Management

Zkratka předmětu KŘE/YMANZ
Název předmětu Management
Akademický rok 2020/2021
Pracoviště / Zkratka KŘE/YMANZ
Název Management
Akreditováno/Kredity Ano/6
Rozsah hodin Přednáška 2 HOD/TYD Cvičení 2 HOD/TYD
Vyučovací jazyk angličtina
Nahrazovaný předmět KŘE/MANZA
Vyloučené předměty KŘE/MANZ
Podmiňující
Způsob zakončení Zkouška
Forma zakončení Kombinovaná
Zápočet před zkouškou Ano
Vyučovaný semestr ZimníLetní
Cíle předmětu (anotace)

The aim of subject is to provide basic theoretical knowledge and practical experience in the field of management focused on managerial activities (functions) performed by managers. Students acquire information about theoretical attitude, principles, methods and techniques of management. They can compare this information with practice in company.

Požadavky na studenta

Credit requirements:
Presence and activity on seminars. The submission of team project. 1 test (75% success rate).

Examination requirements:
Written examination (75% success rate), then verbal examination.

Obsah

Lectures:
1 - Introduction to the subject, contents and aim. Management as a science, theory, art and profession.
2 - Management concepts and the historical evolution of management.
3 - Strategic management.
4 - Planning.
5 - Organizing and organization structure.
6 - Human resources management.
7 - Leading of employees and teams.
8 - Theory of motivation.
9 - Communication.
10 - Decision making.
11 - Control processes.
12 - Organization culture and change.
13 - New trends in management.

Seminars:
1 - Assignment of project, creation of a team, vote of head of tem, preparation of plan.
2 - Principles of rhetoric. Presentations of students. Evaluation of the level of presentations.
3 - Application of analysis of external environment. STEP (PESTE) analysis.
4 - Application of Model for industry analysis (Porter's five forces).
5 - Application of analysis of internal environment.
6 - SWOT analysis and its application on chosen company.
7 - Evaluation of different organizational structure, planning processes, communication and control processes.
8 - Leading of employees. Test of recognition of own style of leading. Comparison of working preferences among of members of team.
9 - Team work.
10 - Decision making (case studies).
11 - Methods of creation approaches in management. Brainstorming.
12 - Time management. Test of using time.
13 - Closing presentation of projects.

Předpoklady - další informace k podmíněnosti studia předmětu

The knowledge of these problems from intermediate school.

Získané způsobilosti

Students understand the principles of management and their application in a company.

Garanti a vyučující
  • Garanti: doc. Ing. Petr Řehoř, Ph.D.
  • Přednášející: Ing. Markéta Adamová
  • Cvičící: Ing. Markéta Adamová
Literatura
  • Robbins, S. P., Coulter, M., & Decenzo, D. A. (2017). Fundamentals of management. Boston: Pearson.
  • HEROLD, D., FEDOR, D. (2008). Leading change management. London, Palo Alto : Kogan Page.
  • Bateman, T. S., Scott, A. S., & Konopaske R. (2017). Management : leading & collaborating in a competitive world. New York : McGraw-Hill Education.
  • KINICKI, A., WILLIAMS, B.K. (2013). Management: a practical introduction. New York : McGraw-Hill Irwin.
  • Drucker, P. F. (2015). Management Challenges for the 21st Century. USA: Routledge.
  • SCHEIN, E.H. (2010). Organizational culture and leadership. San Francisco : Jossey-Bass.
Vyučovací metody

Monologická (výklad, přednáška, instruktáž), Dialogická (diskuze, rozhovor, brainstorming), Práce s textem (učebnicí, knihou)

Hodnotící metody

Ústní zkouška, Písemná zkouška, Test, Seminární práce

Stáhnout jako PDF