účetní problematiky a znalosti fungování finančního systému a mezisektorových vazeb (Základy účetnictví, Finanční systém a finanční instituce, Cenné papíry, Veřejné finance),
  • profilující znalosti a dovednosti v oblasti financí podniku, podnikového účetnictví, daní a práva obchodních korporací (Finanční účetnictví, Účetní závěrka, Manažerské účetnictví, Speciální seminář k finančnímu účetnictví, Finance podniku I, Finanční analýza, Daňový systém, Obchodní právo I),
  • schopnost použít relevantní matematicko-statistické metody pro podporu rozhodování (Teorie pravděpodobnosti a statistika, Finanční matematika, Statistické modelování a analýza časových řad, Operační výzkum),
  • znalost anglického jazyka na úrovni B1 ověřená Placement testem Britského centra JU (Vstupní jazykový test z AJ, Anglický jazyk 1, Anglický jazyk 2, Anglický jazyk – prezentace, možnost absolvování některých odborných předmětů v AJ spolu se se studenty přijíždějícími v rámci programu Erasmus).

  V rámci povinně volitelných předmětů studijní program poskytuje absolventům, v návaznosti na volbu příslušných předmětů:

  • profilující znalosti a dovednosti v problematice financí a účetnictví územních samosprávných celků a neziskových organizací (Finance územní samosprávy, Účetnictví neziskových organizací, Hodnocení veřejných zakázek),
  • profilující znalosti a dovednosti v problematice personálních činností a odměňování pracovníků (Personální činnosti, Mzdové soustavy),
  • profilující znalosti a dovednosti v problematice pojišťovnictví (Pojišťovnictví, Pojistná matematika),
  • profilující dovednosti v problematice využití ICT pro vedení účetnictví (Praktikum z účetnictví na PC),
  • profilující znalosti a dovednosti v problematice oceňování podniku a majetku (Oceňování podniku a majetku),
  • profilující znalosti problematiky obchodu (Základy obchodu),
  • rozšiřující znalosti v oblasti informatiky, demografie, ekonomické geografie a dějin ekonomického myšlení,
  • rozšiřující znalost a dovednost druhého cizího jazyka (výběr z FJ, NJ, RJ, ŠJ).

  Absolventi jsou svými znalostmi a dovednostmi způsobilí zejména pro:                        

  • vedení účetnictví a výkaznictví podniku nebo organizace podle českých účetních standardů, včetně využití ICT,
  • přípravu a základní analýzu účetních informací pro řízení podniku nebo organizace, jak pro krátkodobé, tak dlouhodobé finanční rozhodování,
  • základní analýzy a vyhodnocení finančních a ekonomických dat podniku nebo organizace v kontextu vývoje odvětví i národního hospodářství a s využitím příslušných matematicko-statistických metod,
  • činnosti v oblasti finanční kontroly,
  • plnění povinností daňových subjektů ve vztahu ke správci daně,
  • porozumění implikacím a omezením vyplývajícím z legislativních norem upravujících fungování právnických osob.

  Navrhovaný bakalářský studijní program tedy poskytuje vzdělání potřebné pro uplatnění absolventů ve finančních, účetních a analytických útvarech nefinančních podniků, ale také na obdobných pozicích ve vládním sektoru, např. na finančních úřadech, včetně specializovaných finančních úřadů, na finančních odborech krajů a obcí, ve státem a územní samosprávou vlastněných společnostech, a v neposlední řadě také v institucích finančního trhu, zejména v bankovním sektoru, leasingových společnostech, pojišťovnách apod. Studijní program, jak potvrzují stávající zkušenosti, umožňuje sektorově i odvětvově průřezové uplatnění absolventů.

  Studijní program zároveň poskytuje dostatečný znalostní základ pro pokračování v navazujícím magisterském studijním programu Finance a účetnictví.

  zpět

  Charakteristika navazujícího magisterského studijního programu Finance a účetnictví

  Koncepce studijního programu se opírá o zkušenosti z existence studijního oboru  Účetnictví a finanční řízení podniku na Jihočeské univerzitě od roku 1994 a tento obor od roku akademického roku 2020/2021 nahrazuje.

  Studijní program je akreditován do roku 2024.

  Základní charakteristika studijního programu

  • Navazuje na znalosti posluchačů získané bakalářským studiem studijního oboru Účetnictví a finanční řízení podniku (EFJU) nebo programu Finance a účetnictví nebo příbuzných studijních programů na jiných vysokých školách.
  • Prohlubuje znalostí v oblasti financí a účetnictví, jak z pohledu teorie, tak z pohledu praktických postupů.
  • Připravuje absolventy primárně pro uplatnění v podnikovém sektoru, zejména v útvarech financí a účetnictví, případně však také ve veřejném sektoru, např. na finančních úřadech, státem a územní samosprávou vlastněných společnostech apod., popřípadě v institucích finančního trhu.
  • Významně rozšiřuje znalostí o mezinárodní kontext, což přispívá k uplatnění studentů na mezinárodním trhu práce.
  • Nabízí obsahovou kompatibilitu s požadavky profesní organizace Svazu účetních ČR, a to prostřednictvím Systému certifikace a vzdělávání účetních v ČR a je certifikován mezinárodní profesní organizací ACCA.
  • Je možné jej studovat v prezenční i kombinované forma studia.


  Profil absolventa

  Navazující magisterské studium programu Finance a účetnictví poskytuje vzdělání potřebné pro budoucí pracovníky podniků především v oblasti finančního rozhodování a finančního a manažerského účetnictví. Předpokládá se uplatnění na pozicích vyžadujících znalosti a dovednosti metodického charakteru, schopnost samostatně analyzovat a vyhodnocovat ekonomická a finanční data, ale také schopnosti rozumět vývoji jednotlivých sektorů ekonomiky, vyhodnotit implikace tohoto vývoje pro podniky a využít tyto informace pro strategická rozhodnutí. 

  Profil absolventa umožňuje také uplatnění v oblasti auditu (ověřování účetní závěrky), ve finanční kontrole a v oblasti účetního a finančního poradenství. Absolventi jsou svými znalostmi vhodní také pro pozice ve finančním (zejména bankovním) sektoru a ve vládním sektoru, zejména v orgánech veřejné správy, včetně ministerstev, územních finančních orgánů a státem nebo územní samosprávou zakládaných společnostech apod.

  Absolventi jsou svými znalostmi a dovednostmi způsobilí zejména pro:

  • organizaci účetnictví a výkaznictví podniku nebo organizace podle českých i mezinárodních účetních standardů,
  • využití účetních informací pro řízení podniku nebo organizace, přípravu a analýzu výkazů manažerského účetnictví,
  • činnosti v oblasti finančního auditu a finanční kontroly,
  • analýzy a vyhodnocení finančních a ekonomických dat podniku nebo organizace v kontextu vývoje odvětví i národního hospodářství a s využitím příslušných matematicko-statistických metod,
  • porozumění dopadům ekonomického vývoje a hospodářských politik na podnikový sektor,
  • krátkodobé i dlouhodobé finanční rozhodování v podniku nebo organizaci.

   

  zpět

  Uznávání zkoušek absolventů oboru Účetnictví a finanční řízení podniku Svazem účetních v rámci Certifikace účetní profese

  Svaz účetních (http://www.svaz-ucetnich.cz/) je dobrovolnou, nezávislou profesní organizací s celostátní působností, která pod tímto názvem od roku 1990 sdružuje účetní, auditory,  daňové poradce a ostatní zájemce, kteří souhlasí s programovými zásadami definovanými ve stanovách Svazu a v dalších dokumentech. Nejvýznamnějším úkolem Svazu je přispět k rozvoji a zkvalitnění účetní profese v ČR a dosažení její úrovně srovnatelné se zeměmi Evropské unie. Tento cíl je naplňován zejména realizací systému Certifikace účetní profese v ČR,  vytvořeného ve spolupráci se zahraničními experty a zejména britskou The Association of Chartered Certified Accountans - ACCA.

  Podrobnosti o systému Certifikace účetní profese v ČR lze nalézt zde: http://www.icu-praha.cz/certifikace/certifikace-ucetni-profese-v-cr

  Katedra účetnictví a financí spolupracuje s Institutem certifikace účetních a.s., který systém certifikace zajišťuje. Výstupem spolupráce je uznávání předmětů absolvovaných v rámci oboru Účetnictví a finanční řízení podniku v rámci certifikace. Komitét pro certifikaci a vzdělávání Svazu účetních rozhodl na svých zasedáních ve dnech 2.2.2009, 12.6.2009, 1.3.2011, 13.12.2013, 11.4.2015 a 14.4.2015 uznat tyto zkoušky dle systému certifikace:

  • Účetnictví - principy a techniky, pro roky ukončení: 2004 - 2021
  • Manažerská ekonomika, pro roky ukončení: 2004 - 2021
  • Kvantitativní metody a informační technologie, pro roky ukončení: 2004 - 2021
  • Právo, pro roky ukončení: 2004 - 2021 (pokud bylo součástí SZZ, a to za předpokladu, že zkouška byla složena dle legislativy platné od 1.1.2014  - viz Rozhodnutí Komitétu z 11.4.2014).
  • Manažerské finance, pro roky ukončení: 2004 - 2014, 2015 až 2019.

  Bližší informace o uznávání zkoušek v rámci systému certifikace účetních poskytne tajemník Katedry účetnictví a financí EF JU Ing. Jaroslav Svoboda, Ph.D.

  zpět

  Uznávání zkoušek absolventů oboru Účetnictví a finanční řízení podniku asociací ACCA


  Program Účetnictví a finanční řízení podniku je oficiálně akreditovaným programem ACCA. (certifikace)

  Na základě akreditace oboru ÚFŘP mezinárodní profesní organizací ACCA mají absolventi oboru od roku 2017, resp. od roku 2019 uznány následující zkoušky v rámci systému ACCA:

  F1 - The Accountant in Business

  F2 - Management Accounting

  F3 - Financial Accounting

  F4 - Corporate and Business Law

  F5 - Performance Management

  F6 - Taxation

  F7 – Financial Management

  ACCA (Association of Chartered Certified Accountants, Asociace certifikovaných účetních) je uznávána ve 170 zemích a v současné době má více než 500 000 členů a studentů. Účelem kvalifikace ACCA je poskytnout jejím absolventům účetní a finanční znalosti a dovednosti a také profesní hodnoty, které jim umožní stát se uznávanými finančními odborníky a vybudovat si úspěšnou kariéru v jakémkoliv odvětví, v poradenství, ve veřejné instituci či v soukromém sektoru. Kvalifikace ACCA vychází ze světových standardů pro vzdělávání účetních stanovených Mezinárodní federací účetních (International Federation of Accountants, IFAC). 

  Program ACCA Accelerate pro EF JU - zde

  zpět

  Auditorský analytický software IDEA

  Katedra účetnictví a financí ve spolupráci s firmou J + Consult s.r.o. pravidelně nabízí studentům předmětu Účetní auditing absolvování certifikovaného kurzu na práci s analytickým auditorským software IDEA.

  Obsah kurzu

  Informace o software IDEA

  zpět