Teorie a praxe managementu

Zkratka předmětu KŘE/TPM
Název předmětu Teorie a praxe managementu
Akademický rok 2020/2021
Pracoviště / Zkratka KŘE/TPM
Název Teorie a praxe managementu
Akreditováno/Kredity Ano/0
Rozsah hodin
Vyučovací jazyk čeština
Nahrazovaný předmět
Vyloučené předměty
Podmiňující
Způsob zakončení Zkouška
Forma zakončení Kombinovaná
Zápočet před zkouškou Ne
Vyučovaný semestr ZimníLetní
Cíle předmětu (anotace)

Cílem předmětu je prohloubit teoretické znalosti z managementu o metodické a praktické poznatky z oblasti strategického řízení, organizační architektury, procesního řízení, vedení týmů, projektového řízení a rozvinout systémové a tvůrčí přístupy k řešení podnikových manažerských problémů.

Požadavky na studenta

Požadavky ke zkoušce:
Vypracování dvou seminárních prací.

Obsah

Témata:
Paradigmata managementu. Filozofie a metodologie výzkumu managementu. Vymezení zásad funkčního managementu. Procesní management. Strategické řízení. Balanced scorecard. Organizační architektura. Řízení lidských zdrojů. Vedení lidí a týmů. Podniková kultura. Sociální audit. Systémy řízení kontinuálních a diskontinuálních změn. TQM. Reengineering. Hodnocení úrovně produktu a potenciálu podniku. Hodnotový management. Řízení vztahů se zákazníky (CRM). Projektový management. Teorie rozhodování a řízení rizika.

Předpoklady - další informace k podmíněnosti studia předmětu

Žádné podmiňující předměty

Získané způsobilosti

Student se orientuje v hlavních tématech kurzu.

Garanti a vyučující
 • Garanti: doc. Ing. Ladislav Rolínek, Ph.D.
Literatura
 • KAPLAN, R. S., NORTON. Balanced Scorecard. Praha, 2000. ISBN 80-7261-032-5.
 • VEBER, J. a kol. Management - základy, prosperita, globalizace. Praha, 2001. ISBN 80-7261-029-5.
 • ROLÍNEK, L. a kol. Procesní management: vybrané aspekty. České Budějovice, 2008. ISBN 978-80-7394-148-2.
 • PALÁN, J. F. a kol. Řízení podnikových změn. Praha, 2003. ISBN 80-213-0893-1.
 • KIM, W. CHAN, MAUBORGNE, R. Strategie modrého oceánu - Umění vytvořit si svrchovaný tržní prostor a vyřadit tak konkurenty ze hry. Praha, 2005. ISBN 80 7261-128-3.
 • ROLÍNEK, L. a kol. Teorie a praxe managementu . Praha, 2003. ISBN 80-7040-613-5.
 • TRUNEČEK, J. Znalostní podnik ve znalostní společnosti. Praha, 2003. ISBN 80-8641-935-5.
 • BLUHM, K., SCHMIDT, R. Change in SMEs : towards a new European capitalism? . Palgrave Macmillan, 2008. ISBN 0230515894 .
 • RIND CHRISTENSEN, P., POULFELT, F. Managing complexity and change in SMEs : frontiers in European research. Cheltenham, 2006. ISBN 1-84542-908-7 .
 • CARNALL, C. A. Managing change in organizations. London: Prentice Hall , 1995. ISBN 0-13-150954-3.
 • ŘEPA, V. Podnikové procesy. Procesní řízení a modelování. Praha: Grada Publishing, 2006. ISBN 80-247-1281-4.
 • HAMMER, M., CHAMPY, J. Reengineering - radikální proměna firmy. Manifest revoluce v podnikání. Praha, 1995. ISBN 80-855603-73-X.
 • TIDD, J., BESSANT, J. R., PAVITT, K., et al. Řízení inovací : zavádění technologických, tržních a organizačních změn. Brno: Computer Press, 2007. ISBN 978-80-251-1466-7.
 • KOPČAJ, A. Řízení proudu změn. Praha: Grada Publishing, 1999. ISBN 80-902358-1-6.
 • KOTTER, J. P., ŠKAPOVÁ, H. Vedení procesu změny : osm kroků úspěšné transformace podniku v turbulentní ekonomice. Praha: Management Press, 2004. ISBN 80-7261-015-5 .
Vyučovací metody

Monologická (výklad, přednáška, instruktáž), Dialogická (diskuze, rozhovor, brainstorming)

Hodnotící metody

Ústní zkouška, Seminární práce

Stáhnout jako PDF